Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ahmet Efendi (Selanikli) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açmada kalbimde her dem tir-i sevda yareler
2- Açmada kalbimde her dem tir-i sevda yareler
3- Adet etmiş nerde görse göz süzüp yan yan bakar
4- Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden jaleler dökülsün
5- Akıbet gitti elimden gönlümün bir tanesi
6- Al sinene güldür göreyim zevk u safayı
7- Alemde sana kim acaba olmaya hayran
8- Aman lutfet yeter feryad ü zarım
9- Andelib-i bağ-ı zülfün (*)
10- Andelib feryadının hengamı geldi sevgilim
11- Artık yetişir ah ü figan eyleme bülbül
12- Aşık oldum ben sana ey gül-beden
13- Aşkın beni öldürdü yine aşkına kanmam
14- Aşkın o büyük kuvveti asabımı ezdi
15- Ayrılığın yok çaresi anlarım
16- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
17- Bağla bu gönül yaresini bitti tüvanım
18- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
19- Bahar erse yine seyr-i gülistan olduğun görsem
20- Bakamam gerdenine hiç
21- Baktı bir gonceye bir hare gönül
22- Bana bakmakta yine gamze ile didelerin
23- Beklemem (İstemem) alemde sensiz ruzigar
24- Ben cihan-ı yes içinde nalekar oldum yeter
25- Ben cihan-ı yes içinde nalekar oldum yeter
26- Ben esir-i zülfünüm bi-iştibah
27- Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi
28- Ben sana vakfeyledim amal-i istikbalimi
29- Bence her ruz-i saadet söndü bahtı kareyim
30- Beni gurbetlere attı şebim ruzum bütün matem
31- Beni mahveyledin böyle
32- Bezm-i Cemde görmesem dil-bazımı
33- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
34- Bezminin verdiği neşe beni Mecnun eder
35- Bırak bana feryadımı kalbin enis-i yarıdır
36- Bi-vefa her kim demişse iftira etmiş sana
37- Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
38- Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu halim
39- Bir bade içen meclis-i pür-zevk u safadan
40- Bir bakışla maksad-ı uşşakı bildin sevdiğim
41- Bir busene ermek bana aksa-yı emeldir
42- Bir cam-ı emel içsem o dildarın elinden
43- Bir cam-ı emel içsem o dildarın elinden
44- Bir görmek ile hüsnüne beni kıldın şeyda
45- Bir gün gelir elbette bu derde tutulursun
46- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
47- Bir harabezare dönmüş aşıkın meyhanesi
48- Bir kusurum varsa cana gönlümü verdim sana
49- Bir nigah et yeniden çeşmine hayran olayım (*b-Hamparsum)
50- Bir peri-ruhsar için kasd-ı şikar etdin gönül
51- Bir rivayet var ki guya ben seni aldatmışım
52- Bir sararmış saka döndüm hep görenler ağlasın
53- Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum
54- Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum
55- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
56- Bre çapkın etme gayri bana naz
57- Bu güzel gözlerinin her bakışı ruha gıda
58- Bugün vadinle ruhum pür-mesarım
59- Bulunmaz bir nazirin pür-edasın
60- Bülbül ne için damen-i yare el uzattın
61- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
62- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
63- Can ü dilden sevdiğim cananesin
64- Cezbe-dar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin
65- Cezbedar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin
66- Cümlemiz dil-teşneyiz ey gül-beden
67- Çaresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri
68- Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefayı
69- Çeşm-i mestin arz olunsa halet-i mestanesi
70- Çeşm-i mestin arzolunsa halet-i mestanesi
71- Çeşmi-nergis ü gonca-fem
72- Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma
73- Dar-ı kalbimde sana yer olmasın kabil değil
74- Dem olur hicr ile handan olurum
75- Derd-i aşkından sakın bahs etme pek
76- Derd-i hicranınla her an ağlarım
77- Derd-i hicranınla her an ağlarım
78- Derd ü gamdan olmadım azade hiç
79- Derdime hiç kimseden bir nebze derman istemem
80- Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicran olur
81- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
82- Dinle Allah için olsun dilimin aşk sesini
83- Diriğ-i iltifatına nedir bais olan ey mah
84- Diyelim sen yok iken ağlıyorum
85- Diyemem ben elem-i dehr ile dilgir olsun
86- Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter
87- Durmaz ağlar çeşm-i zarım hasret-i canan ile
88- Dünyada emsal-i alem yaptık bugün bir inkılab
89- Düşmüşüz biz dillere bilmem senin ben nenmişim
90- Düşüp bin türlü ümmid-i muhale
91- Edeli atf-ı nazar halime çeşm-i dilber
92- El-aman ey şuh-i aşık perverim
93- Etmiyor hiç merhamet canan benim efganıma
94- Ey annemiz şanlı vatan
95- Ey baht-ı siyehkar dili berbada mı geldin
96- Ey benim ahu misalim nerdesin
97- Ey melek-haslet benim piraye-i canım mısın
98- Ey nazlı melek Hak seni bir tane yaratmış
99- Ey ruh-i revanım ne yaman afet-i cansın
100- Ey ruh-i revanım ne yaman afet-i cansın
101- Ey saki-i gül-çehre yetiştir mey-i nabı
102- Ey şeh-i huban nolur lutfet deva-yı vuslatın
103- Eylemem artık felekten iştika
104- Figan ü naleden bülbül usanmaz
105- Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz didelerim
106- Geceyi gündüze her dem katalım
107- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
108- Gel eğlenelim bu şeb beraber
109- Gel oku kalbimdeki fermanı Allah aşkına
110- Gelmeyince bezme dilber ney Kemani neylesin
111- Gerçi bilirim kurtulamam tir-i kazadan
112- Gonca gülsün bülbül-asa özlerim
113- Gölgeni görmek için ey sevdiğim tenhada tek
114- Gönlümü ömrümü ruhum sana vakf etmiş iken
115- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
116- Gönül mutad-ı gamdır zar-ü-zar ağlar
117- Gönül senden şikayet eyleyen çok
118- Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen
119- Gördüm yüzünü gözlerimin nuru karardı
120- Görmedim uysun felek amalime
121- Görünce ben seni ey mah
122- Görünce vechini meftunun oldum
123- Göster güzelim hücre-i ezvak-ı visali
124- Gözüm daim güzel gözler
125- Gözümün nurunu Mevlam ne yaratmış
126- Gözümün nurunu Mevlam ne yaratmış
127- Gözünün safvetine nuruna meftun oldum
128- Gül-izarım bilmedim ne çare kadrin ben senin
129- Gülerken şevk-i amalim yüzünde
130- Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri
131- Gülşen-i aşkın hezarı dürr-i naz
132- Gülzarı harab eyleme muhrik nagamınla
133- Güzelim gülşene gel şevk-i bahar alemidir
134- Güzelim gülşene gel şevk-i bahar alemidir
135- Güzelim sen yok iken ağlıyorum
136- Hal-i dil-i bi-çare firakınla yamandır
137- Halimi Mecnun görse rahm eder ağlar bana
138- Hasret ile ben şam ü seher eylerim efgan
139- Hayli demdir gelmez oldun yanıma
140- Hayli demdir gelmiyorsun yanıma
141- Hayli demdir hüsnünün sevdalı bir hayranıyım
142- Heves etti gönül aşk u hevaya
143- Hiç ilişme meh-cemalim dide-i sevda-keşe
144- Hiç muhabbet mi olur yarim fedakar olmasa
145- Hüsn-i reftara bakın şanlı civanım geliyor
146- Hüsnün beni mesrur ediyor ser-be-ser ey mah
147- Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryanım benim
148- İçtim şarab-ı lalini mestaneyim mestaneyim
149- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
150- İstemem (Beklemem) alemde sensiz ruzigar
151- İşte sinemde sıkıştırdım seni ey gül-beden
152- Kalb-i sevda-zedeler ah ile daim inler
153- Kalmadı aramım artık ıstırab-ı sineden
154- Kalmadı aramım artık ıstırab-ı sineden
155- Kan ağlayayım haşre kadar hem yanayım ben
156- Kanlı yaş döksem dem-a-dem dideden (Sözsüz)
157- Keşke görmeydi gözüm sen gibi yekta güzeli
158- Kim derdi ki bir gün bana canan olacaksın
159- Kimdir bana müjde edecek mihr-i vefadan
160- Künc-i mihmetde beni terkeyledin zalim felek
161- Lal ü eşkem(eşkim) eyledi hüsnün beni
162- Layık mı sana a nur-i pakim
163- Leylakların altında gülüm ah o dün akşam
164- Leylakların altında gülüm ah o dün akşam
165- Leyle-i vuslatının zevkine payan mı olur
166- Mahrum-i visal etdi beni verd-i terimden
167- Mahzun durur her köşesi
168- Meclis-i meyde elinden nuş edip hep badeler
169- Meclis-i meyde elinden nuş edip hep badeler
170- Mecnuna misal etti beni çeşm-i siyahın
171- Mecnuna misal etti beni çeşm-i siyahın
172- Mecnuna misal etti beni çeşm-i siyahın
173- Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
174- Mest etmek için ruhumu ey şir-i mücessem
175- Mest iken aguşa gelmez çırpınır hiddet eder
176- Mestetmek için ruhumu ey şir-i mücessem
177- Meşreb-i avaremi sanma dönek
178- Meyl-i sevda eylemez mi ey güzel canın senin
179- Meyl-i sevda eylemez mi ey güzel canın senin
180- Meyl-i sevda eylemez mi ey güzel canın senin
181- Meyus-i aşkım sensin penahım
182- Meyus-i aşkım sensin penahım
183- Mutrıb dileriz neşeyi biz sazın elinden
184- Müjgan-ı çeşmin canana saki
185- Mükedder hüzn ile semavi çehren
186- Müptela-yı derd-i hicransın gönül
187- Müzeyyen gül-sitandır meh-cemalin
188- Nar-ı suzanınla yandı cism ü can efendim
189- Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
190- Naz ü istiğna eden sevmez değildir vuslatı
191- Nazirin yok senin ey mah yerde
192- Neden gönlüm kırarsın ah a zalim
193- Neden kalbim kırarsın bi-vefasın
194- Neden üşküftedir tarf-ı külahın
195- Nergis-i mahmuruna verdim dil-i avaremi
196- Nev-nihal-i hüsn-i ansın her gören özler seni
197- Nevbaharın hükmü yokdur sen baharımsın benim
198- Niçin bana rahmı yok o mahın
199- Nur-i sevda saçtı hüsnün bizlere
200- Nur-i vechin ihtişamı hüsnünün bürhanıdır
201- O güzel hüsnünü dünya seviyor cananım
202- O güzel hüsnünü dünya seviyor cananım
203- O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım
204- Olmadım azade-ser sevda-yı zülf-i yardan
205- Öldüm öldüm sevdiğim yeter bu iftirak
206- Ömrümü gönlümü ruhum sana vakf etmiş iken
207- Öpsem de o gül-ruhlerin ruhum solacaktır
208- Öptüğüm gün leblerinden oldu dünyalar benim
209- Pek cüda düştüm gülümden
210- Pek çaresizim baht-ı siyahkarın elinden
211- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
212- Rahm eder mi sana sandın a gönül
213- Razıyım her emrine nazik-eda
214- Reca-yı vasl için ol gül-izare
215- Reh-i amale herkes buldu yol
216- Reva mı işlesin hicrinle dilde açtığın dağlar
217- Rica etsem beni daim üzersin
218- Ruyinde senin misl-i bahar açdı çiçekler
219- Saç saçlarını aman perişan
220- Saç saçlarını aman perişan
221- Saki getir ol badeyi kim maye-i candır
222- Sana vardır bir sözüm meleğim
223- Sana yem işte bir etek (GÜVERCİN Kantosu)
224- Sayılmasın acep bi-hude külfet (Sayılmaz mı acep..)
225- Saz ile ben ağlıyorken firkat-i cananıma
226- Saz ile ben ağlıyorken firkat-i cananıma
227- Sen ederken bir rakibi kam-ran
228- Sen eğer saki olursan mey harab etmez beni
229- Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım
230- Sevda-zedeyim aşkımı hayfa ki bilen yok
231- Sevdaya düşmüş kam almak ister her işvegerden
232- Sevdi gönlüm saklamam bir dilber-i bala-teri
233- Sevdiğim lutf eyleyip gelmez misin imdadıma
234- Sevdim amma ol peri-peykeri eyvah olsun
235- Sevdim amma ol peri-peykeri eyvah olsun
236- Sevdim can ü gönülden seni ey göz bebeğim
237- Severim can ü gönülden seni ey göz bebeğim
238- Severim can ü gönülden seni ey gözbebeğim
239- Sevgilim olmakta eşkim daima gözden revan
240- Sevmedim de ya neden böyle perişan olduğum
241- Sine-i safında kurdum meclis-i rindaneyi
242- Sinenin aşık-ı şuridesidir buselerim
243- Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum
244- Söyle gördün mü beni rüyada Allah aşkına
245- Söyletme beni halimi tafsile girişmem
246- Sunma mey serv-i hıramınla serhoşlanırım
247- Süzüldü dide-i sevda-penahın
248- Şöhret-i aşkın yayıldı nam-dar oldun gönül
249- Şöhret-i aşkın yayıldı nam-dar oldun gönül
250- Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor
251- Takıldı kaldı gönlüm zülf-i yare
252- Tatlı yüzlü hoş bakışlı bir meleksin bir melek
253- Tek tenhada gezipdim mi (Acem Kantosu)
254- Teşhis olunur yare değil dildeki yare
255- Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın
256- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
257- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
258- Vadine aldandı gönül
259- Vah esir-i derd-i hicranım bugün
260- Vah esir-i derd-i hicranım bugün
261- Var mıdır tetkike hacet dilberim efalimi
262- Vazgeçti gönül aşk u muhabbet emelinden
263- Vefasız çıktı hayfa yar-i canım
264- Vücudun mazhar-ı sırr-ı ezeldir ya Resulallah
265- Ya Resulallah cemalin gün gibi verdi ziya
266- Yanayım derd-i firakınla perişan olayım
267- Yanayım o güzel gözlerine hayran olayım
268- Yanına vardım uyur gördüm o mahmur dideyi
269- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
270- Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım
271- Yayılmış gülistana ser-te-ser mehpareler şimdi
272- Yayılmış gülistana ser-te-ser mehpareler şimdi (*kötü)
273- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
274- Yeter artık bu kadar renc ü elem
275- Yüzün gördüm bu dem hayranın oldum
276- Yüzünün safvetine nuruna meftun oldum
277- Yüzünün safvetine nuruna meftun oldum
278- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
279- Zerrece rahm etmedin sen nale vü feryadıma
280- Zevk olur giryelerim kalb-i safa-mestinize
281- Zülf-i canane niçin bar oldun
282- Zülfün gibi ey şuh-i sitem kare mi vardır
283- Zülfünün zincirine bağlı dil-i divaneyim
284- Peşrev
285- Peşrev
286- Peşrev
287- Peşrev
288- Saz Semaisi
289- Saz Semaisi
290- Saz Semaisi
291- Çeşm-i mestin arz olunsa halet-i mestanesi
292- Bir busene ermek bana aksa-yı emeldir
293- Artık yetişir ah ü figan eyleme bülbül
294- Andelib feryadının hengamı geldi sevgilim
295- Layık mı sana a nur-i pakim
296- Nev-nihal-i hüsn-i ansın her gören özler seni
297- Saz ile ben ağlıyorken firkat-i cananıma
298- Sevdaya düşmüş kam almak ister her işvegerden
299- Sunma mey serv-i hıramınla serhoşlanırım
300- Süzüldü dide-i sevda-penahın
301- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
302- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
303- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
304- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
305- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
306- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
307- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
308- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
309- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
310- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
311- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
312- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
313- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
314- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
315- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
316- Bir rivayet var ki guya ben seni aldatmışım
317- Sevdiğim lutf eyleyip gelmez misin imdadıma
318- Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
319- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
320- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
321- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
322- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
323- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
324- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
325- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
326- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
327- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
328- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
329- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
330- Ey nazlı melek Hak seni bir tane yaratmış
331- Bir nigah et yeniden çeşmine hayran olayım (*b-Hamparsum)
332- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
333- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
334- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
335- Yanayım derd-i firakınla perişan olayım
336- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
337- Görmedim uysun felek amalime
338- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
339- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
340- Geceyi gündüze her dem katalım
341- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
342- Gülzarı harab eyleme muhrik nagamınla
343- Diyemem ben elem-i dehr ile dilgir olsun
344- Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu halim
345- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
346- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
347- Etmiyor hiç merhamet canan benim efganıma
348- Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
349- Vah esir-i derd-i hicranım bugün
350- Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicran olur
351- Cezbedar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin
352- Gözünün safvetine nuruna meftun oldum
353- Müzeyyen gül-sitandır meh-cemalin
354- Pek cüda düştüm gülümden
355- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
356- Bir rivayet var ki guya ben seni aldatmışım
357- Sevdiğim lutf eyleyip gelmez misin imdadıma
358- Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
359- Bir nigah et yeniden çeşmine hayran olayım (*b-Hamparsum)
360- Ben esir-i zülfünüm bi-iştibah
361- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
362- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
363- Görünce ben seni ey mah
364- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
365- Yanayım derd-i firakınla perişan olayım
366- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
367- İstemem (Beklemem) alemde sensiz ruzigar
368- Görmedim uysun felek amalime
369- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
370- Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum
371- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
372- Edeli atf-ı nazar halime çeşm-i dilber
373- Geceyi gündüze her dem katalım
374- Neden üşküftedir tarf-ı külahın
375- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
376- Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
377- Vücudun mazhar-ı sırr-ı ezeldir ya Resulallah
378- Gözünün safvetine nuruna meftun oldum
379- Çeşm-i mestin arz olunsa halet-i mestanesi
380- Sevdaya düşmüş kam almak ister her işvegerden
381- Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi
382- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
383- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
384- Zerrece rahm etmedin sen nale vü feryadıma
385- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
386- Kalb-i sevda-zedeler ah ile daim inler
387- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
388- Ey nazlı melek Hak seni bir tane yaratmış
389- Gülzarı harab eyleme muhrik nagamınla
390- Diyemem ben elem-i dehr ile dilgir olsun
391- Zevk olur giryelerim kalb-i safa-mestinize
392- Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu halim
393- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
394- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
395- Etmiyor hiç merhamet canan benim efganıma
396- Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
397- Kanlı yaş döksem dem-a-dem dideden (Sözsüz)
398- Vah esir-i derd-i hicranım bugün
399- Yayılmış gülistana ser-te-ser mehpareler şimdi
400- Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicran olur
401- Cezbedar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin
402- Hiç muhabbet mi olur yarim fedakar olmasa
403- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
404- Beklemem (İstemem) alemde sensiz ruzigar
405- Bir rivayet var ki guya ben seni aldatmışım
406- Ömrümü gönlümü ruhum sana vakf etmiş iken
407- Sevdiğim lutf eyleyip gelmez misin imdadıma
408- Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
409- Meşreb-i avaremi sanma dönek
410- Pek çaresizim baht-ı siyahkarın elinden
411- Reca-yı vasl için ol gül-izare
412- Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor
413- Akıbet gitti elimden gönlümün bir tanesi
414- Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma
415- Müzeyyen gül-sitandır meh-cemalin
416- Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım
417- Vazgeçti gönül aşk u muhabbet emelinden
418- Pek cüda düştüm gülümden
419- Neden kalbim kırarsın bi-vefasın
420- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
421- Kalb-i sevda-zedeler ah ile daim inler
422- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
423- Ey nazlı melek Hak seni bir tane yaratmış
424- Bir nigah et yeniden çeşmine hayran olayım (*b-Hamparsum)
425- Ben esir-i zülfünüm bi-iştibah
426- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
427- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
428- Görünce ben seni ey mah
429- Nazirin yok senin ey mah yerde
430- Sana vardır bir sözüm meleğim
431- Çaresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri
432- Düşmüşüz biz dillere bilmem senin ben nenmişim
433- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
434- Yanayım derd-i firakınla perişan olayım
435- Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım
436- Sinenin aşık-ı şuridesidir buselerim
437- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
438- İstemem (Beklemem) alemde sensiz ruzigar
439- Görmedim uysun felek amalime
440- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
441- Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum
442- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
443- Bugün vadinle ruhum pür-mesarım
444- Edeli atf-ı nazar halime çeşm-i dilber
445- Geceyi gündüze her dem katalım
446- Gonca gülsün bülbül-asa özlerim
447- Gördüm yüzünü gözlerimin nuru karardı
448- Neden üşküftedir tarf-ı külahın
449- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
450- Gözünün safvetine nuruna meftun oldum
451- Çeşm-i mestin arz olunsa halet-i mestanesi
452- Andelib feryadının hengamı geldi sevgilim
453- Layık mı sana a nur-i pakim
454- Nev-nihal-i hüsn-i ansın her gören özler seni
455- Sevdaya düşmüş kam almak ister her işvegerden
456- Sunma mey serv-i hıramınla serhoşlanırım
457- Figan ü naleden bülbül usanmaz
458- Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi
459- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
460- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
461- Zerrece rahm etmedin sen nale vü feryadıma
462- Hiç muhabbet mi olur yarim fedakar olmasa
463- Baktı bir gonceye bir hare gönül
464- Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz didelerim
465- Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
466- Vücudun mazhar-ı sırr-ı ezeldir ya Resulallah
467- Bir günah ettimse cana Suznak oldum yeter
468- Etmiyor hiç merhamet canan benim efganıma
469- Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen
470- Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
471- Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum
472- Yüzün gördüm bu dem hayranın oldum
473- Bülbül ne için damen-i yare el uzattın
474- Kanlı yaş döksem dem-a-dem dideden (Sözsüz)
475- Vah esir-i derd-i hicranım bugün
476- Yayılmış gülistana ser-te-ser mehpareler şimdi
477- Beni gurbetlere attı şebim ruzum bütün matem
478- Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicran olur
479- Cezbedar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin
480- Diyemem ben elem-i dehr ile dilgir olsun
481- Zevk olur giryelerim kalb-i safa-mestinize
482- Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu halim
483- Hüsnün beni mesrur ediyor ser-be-ser ey mah
484- Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni
485- Mahrum-i visal etdi beni verd-i terimden
486- Meyl-i sevda eylemez mi ey güzel canın senin
487- Gülzarı harab eyleme muhrik nagamınla
488- Ömrümü gönlümü ruhum sana vakf etmiş iken
489- Sevdiğim lutf eyleyip gelmez misin imdadıma
490- Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
491- Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın
492- Beklemem (İstemem) alemde sensiz ruzigar
493- Bir gün gelir elbette bu derde tutulursun
494- Bir rivayet var ki guya ben seni aldatmışım
495- Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma
496- Müzeyyen gül-sitandır meh-cemalin
497- Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım
498- Vazgeçti gönül aşk u muhabbet emelinden
499- Gölgeni görmek için ey sevdiğim tenhada tek
500- Pek cüda düştüm gülümden
501- Meşreb-i avaremi sanma dönek
502- Nur-i vechin ihtişamı hüsnünün bürhanıdır
503- Pek çaresizim baht-ı siyahkarın elinden
504- Reca-yı vasl için ol gül-izare
505- Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor
506- Ya Resulallah cemalin gün gibi verdi ziya
507- Akıbet gitti elimden gönlümün bir tanesi
508- Yanayım o güzel gözlerine hayran olayım
509- O güzel hüsnünü dünya seviyor cananım
510- Ey baht-ı siyehkar dili berbada mı geldin
511- Derd-i hicranınla her an ağlarım
512- El-aman ey şuh-i aşık perverim
513- Halimi Mecnun görse rahm eder ağlar bana
514- Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim (6-7 iki nüsha)
515- Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum
516- Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor
517- Bugün vadinle ruhum pür-mesarım
518- Edeli atf-ı nazar halime çeşm-i dilber
519- Geceyi gündüze her dem katalım
520- Gonca gülsün bülbül-asa özlerim
521- Gördüm yüzünü gözlerimin nuru karardı
522- Neden üşküftedir tarf-ı külahın
523- Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar (5-6 iki nüsha)
524- Saç saçlarını aman perişan
525- Neden kalbim kırarsın bi-vefasın
526- Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır
527- Görünce ben seni ey mah
528- Hiç ilişme meh-cemalim dide-i sevda-keşe
529- Nazirin yok senin ey mah yerde
530- Sana vardır bir sözüm meleğim
531- Çaresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri
532- Düşmüşüz biz dillere bilmem senin ben nenmişim
533- Gönül beni usandırdı bana ağyarı andırdı
534- Gelmeyince bezme dilber ney Kemani neylesin
535- Yanayım derd-i firakınla perişan olayım
536- Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım
537- Sinenin aşık-ı şuridesidir buselerim
538- Olmadım azade-ser sevda-yı zülf-i yardan
539- İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelamını
540- İstemem (Beklemem) alemde sensiz ruzigar
541- Görmedim uysun felek amalime
542- Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neşesi
543- Bir sararmış saka döndüm hep görenler ağlasın
544- Zerrece rahm etmedin sen nale vü feryadıma
545- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
546- Kalb-i sevda-zedeler ah ile daim inler
547- Mest iken aguşa gelmez çırpınır hiddet eder
548- Görünce vechini meftunun oldum
549- Gülerken şevk-i amalim yüzünde
550- Hasret ile ben şam ü seher eylerim efgan
551- Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun
552- Diyelim sen yok iken ağlıyorum
553- Ey nazlı melek Hak seni bir tane yaratmış
554- Bir nigah et yeniden çeşmine hayran olayım (*b-Hamparsum)
555- Ben esir-i zülfünüm bi-iştibah
556- Tir-i çeşmanınla (müjganınla) sayd ettin dil-i avareyi
557- Figan ü naleden bülbül usanmaz
558- Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi
559- Ey ruh-i revanım ne yaman afet-i cansın
560- Derd-i aşkından sakın bahs etme pek
561- Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter
562- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR