Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ali Rıza Efendi (Şeyh-Neyzen) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
2- Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde
3- Aldı aklım naz ile bir dilberin nazzaresi
4- Alim Allah Azim Allah (Resul-i mücteba nesli Rifai...)
5- Aşıka cevr ü cefadan ne alırsın bilmem
6- Aşkımla bu şeb işte perişan olacaksın
7- Aşkın dadı gönlümde (Aşkın tadı gönlümde)
8- Baharistan-ı hüsnün eylemişler aşıkan ezber
9- Bir şaha kul olmak gerek
10- Birdir Hak İlah bir Resulullah
11- Bugün ben sevmişem bir hub ki vasfın edemez diller
12- Bugün gülzar-ı ümmide kad-i serv-i revan geldi
13- Can bülbülünü seyr-i gülistana getirdim
14- Cana yine ol nay-ı neva-guyi işittim
15- Cüda etti beni gerdun o mah-ı mihr-banımdan
16- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
17- Çekme sedd gel kuy-i canane Hisar
18- Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi
19- Dağ-ı kühenim tazelenir eşk-i terimden
20- Dil bestenigarım tel-i zülfünle sana pek
21- Dil ceyş-i gamınla gehi viraneye benzer
22- Doldur getir ol badeyi saki bizden sunsun
23- Durman yanalım ateş-i aşka
24- Erdi Nevruzu baharın
25- Ey aşıklar kalkın tevhid edelim
26- Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile abad eden
27- Ey dil-rüba-yı sim-ten
28- Ey gonce cemalin gül-i handana beraber
29- Ey kan-ı kerem bende-i fermanı unuttun
30- Ey mah-ı şeb-i iyd-ı said sendeki şule
31- Ey padişeh-ı mesned-i iklim-i tecella
32- Ey sine-i can tir-i nigaha hedef oldun
33- Ey Vahid ü Ferdüs-Samed
34- Fasl-ı nevruzu küşade etti üstad-ı şehir
35- Gelin diyelim şevk ile lailahe illallah
36- Gelişin aşık-ı küstahını azare midir
37- Gerçek aşıklara sala denildi
38- Gülistan-ı şehr-i hüsnün vasf ederken gül güle
39- Hurşid-i felek nur-i çerağ-ı emelimdir
40- İşte geldi nevruz bahar
41- Kesildi tab ü tüvanım mecalim kalmadı sabra
42- Kuldan sana layık nola
43- Mecnun kodu sahraları avare ben oldum
44- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
45- Meyhanede ey dil kati ibrama mı düştün
46- Münadiler nida eyler gel Allaha gel Allaha
47- Nar-ı firkat yaktı dil-biçaremi
48- Nevruz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker
49- Nuş-i meyle sakıya ref-i hicab ettin bu şeb
50- Rakkas bu halet senin oynunda mıdır
51- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
52- Sakin-i ümm-i abide nesl-i pak-i Hayderi
53- Sana benzer bu gülşende gül-i nazikterin olmaz
54- Sevdi gönlüm bir gül-i nazik-teri (Eski yazı)
55- Söyle ey şuh-i felek-meşreb nedir adın senin
56- Subh-i şafakı ah ile şam eyledi bülbül
57- Suret-i mevhuma bakma Adem-i manaya gel
58- Şehinşah-ı risalet hazret-i hayrul-veradır bu
59- Şem-i hüsnünün pervanesiyim
60- Şermende olur gül kızarır yüz hasenimden
61- Tanbur inler nay-ı neva-guyi görünce
62- Tarik-i Hakka salikiz Rifailer derler bize
63- Terk-i diyar eyler dil divane midir bilmem
64- Visalin görmedim hasretle giryan olmadan
65- Yaktın od-ı hicrana dil-i zarımı ey yar
66- Yandıklarım şam ü seher senden midir benden midir
67- Yare derdim diyemem bezm-i şarab olmayıcak
68- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
69- Zikr ü tesbihim dilimde daima Allah Kerim
70- Peşrev
71- Peşrev
72- Saz Semaisi
73- Birdir Hak İlah bir Resulullah
74- Bir şaha kul olmak gerek
75- Nevruz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker
76- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
77- Alim Allah Azim Allah (Resul-i mücteba nesli Rifai...)
78- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
79- Alim Allah Azim Allah (Resul-i mücteba nesli Rifai...)
80- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
81- Gerçek aşıklara sala denildi
82- Şehinşah-ı risalet hazret-i hayrul-veradır bu
83- Tarik-i Hakka salikiz Rifailer derler bize
84- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
85- Alim Allah Azim Allah (Resul-i mücteba nesli Rifai...)
86- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
87- Dil ceyş-i gamınla gehi viraneye benzer
88- Gelin diyelim şevk ile lailahe illallah
89- Çekme sedd gel kuy-i canane Hisar
90- Yandıklarım şam ü seher senden midir benden midir
91- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
92- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
93- Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile abad eden
94- Bir şaha kul olmak gerek
95- Dağ-ı kühenim tazelenir eşk-i terimden
96- Ey kan-ı kerem bende-i fermanı unuttun
97- Rakkas bu halet senin oynunda mıdır
98- Gerçek aşıklara sala denildi
99- Terk-i diyar eyler dil divane midir bilmem
100- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
101- Şehinşah-ı risalet hazret-i hayrul-veradır bu
102- Tarik-i Hakka salikiz Rifailer derler bize
103- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
104- Alim Allah Azim Allah (Resul-i mücteba nesli Rifai...)
105- Ey aşıklar kalkın tevhid edelim
106- Aşıka cevr ü cefadan ne alırsın bilmem
107- Mecnun kodu sahraları avare ben oldum
108- Nar-ı firkat yaktı dil-biçaremi
109- Hurşid-i felek nur-i çerağ-ı emelimdir
110- Şem-i hüsnünün pervanesiyim
111- Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde
112- Aldı aklım naz ile bir dilberin nazzaresi
113- Dil ceyş-i gamınla gehi viraneye benzer
114- Çekme sedd gel kuy-i canane Hisar
115- Kuldan sana layık nola
116- Gelin diyelim şevk ile lailahe illallah
117- Dil bestenigarım tel-i zülfünle sana pek
118- Yandıklarım şam ü seher senden midir benden midir
119- Sana benzer bu gülşende gül-i nazikterin olmaz
120- Ey Vahid ü Ferdüs-Samed
121- Zikr ü tesbihim dilimde daima Allah Kerim
122- Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile abad eden
123- Resul-i mücteba nesli Rifai seyyid Ahmeddir
124- Sakin-i ümm-i abide nesl-i pak-i Hayderi
125- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
126- Yaktın od-ı hicrana dil-i zarımı ey yar
127- Ey mah-ı şeb-i iyd-ı said sendeki şule
128- Suret-i mevhuma bakma Adem-i manaya gel


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR