Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Dede Efendi -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
2- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
3- Aşık olalı sen yare gönül
4- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
5- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
6- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
7- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
8- Dil bir güzele meyl etti hele
9- Ey maksad-ı aşıkan olan Mevlana
10- Girdi gönül aşk yoluna
11- Gitti de gelmeyiverdi
12- Gitti de gelmeyiverdi
13- Gülistan-ı ruhun seyr etmeğe uşşak özenmişler
14- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
15- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
16- Senin aşkın elemi yakıyor hep alemi(Eski yazı)
17- Söyleyin ol nev-civane
18- Sur-i ali (şahi) eyledi alamı tay
19- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
20- Yüzündür cihanı münevver eden
21- Medhal
Besteleri
1- A zalim kanıma girdin
2- Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
3- Açıldı lale-izarın ciğerde dağ-ı derun
4- Ağlar inler payine yüzler sürer gönlüm gözüm (*)
5- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
6- Ağlatma beni incitme aman
7- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
8- Aklın alır aşıkların deleyler
9- Aman felek ömrüm felek
10- Arz-ı halim benim lutf-i dilbere kalsın
11- Aşık olalı sen yare gönül
12- Aşina-yı aşk olandan ah ü zar eksik değil
13- Aşk-ı tü nihal hayret amed
14- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
15- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
16- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
17- Aybeder hal-i dil-i aşüfte-samanım gören
18- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
19- Baharın zamanı geldi a canım
20- Bana gayrı karışma barış ister barışma
21- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
22- Ben bendesiyem bendesiyem
23- Ben bilmedim bana noldu
24- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
25- Ben müptela olsam sana
26- Ben müptela olsam sana
27- Ben sana aşık değilim
28- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
29- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
30- Bend oldu dil bir şuh-i cihane
31- Benim Mecnun-sıfat Leylası aşkın
32- Bi-ganelik etdin bana
33- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
34- Bir afetin aşkıyla gönül eyledi ülfet
35- Bir ah ile ol gonce-feme halin ıyan et
36- Bir bi-bedel şuh-i cihan
37- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
38- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
39- Bir dilberi sevip bilmezem noldum
40- Bir gonca-femin yaresi vardır ciğerimde
41- Bir güzel aldattı beni
42- Bir güzele bende gönül
43- Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
44- Bir letafetli hava kim bu şeb ey sen mehlika
45- Bir sevda geldi başıma
46- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
47- Bişnev ez ney çün hikayet miküned
48- Bişnevid ez nale-i banki rebab (AYİN)
49- Bu dil düştü sana yarim ah bu dem
50- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
51- Bu hüsn ile sen dilbera bir bi-vefa cananesin
52- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
53- Bülbül-i hoş-neva
54- Bülbül gibi feryad ü figanım seheridir
55- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
56- Cana beni aşkınla ferzane eden sensin
57- Cana firak-ı aşkın ile Suznakinim
58- Canımı aşka salmışım
59- Çoktur gönülde dağ-ı melalim
60- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
61- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
62- Derdim bana kar eyledi dermana el ermez
63- Derdimin dermanı sensin ey peri
64- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
65- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
66- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
67- Dil bir güzele meyl etti hele
68- Dil nale eder bülbül-i şeyda revişine
69- Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir
70- Diyemez hali bulup halini canane gönül
71- Düşeli bu aşkın canım eline
72- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
73- Eda ile revişlerin aklımı perişan etti
74- Eflake çıkarsa yeridir her gece ahım
75- El benimçün seni sarmış biliyor
76- Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim
77- Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
78- Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi (*)
79- Evvel tevhidi zikret sonra cürmünü fikret (Giydirme-Yandım yakıldım)
80- Ey afet-i can-ı aşık-azar
81- Ey bülend-ahter şeh-i sahib-kerem (CK-4)
82- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
83- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
84- Ey derde derman dermanım Allah
85- Ey gamzesi fettan hemi giysusuna men didem
86- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
87- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
88- Ey gonce-i bağ-ı cihan vey ziynet-i destar-i can
89- Ey gönül guş eyle gel aşıkların güftarını
90- Ey gül-i bağ-ı eda sana oldum müptela
91- Ey hakikat erenleri dost elinin rehberleri
92- Ey hasret-i huban-ı cihan ruy-i hôşest
93- Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yı tü
94- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
95- Ey kıble-i ikbal-i cihan hak-ı daret
96- Ey kıble-i ikbal-i cihan hak-ı daret
97- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
98- Ey maksad-ı aşıkan olan Mevlana
99- Ey padişahım şad ol efendim
100- Ey risalet bostanında hıraman serv-kad
101- Ey serv-i naz-ı nevresim
102- Ey tecelligah-ı canem ruy-i tü
103- Ey verd-i rana şuh-i melek-veş
104- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
105- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
106- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
107- Gahi ki eder turrası damanını çide
108- Geçen hafta kayıkla ben geçerken
109- Gel ey güzeller serveri
110- Gel ey salik diyem bir söz ki hakdır
111- Gel güzelim gülistane güle gel
112- Gelin gidelim Allah yoluna
113- Girdi gönül aşk yoluna
114- Gitti de gelmeyiverdi
115- Gönlümü bend etti ol mah
116- Gönül durmaz su gibi çağlar
117- Gör nitti cana firkatin
118- Gördükçe ben ey meh-cemal
119- Gördüm bugün cananı dil
120- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
121- Görsem seni doyunca
122- Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
123- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
124- Gözümden gönlümden hayali gitmez
125- Guş eyle gel bülbülleri
126- Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
127- Gülerek zevk ederek gel gidelim eğlenelim
128- Gülistan-ı ruhun seyr etmeğe uşşak özenmişler
129- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
130- Güzel gel aklımı aldın
131- Habibullah cihane can değil mi
132- Hak-i kademin çeşmimize ayni ciladır
133- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
134- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
135- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
136- Hayli demdir bağlanıp kaldık şitada zar ile
137- Hayli demdir bir gül-i ruhsare oldum müptela
138- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
139- Her sözün uşşaka ihsan her kelamın lutf-i tam
140- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
141- Hüsnün gibi ey bi-vefa
142- Hüsnüne mail gönlüm ezelden
143- İki de turnam gelir allı kareli
144- İltifatınla gönül şad olduğu demdir bu dem
145- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
146- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
147- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
148- Kasdı o şuhun yine azare mi
149- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
150- Kerim Allah Rahim Allah...(*a)
151- Ko açılayım bilsin her razımı cananım
152- Küçücükten bir yar sevdim ezeli
153- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
154- Ma hestü nemi danem hurşid-ruhat yane
155- Mah yüzüne aşıkanım
156- Mahmur gözün gayet güzel
157- Men bende şüdem bende şüdem
158- Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bulagör
159- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
160- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
161- Mushaf demek hatadır ol safha-i cemale
162- Müptelayım ey gül-i rana sana
163- Müşkil oldu suzişim etmek nihan
164- Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda
165- Nasıl eda bilir ol dilber-i fedayı görün (*)
166- Navek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hun eder
167- Nazlı nazlı sekip gider
168- Ne dehendir bu ne kaküldür bu sevdiğim
169- Ne heva-yı bağ sazed ne kenar-ı kişt mara
170- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
171- Nettim sana ben bi-vefa zalim
172- Nice bir ağlayayım aşk ile her gah meded (*)
173- Nice bir aşkınla feryad edeyim
174- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
175- Nur-i fahr-i aleme bir zerre olmaz afitab
176- O mahitabı acep gösterir mi bana felek(*)
177- O nahl-i bağ-ı letafet aman aman geliyor
178- Ol peri-veş kim melahat milkinin sar-banıdır
179- Oldu gönül üftade
180- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
181- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
182- Oynar yürek terennüm-i çeng ü çeganeden
183- Pek naziktir ince belin
184- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
185- Rast getirip fend ile seyretti hümayı
186- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
187- Reha bulmadım zülfün telinden
188- Rencide sakın olma nigah eylediğimden ey ruhleri mahım
189- Reng-i ruh-i gülzarı tebah eyledi bülbül
190- Ruy-i tü cam-ı tarab-ı gül-gun bad
191- Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi
192- Sahbayı doldur sakıya peymaneden peymaneye
193- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
194- Sana ey canımın canı efendim
195- Sana layık mı ey gül-ten
196- Senin aşkın elemi yakıyor hep alemi(Eski yazı)
197- Seninçün ey şeh-i huban
198- Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
199- Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
200- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
201- Sevdim bir gonca-i rana
202- Sevdim seni yosma fidan
203- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
204- Seyr edenler hüsn ü anın
205- Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin
206- Söyleyin ol nev-civane
207- Su gibi çağladığım derunum dağladığım (ciğerim bağladığım)
208- Su gibi çağladığım derunum dağladığım (ciğerim bağladığım)
209- Sular gibi çağlarım ben
210- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efndim
211- Sur-i ali (şahi) eyledi alamı tay
212- Sünbüli sünbüli sünbüli siyeh
213- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
214- Şerm-sar etme Hüdaya ruz-i mahşerde beni
215- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
216- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
217- Toprakta yatacak teni tenim var deyüp neylersin
218- Üftadenem ey bi-vefa
219- Ya İlahi canımın canı sen
220- Ya ilahi cümle sensin cümle sen imanım
221- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
222- Ya Rabbi aşkın ver bana Hu diyeyim döne döne
223- Yandıklarım şam ü seher senden midir benden midir
224- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
225- Yar ile ateş-mekan olsam da gülşendir bana
226- Yine ahlar etti peyda
227- Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bi-karare düştü
228- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
229- Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım
230- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
231- Yine noldu sana nevreste fidanım
232- Yine yeşillendi dağlar çemeni
233- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
234- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
235- Yüzündür cihanı münevver eden
236- Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdür
237- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
238- Peşrev
239- Peşrev
240- Peşrev
241- Peşrev
242- Peşrev
243- Peşrev
244- Peşrev
245- Saz Semaisi
246- Saz Semaisi
247- Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir
248- Nasıl eda bilir ol dilber-i fedayı görün (*)
249- Şerm-sar etme Hüdaya ruz-i mahşerde beni
250- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
251- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
252- Hayli demdir bir gül-i ruhsare oldum müptela
253- Müşkil oldu suzişim etmek nihan
254- Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdür
255- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
256- Gönlümü bend etti ol mah
257- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
258- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
259- Nice bir aşkınla feryad edeyim
260- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
261- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
262- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
263- Sevdim bir gonca-i rana
264- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
265- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
266- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
267- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
268- Peşrev
269- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
270- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
271- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
272- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
273- Bir sevda geldi başıma
274- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
275- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
276- Gelin gidelim Allah yoluna
277- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
278- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
279- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
280- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
281- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
282- Görsem seni doyunca
283- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
284- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
285- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
286- Guş eyle gel bülbülleri
287- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
288- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
289- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
290- Gözümden gönlümden hayali gitmez
291- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
292- Nettim sana ben bi-vefa zalim
293- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
294- Aşık olalı sen yare gönül
295- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
296- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
297- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
298- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
299- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
300- Ağlatma beni incitme aman
301- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
302- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
303- Nice bir aşkınla feryad edeyim
304- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
305- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
306- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
307- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
308- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
309- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
310- Sevdim bir gonca-i rana
311- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
312- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
313- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
314- El benimçün seni sarmış biliyor
315- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
316- Peşrev
317- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
318- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
319- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
320- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
321- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
322- Bir sevda geldi başıma
323- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
324- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
325- Gelin gidelim Allah yoluna
326- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
327- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
328- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
329- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
330- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
331- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
332- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
333- Görsem seni doyunca
334- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
335- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
336- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
337- Guş eyle gel bülbülleri
338- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
339- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
340- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
341- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
342- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
343- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
344- Gözümden gönlümden hayali gitmez
345- Gönül durmaz su gibi çağlar
346- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
347- Gitti de gelmeyiverdi
348- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
349- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
350- Sana layık mı ey gül-ten
351- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
352- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
353- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
354- Nettim sana ben bi-vefa zalim
355- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
356- Aşık olalı sen yare gönül
357- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
358- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
359- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
360- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
361- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
362- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
363- Bir güzel aldattı beni
364- Ey gül-i bağ-ı eda sana oldum müptela
365- Görsem seni doyunca
366- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
367- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
368- Rast getirip fend ile seyretti hümayı
369- Üftadenem ey bi-vefa
370- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
371- Guş eyle gel bülbülleri
372- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
373- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
374- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
375- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
376- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
377- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
378- Gözümden gönlümden hayali gitmez
379- Gönül durmaz su gibi çağlar
380- Kerim Allah Rahim Allah...(*a)
381- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
382- Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
383- Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
384- Peşrev
385- Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin
386- Gitti de gelmeyiverdi
387- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
388- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
389- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
390- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
391- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
392- Sana layık mı ey gül-ten
393- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
394- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
395- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
396- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
397- Sana layık mı ey gül-ten
398- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
399- Gördüm bugün cananı dil
400- Girdi gönül aşk yoluna
401- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
402- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
403- Bir ah ile ol gonce-feme halin ıyan et
404- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
405- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
406- Nettim sana ben bi-vefa zalim
407- Nice bir ağlayayım aşk ile her gah meded (*)
408- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
409- Aşık olalı sen yare gönül
410- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
411- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
412- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
413- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
414- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
415- Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bulagör
416- Ne heva-yı bağ sazed ne kenar-ı kişt mara
417- Ağlatma beni incitme aman
418- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
419- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
420- Nice bir aşkınla feryad edeyim
421- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
422- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
423- Ya ilahi cümle sensin cümle sen imanım
424- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
425- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
426- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
427- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
428- Sevdim bir gonca-i rana
429- Ko açılayım bilsin her razımı cananım
430- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
431- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
432- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
433- El benimçün seni sarmış biliyor
434- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
435- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
436- Peşrev
437- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
438- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
439- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
440- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
441- Nazlı nazlı sekip gider
442- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
443- Baharın zamanı geldi a canım
444- Bir sevda geldi başıma
445- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
446- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
447- Gelin gidelim Allah yoluna
448- Güzel gel aklımı aldın
449- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
450- Mah yüzüne aşıkanım
451- O mahitabı acep gösterir mi bana felek(*)
452- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
453- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
454- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
455- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
456- Yine yeşillendi dağlar çemeni
457- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
458- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
459- Rast getirip fend ile seyretti hümayı
460- Üftadenem ey bi-vefa
461- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
462- Navek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hun eder
463- Oynar yürek terennüm-i çeng ü çeganeden
464- Ey bülend-ahter şeh-i sahib-kerem (CK-4)
465- Guş eyle gel bülbülleri
466- O nahl-i bağ-ı letafet aman aman geliyor
467- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efndim
468- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
469- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
470- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
471- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
472- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
473- Ey derde derman dermanım Allah
474- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
475- Gözümden gönlümden hayali gitmez
476- Ey verd-i rana şuh-i melek-veş
477- Gönül durmaz su gibi çağlar
478- Kerim Allah Rahim Allah...(*a)
479- Sana ey canımın canı efendim
480- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
481- Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
482- Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
483- Peşrev
484- Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin
485- Hak-i kademin çeşmimize ayni ciladır
486- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
487- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
488- Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
489- Gitti de gelmeyiverdi
490- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
491- Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir
492- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
493- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
494- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
495- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
496- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
497- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
498- Gelin gidelim Allah yoluna
499- Güzel gel aklımı aldın
500- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
501- Mah yüzüne aşıkanım
502- O mahitabı acep gösterir mi bana felek(*)
503- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
504- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
505- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
506- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
507- Yine yeşillendi dağlar çemeni
508- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
509- Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yı tü
510- Her sözün uşşaka ihsan her kelamın lutf-i tam
511- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
512- Bir güzel aldattı beni
513- Ey gül-i bağ-ı eda sana oldum müptela
514- Ey afet-i can-ı aşık-azar
515- Dil bir güzele meyl etti hele
516- Görsem seni doyunca
517- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
518- Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
519- İki de turnam gelir allı kareli
520- Girdi gönül aşk yoluna
521- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
522- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
523- Bir ah ile ol gonce-feme halin ıyan et
524- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
525- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
526- Nettim sana ben bi-vefa zalim
527- Nice bir ağlayayım aşk ile her gah meded (*)
528- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
529- Aşık olalı sen yare gönül
530- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
531- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
532- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
533- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
534- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
535- Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bulagör
536- Ne heva-yı bağ sazed ne kenar-ı kişt mara
537- Bir güzele bende gönül
538- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
539- Ağlatma beni incitme aman
540- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
541- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
542- Müptelayım ey gül-i rana sana
543- Nice bir aşkınla feryad edeyim
544- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
545- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
546- Ya ilahi cümle sensin cümle sen imanım
547- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
548- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
549- Sur-i ali (şahi) eyledi alamı tay
550- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
551- Geçen hafta kayıkla ben geçerken
552- Gel ey güzeller serveri
553- Hüsnüne mail gönlüm ezelden
554- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
555- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
556- Sevdim bir gonca-i rana
557- Aybeder hal-i dil-i aşüfte-samanım gören
558- Ko açılayım bilsin her razımı cananım
559- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
560- Bülbül-i hoş-neva
561- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
562- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
563- El benimçün seni sarmış biliyor
564- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
565- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
566- Peşrev
567- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
568- Ben müptela olsam sana
569- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
570- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
571- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
572- Nazlı nazlı sekip gider
573- Sular gibi çağlarım ben
574- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
575- Baharın zamanı geldi a canım
576- Bir sevda geldi başıma
577- Çoktur gönülde dağ-ı melalim
578- Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
579- Dil nale eder bülbül-i şeyda revişine
580- Gitti de gelmeyiverdi
581- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
582- Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir
583- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
584- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
585- Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdür
586- Gönlümü bend etti ol mah
587- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
588- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
589- Sana layık mı ey gül-ten
590- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
591- Gördüm bugün cananı dil
592- Bana gayrı karışma barış ister barışma
593- Eflake çıkarsa yeridir her gece ahım
594- Guş eyle gel bülbülleri
595- Habibullah cihane can değil mi
596- Küçücükten bir yar sevdim ezeli
597- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
598- Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
599- O nahl-i bağ-ı letafet aman aman geliyor
600- Reng-i ruh-i gülzarı tebah eyledi bülbül
601- Yar ile ateş-mekan olsam da gülşendir bana
602- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efndim
603- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
604- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
605- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
606- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
607- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
608- Ey derde derman dermanım Allah
609- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
610- Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda
611- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
612- Gözümden gönlümden hayali gitmez
613- Ey verd-i rana şuh-i melek-veş
614- Gönül durmaz su gibi çağlar
615- Kerim Allah Rahim Allah...(*a)
616- Ne dehendir bu ne kaküldür bu sevdiğim
617- Sana ey canımın canı efendim
618- Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
619- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
620- Mushaf demek hatadır ol safha-i cemale
621- Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
622- Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
623- Peşrev
624- Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin
625- Hak-i kademin çeşmimize ayni ciladır
626- Ben bendesiyem bendesiyem
627- İltifatınla gönül şad olduğu demdir bu dem
628- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
629- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
630- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
631- Bir güzel aldattı beni
632- Derdimin dermanı sensin ey peri
633- Ey gül-i bağ-ı eda sana oldum müptela
634- Rencide sakın olma nigah eylediğimden ey ruhleri mahım
635- Ey hakikat erenleri dost elinin rehberleri
636- Kasdı o şuhun yine azare mi
637- Ey afet-i can-ı aşık-azar
638- Bu hüsn ile sen dilbera bir bi-vefa cananesin
639- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
640- Dil bir güzele meyl etti hele
641- Görsem seni doyunca
642- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
643- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
644- Rast getirip fend ile seyretti hümayı
645- Üftadenem ey bi-vefa
646- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
647- Yüzündür cihanı münevver eden
648- Aşk-ı tü nihal hayret amed
649- Navek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hun eder
650- Oynar yürek terennüm-i çeng ü çeganeden
651- Ey bülend-ahter şeh-i sahib-kerem (CK-4)
652- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
653- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
654- Gelin gidelim Allah yoluna
655- Güzel gel aklımı aldın
656- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
657- Mah yüzüne aşıkanım
658- O mahitabı acep gösterir mi bana felek(*)
659- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
660- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
661- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
662- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
663- Yine yeşillendi dağlar çemeni
664- Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
665- Cana beni aşkınla ferzane eden sensin
666- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
667- Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yı tü
668- Her sözün uşşaka ihsan her kelamın lutf-i tam
669- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
670- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
671- Müptelayım ey gül-i rana sana
672- Nice bir aşkınla feryad edeyim
673- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
674- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
675- Hayli demdir bağlanıp kaldık şitada zar ile
676- Ya ilahi cümle sensin cümle sen imanım
677- Peşrev
678- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
679- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
680- Sur-i ali (şahi) eyledi alamı tay
681- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
682- Gel ey salik diyem bir söz ki hakdır
683- Geçen hafta kayıkla ben geçerken
684- Gel ey güzeller serveri
685- Hüsnüne mail gönlüm ezelden
686- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
687- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
688- Sevdim bir gonca-i rana
689- Ağlar inler payine yüzler sürer gönlüm gözüm (*)
690- Aybeder hal-i dil-i aşüfte-samanım gören
691- Ko açılayım bilsin her razımı cananım
692- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
693- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
694- Bülbül-i hoş-neva
695- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
696- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
697- El benimçün seni sarmış biliyor
698- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
699- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
700- Peşrev
701- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
702- Ben müptela olsam sana
703- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
704- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
705- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
706- Nazlı nazlı sekip gider
707- Sular gibi çağlarım ben
708- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
709- Baharın zamanı geldi a canım
710- Ben bilmedim bana noldu
711- Bir sevda geldi başıma
712- Çoktur gönülde dağ-ı melalim
713- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
714- Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
715- İki de turnam gelir allı kareli
716- Girdi gönül aşk yoluna
717- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
718- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
719- Bir ah ile ol gonce-feme halin ıyan et
720- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
721- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
722- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
723- Nettim sana ben bi-vefa zalim
724- Nice bir ağlayayım aşk ile her gah meded (*)
725- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
726- Aşık olalı sen yare gönül
727- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
728- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
729- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
730- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
731- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
732- Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bulagör
733- Ne heva-yı bağ sazed ne kenar-ı kişt mara
734- Bir güzele bende gönül
735- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
736- Ağlatma beni incitme aman
737- Bir bi-bedel şuh-i cihan
738- Bir gonca-femin yaresi vardır ciğerimde
739- Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir
740- Nasıl eda bilir ol dilber-i fedayı görün (*)
741- Şerm-sar etme Hüdaya ruz-i mahşerde beni
742- Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle
743- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
744- Müşkil oldu suzişim etmek nihan
745- Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdür
746- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
747- Gönlümü bend etti ol mah
748- Toprakta yatacak teni tenim var deyüp neylersin
749- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
750- Ben sana aşık değilim
751- Düşeli bu aşkın canım eline
752- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
753- Sana layık mı ey gül-ten
754- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
755- Gördüm bugün cananı dil
756- Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin
757- Hak-i kademin çeşmimize ayni ciladır
758- Ben bendesiyem bendesiyem
759- İltifatınla gönül şad olduğu demdir bu dem
760- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
761- Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
762- Aman felek ömrüm felek
763- Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
764- Dil nale eder bülbül-i şeyda revişine
765- Gitti de gelmeyiverdi
766- Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhar
767- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
768- Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i şeyda
769- Nesin sen a güzel nesin huri mi ya melek misin
770- Gözümden gönlümden hayali gitmez
771- Açıldı lale-izarın ciğerde dağ-ı derun
772- Ey verd-i rana şuh-i melek-veş
773- Gönül durmaz su gibi çağlar
774- Kerim Allah Rahim Allah...(*a)
775- Ne dehendir bu ne kaküldür bu sevdiğim
776- Sana ey canımın canı efendim
777- Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
778- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
779- Mushaf demek hatadır ol safha-i cemale
780- Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
781- Ser-i zülf-i anberinin yüzüne nikab edersin
782- Peşrev
783- Küçücükten bir yar sevdim ezeli
784- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
785- Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
786- O nahl-i bağ-ı letafet aman aman geliyor
787- Reng-i ruh-i gülzarı tebah eyledi bülbül
788- Sahbayı doldur sakıya peymaneden peymaneye
789- Yar ile ateş-mekan olsam da gülşendir bana
790- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efndim
791- Can ü dilimiz lutf-i (Keremkar-şehenşah) ile mamur
792- Misalini ne zemin ü zaman görmüştür
793- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
794- Şad eyledi can ü dilimi şah-i cihanım(ruh-i revanım)
795- Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme canım
796- Ey derde derman dermanım Allah
797- Derviş olan kişinin sözleri imran olur
798- Dil bir güzele meyl etti hele
799- Gördükçe ben ey meh-cemal
800- Görsem seni doyunca
801- Gözümde daim hayal-i cana (KAR-I NEV)
802- KAR-I NEV (Gözümde daim hayal-i..)
803- Rast getirip fend ile seyretti hümayı
804- Üftadenem ey bi-vefa
805- Yine bir gül-nihal aldı bu gönlümü
806- Yüzündür cihanı münevver eden
807- Aşk-ı tü nihal hayret amed
808- Navek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hun eder
809- Oynar yürek terennüm-i çeng ü çeganeden
810- Ey bülend-ahter şeh-i sahib-kerem (CK-4)
811- Bana gayrı karışma barış ister barışma
812- Eflake çıkarsa yeridir her gece ahım
813- Gel güzelim gülistane güle gel
814- Guş eyle gel bülbülleri
815- Habibullah cihane can değil mi
816- Rencide sakın olma nigah eylediğimden ey ruhleri mahım
817- Ey hakikat erenleri dost elinin rehberleri
818- Ey serv-i naz-ı nevresim
819- Kasdı o şuhun yine azare mi
820- Ey afet-i can-ı aşık-azar
821- Benim Mecnun-sıfat Leylası aşkın
822- Bu hüsn ile sen dilbera bir bi-vefa cananesin
823- Bir dilberi sevip bilmezem noldum
824- Su gibi çağladığım derunum dağladığım (ciğerim bağladığım)
825- Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır (I)
826- Bir güzel aldattı beni
827- Derdimin dermanı sensin ey peri
828- Ey gül-i bağ-ı eda sana oldum müptela
829- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
830- A zalim kanıma girdin
831- Ey risalet bostanında hıraman serv-kad
832- Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
833- Ey hüma-yı padişahi ber ser-i bala-yı tü
834- Her sözün uşşaka ihsan her kelamın lutf-i tam
835- Ruy-i tü cam-ı tarab-ı gül-gun bad
836- Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bi-karare düştü
837- Nur-i fahr-i aleme bir zerre olmaz afitab
838- Güzel gel aklımı aldın
839- İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
840- Mah yüzüne aşıkanım
841- O mahitabı acep gösterir mi bana felek(*)
842- Seyr-i gülşen edelim ey şivekar
843- Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
844- Tırmana tırmana çıktım yapıdan
845- Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım
846- Yine neşe-i muhabbet dil ü canımı etti şeyda
847- Yine yeşillendi dağlar çemeni
848- Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
849- Bir afetin aşkıyla gönül eyledi ülfet
850- Bülbül gibi feryad ü figanım seheridir
851- Cana beni aşkınla ferzane eden sensin
852- Peşrev
853- Beğendim seni efendim geçmem asla ben
854- Ben müptela olsam sana
855- Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır (6-7. iki nüsha)
856- Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
857- Seninçün ey şeh-i huban
858- Bi-vefa bir çeşm-i bi-dad ( 6. İki nüsha)
859- Nazlı nazlı sekip gider
860- Reha bulmadım zülfün telinden
861- Sular gibi çağlarım ben
862- Aşina-yı aşk olandan ah ü zar eksik değil
863- Aşkınla ben ey nazenin (1 ve 7 iki nüsha)
864- Baharın zamanı geldi a canım
865- Ben bilmedim bana noldu
866- Bir sevda geldi başıma
867- Çoktur gönülde dağ-ı melalim
868- Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi (*)
869- Ey büt-i nev-eda olmuşum müptela
870- Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
871- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
872- Gelin gidelim Allah yoluna
873- Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
874- Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim
875- Hayli demdir bağlanıp kaldık şitada zar ile
876- Men bende şüdem bende şüdem
877- Pek naziktir ince belin
878- Ya ilahi cümle sensin cümle sen imanım
879- Peşrev
880- Dehr olmada bu sur ile mamur-ı meserret
881- Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
882- Sur-i ali (şahi) eyledi alamı tay
883- Zülfündedir benim baht-ı siyahım (2-6 ve 7 İki nüsha)
884- Gel ey salik diyem bir söz ki hakdır
885- Bir letafetli hava kim bu şeb ey sen mehlika
886- Geçen hafta kayıkla ben geçerken
887- Gel ey güzeller serveri
888- Hüsnüne mail gönlüm ezelden
889- Bülbül-asa ruz u şeb karım neva ( 7 iki nüsha)
890- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
891- Ey maksad-ı aşıkan olan Mevlana
892- Sevdim bir gonca-i rana
893- Söyleyin ol nev-civane
894- Ağlar inler payine yüzler sürer gönlüm gözüm (*)
895- Aybeder hal-i dil-i aşüfte-samanım gören
896- Ko açılayım bilsin her razımı cananım
897- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
898- Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna (4 iki nüsha)
899- Bülbül-i hoş-neva
900- Bir verd-i rana ettim temaşa ( 6. İki nüsha)
901- Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim (7 iki nüsha)
902- El benimçün seni sarmış biliyor
903- Ey kaşı-keman tir-i müjen canıma geçti
904- Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser ab-ı hay
905- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
906- Lutf eyle meded rahmeyle şeha
907- Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bulagör
908- Ne heva-yı bağ sazed ne kenar-ı kişt mara
909- Oldu gönül üftade
910- Bir güzele bende gönül
911- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
912- Ağlatma beni incitme aman
913- Bir bi-bedel şuh-i cihan
914- Bir gonca-femin yaresi vardır ciğerimde
915- Her dem edip meyl-i cefa (6 çift nüsha)
916- Karşıdan yar güle güle yarim geldi canım geldi (6 iki nüsha)
917- Müptelayım ey gül-i rana sana
918- Nice bir aşkınla feryad edeyim
919- Yandıklarım şam ü seher senden midir benden midir
920- Bir bülbül-i bağım ki ne zir ü ne bemim var
921- Gülistan-ı ruhun seyr etmeğe uşşak özenmişler
922- Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
923- İki de turnam gelir allı kareli
924- Girdi gönül aşk yoluna
925- Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden
926- Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
927- Bir ah ile ol gonce-feme halin ıyan et
928- Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
929- Her zaman piş-i nigahımda hüveydasın sen
930- Hüsnün gibi ey bi-vefa
931- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
932- Nettim sana ben bi-vefa zalim
933- Nice bir ağlayayım aşk ile her gah meded (*)
934- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
935- Aşık olalı sen yare gönül
936- Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
937- Gören üftade olur hüsn-i bi-bahanesine
938- Halimi bir kerre takrir eylesem sultanıma
939- Toprakta yatacak teni tenim var deyüp neylersin
940- Ya Rabbi aşkın ver bana Hu diyeyim döne döne
941- Sevdiceğim aşıkını ağlatır
942- Ben sana aşık değilim
943- Düşeli bu aşkın canım eline
944- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
945- Sana layık mı ey gül-ten
946- Ey gonca-dehen har-ı elem canıma geçti
947- Gör nitti cana firkatin
948- Gördüm bugün cananı dil


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR