Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Arif Bey (Hacı) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
2- Açılmamış bir gonca-ter
3- Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
4- Ah ey aşk ateş-i hicrana yakma canımı
5- Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
6- Ah ü efganım cefacu yare hiç kar etmedi
7- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
8- Akıbet bezdirdi benden ah ü efganım seni
9- Akıl ermez şu feleğin oynu çok
10- Aldı gönlüm fend ile bir fitnekar
11- Aldın felek sen mihr-i cemali
12- Alınca gönlümü mihr-i cemali
13- Aman dağlar canım dağlar
14- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
15- Aşk ateşi sinemde yine şule-feşandır
16- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
17- Aşkın eser-i suzişine can acımaz mı
18- Aşkınla düştüm ateşe
19- Aşkınla senin sevdiceğim zar ü zebunum
20- Ayineyi al destine
21- Azmeyler iken yar ile bezm-i safaya
22- Bahar erdi yeşillendi çemenler
23- Bahar oldu sular akar çayıra
24- Bahar oldu sular çağlar
25- Baht uyansa habe varsa dide-i bidarımız
26- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
27- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
28- Baklavaya tuz koymuşsun
29- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
30- Bana lutf eyler iken sen
31- Baş alamam derd ü gamından felek
32- Başladın ağyar ile ünsiyyete
33- Baştan başa isterse cihan gülle donansın
34- Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
35- Beni bizar ederken serzenişler
36- Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
37- Benim gönlüm kaldı sende
38- Berdar olalı zülfüne yar fikr ü hayalim
39- Berid-i ahdan haylice haber var
40- Bezm-i safa kurulsun (Sözsüz)
41- Bir cilve-ger nevrestedir
42- Bir dil ki esir-i gam olur neşever olmaz
43- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
44- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
45- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
46- Bir melek-sima peri gördüm der-i meyhanede
47- Bir zülfü perişana yine yaktım abayı
48- Biz Osmanlılar her dem gazaya hazırız
49- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
50- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
51- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
52- Can olıcak talib-i canan-ı aşk
53- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
54- Canım dağlar kuzum dağlar
55- Cevr etme bana böyle
56- Cihan gözümde yok hayli zamandır
57- Cihan kam almada devrinde daim
58- Cülus etti şehinşah-ı keremkar
59- Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenanın
60- Çeşm-i mahmurun sebeptir nale vü feryadıma
61- Çiğlendi zemin sahn-ı çemen reng-i nev aldı
62- Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
63- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
64- Dağ-darım iftirak-ı yar ile
65- Dağda tavşanlar geziyor
66- Dağlar yarimi gördün mü
67- Daima feryad ü efgandır gönül
68- Dam-ı hüsn-i yarimin özge şikarıdır gönül
69- Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihalim
70- Deşme dağ-ı sine-i suzanımı
71- Deşt-i dehşette kalıp zar ü sefil
72- Deva yokmuş neden bi-mar-ı aşka
73- Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gül-fame ben (I)
74- Dide-i giryan-ı hasret aldı akl ü canımı
75- Dil-i nalanı çeşmin etti pür-hun
76- Dil harim-i vaslını arzu eder
77- Dil hastasıyım bu dile hep ah gelecektir
78- Dilberan ahd-ı vefayı unuturlar unuturlar
79- Dilden hayalin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman
80- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
81- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
82- Dün gece mey meclisinde maha benzer bir civan
83- Dün gece rüyada gördüm yarimi
84- Dünya değil bu mihnet yuvası
85- Düşer mi şanına ey şeh-i huban
86- Düşme ey aşık hayale yağma yok
87- Düştü dildar ile firkat areye
88- Edemem kimseye halim hikayet
89- Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim
90- Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefayı (*)
91- Ela gözler beladır cana gözler
92- Ela ya eyyühas-saki (SAKİNAME)
93- Eski hali hiç göremem
94- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
95- Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mayesi
96- Ettikçe sana aşık-ı dil-hasta recayı
97- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
98- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
99- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
100- Ey gonce-dehen şerbetine canımı kandır
101- Ey gül-nihal-i işvebaz
102- Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel(Eski yazı)
103- Ey meh-i Yusuf-şiyem ruzigar
104- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
105- Ey tir-i cefa dide-i mestanıma değme
106- Ey vatanperver yine gel gayrete
107- Eyyam-ı bahar oldu güzel müjdeler olsun
108- Feryadımı gördükçe benim ey gül-i rana
109- Firak-ı yar ile her dem rencidedir gönlüm
110- Firkatin tesir etti canıma
111- Gahi gönül firakın ile derd-nak olur
112- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
113- Gamınla dil fikar (figar) olsun
114- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
115- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
116- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
117- Gönlüm aldın gösterip ruy-i vefa
118- Gönlümün alayiş-i dünyaya istiğnası var
119- Gönlümün bais-i giryanlığı canan elidir
120- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
121- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
122- Gönül bilmez misin ol şivesazı
123- Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin
124- Gördüm seni ey şuh-i şen aman
125- Görmez oldum sevdiğim sen mahımı
126- Görsen ey çeşm-i felek görsen
127- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
128- Gözümden gitmiyor bir dem hayalin
129- Gurub etti güneş dünya karardı
130- Gül cemalinde o hatt-ı müşk-nab
131- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
132- Güzel görsem yanar sabr ü kararım
133- Güzel gün görmedi avare gönlüm
134- Güzelim hiç aramaz mı dil-i avare seni
135- Güzelsin bi-misilsin dil-rübasın
136- Güzelsin bi-misilsin dil-rübasın
137- Haberin var mı saba kakül-i cananımdan
138- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
139- Hal-i dilden kime şekva edeyim
140- Halimi halim eder sana ayan
141- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
142- Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymanın senin
143- Hayli demdir görmedim(dilber/ey meh) seni
144- Hazan erdi gülistan-ı bahara
145- Her kimde vardır aşk iptilası
146- Her subh u şamım daim safada
147- Humarı yok bozulmaz meclisi meyhane-yi aşkın
148- Hüsn alemini tuttu senin şöhret ü şanın
149- İftirakın urdu zahmı bu dil-i sad-pareye
150- İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma(*a)
151- İlişti bir saçı Leylaya gönlüm
152- İltimas etmeye yare varınız
153- Kabul eyle sanadır arz-ı halim
154- Kamer-çehre peri-ru tende canım
155- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
156- Kat idüp gerden-i gerdundan emel zincirin
157- Katıldı taliim hem derdim efzun
158- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
159- Kim olur zor ile maksuduna reh-yab-ı zafer
160- Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarıma
161- Kurbanın olam ey afet-i can
162- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
163- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
164- Kuzumun gözleri kare attı beni yarden yare
165- Lutfunu kestin a zalim aşık-ı bi-çareden
166- Mahzen-i esrar-ı şah-ı Mürtezasın ya Hüseyn
167- Mahzun gönüle zevk u safa kar-ger olmaz
168- Mahzun ise dil anda safa cilveger olmaz
169- Makdemin üftadeler eyler emel
170- Meclis bezendi sun bade saki
171- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
172- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
173- Mest-i eleme bade-i ferhunde sunulmaz
174- Mest-i zehr-i firkat-i hicranınım
175- Meyhane değil meclis-i rindane-i Cemdir
176- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
177- Meyhane tarab-gah-ı mey-aşam-ı cihandır
178- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
179- Meyler süzülsün meydana gelsin
180- Mihnet-i aşka deva asan değil
181- Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nur
182- Muhabbet aşıka gerçi beladır
183- Muntazır teşrifine hazır kayık
184- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
185- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
186- Mümkün olur mu sevmemek seni
187- Nadide-i hüsn-i mümtaz
188- Nar-ı can-suz-i derunum dağlara dağlar açar
189- Nar-ı can-suz-i firakınla harab oldu gönül
190- Navek-i hicrin gönülde yaresi
191- Nazirin gelmemiş asla cihana
192- Nazlıdır sevdiğim niyaz ister
193- Ne kara günlere kaldım gam-ı hicranından
194- Ne yapsam ol cefakare inanmaz
195- Neden ta subh olunca eşk-barım
196- Nedir bu hayretin ey verd-i alim
197- Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
198- Neşe-mendim sunma lutf et sakıya peymaneyi
199- Nev-bahar-ı dil-sitansın sevdiğim
200- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
201- Neyledi gör bana ol mah-ı mehi
202- Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle
203- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
204- Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
205- Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
206- Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali
207- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
208- Olmuş iken didelerin gibi mest
209- Olup aşkınla avare bulunmaz derdime çare
210- Pa-busuna ermek üzre ey yar
211- Padişah-ı beh rü ber Abdülhamid ü kavm-i cu
212- Pare pare oldu sinem gamze-i cananeden
213- Penbe-i dağ-ı cünun içre nihandır bedenim
214- Peyam-ı hüsnüne peymane gözler
215- Rahatım yok bu dil-i şeydadan
216- Reng-i ruhsarın gören der "gül gibi"
217- Rubude oldu sim-tene gönlüm
218- Ruyinden at nikabı
219- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
220- Sahn-ı sinem yandı nar-ı firkat-i cananeden
221- Saki bu safa-haneyi baki mi sanırsın
222- Saki çevir Dem-a-dem cam-ı safa-medarı
223- Saki içelim cam-ı musaffayı keremden
224- Saki yetişir uyan aman gel
225- Sana hiç nale eser etmez mi
226- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
227- Sen bir gül-i nev-reste fidansın
228- Sen serv-i nazın ruhsar-ı ali
229- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
230- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
231- Senin gibi dilber-i nazik-tenden...
232- Sevdim yine (güzel) bir nev-civan hasretiyle halim yaman
233- Severdim bir meh-i aşüfte-hali
234- Severim çaresiz ey mah seni
235- Seyl ü ateşten emin olmaz yapılmış haneler
236- Seyr-i bahara açıldı dağlar(*a-semaidir)
237- Sırma saçlı yare kim haber versin
238- Sonbaharın zevki hoştur
239- Söyle derunundaki zarın gönül
240- Söyle nedir bais-i zarın gönül
241- Söyle sen kasdin nedir aya bana
242- Suziş-i sinem değil kar etmeyen
243- Suznak etme beni ey mehveşim
244- Şarab iç gül-feminde gül açılsın
245- Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
246- Şulelenip derd ü gam ü ıstırab
247- Ta ki elem-i felekle ülfet
248- Talat eyler mi diye meh suy-i Kağıthanede
249- Taliim dur eyledi senden beni
250- Tarife gelir mi o mehin zülf-i siyahı
251- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
252- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
253- Tir-i hasret yare açıp sineye
254- Tükendi gönlümün sabr ü kararı
255- Usandım ağlayıp ah eylemekden
256- Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm
257- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
258- Vad ederken yar kam-ı vuslatı
259- Vakf eyleyen de aşk idi dildare gönlümü
260- Var mı cana derd-i aşkın çaresi
261- Varken gönülde bin türlü yare
262- Vazgeçmez mi sine ah ü zardan
263- Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa
264- Vuslatından na-ümidim ey peri
265- Vücud iklimini her lahza berbad eyliyorsun
266- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
267- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
268- Yadigar kaldı bana dilde bu ah
269- Yandım bilerek çaresi yok gerçi bu nare
270- Yandım o güzel gözlere ey şuh-i sitemkar
271- Yanılma ateş-i aşka ciğergahın dağlatma
272- Yareledi yarim dil-i zarımı
273- Yarimle bu şeb tenhaca kaldım
274- Yıkma sakın burc-ı penahım felek
275- Yine mürg-i seher avazelendi (**)
276- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
277- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
278- Zevkin ile ben de aşk-ı dili
279- Dil-i nalanı çeşmin etti pür-hun
280- Dün gece rüyada gördüm yarimi
281- Gahi gönül firakın ile derd-nak olur
282- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
283- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
284- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
285- Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
286- Benim gönlüm kaldı sende
287- Aşk ateşi sinemde yine şule-feşandır
288- Bahar erdi yeşillendi çemenler
289- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
290- Açılmamış bir gonca-ter
291- Güzel görsem yanar sabr ü kararım
292- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
293- Kamer-çehre peri-ru tende canım
294- Kurbanın olam ey afet-i can
295- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
296- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
297- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
298- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
299- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
300- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
301- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
302- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
303- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
304- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
305- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
306- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
307- Güzel gün görmedi avare gönlüm
308- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
309- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
310- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
311- Kamer-çehre peri-ru tende canım
312- Kurbanın olam ey afet-i can
313- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
314- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
315- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
316- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
317- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
318- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
319- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
320- Söyle nedir bais-i zarın gönül
321- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
322- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
323- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
324- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
325- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
326- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
327- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
328- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
329- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
330- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
331- Muntazır teşrifine hazır kayık
332- Gurub etti güneş dünya karardı
333- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
334- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
335- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
336- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
337- Düşme ey aşık hayale yağma yok
338- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
339- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
340- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
341- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
342- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
343- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
344- Güzel gün görmedi avare gönlüm
345- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
346- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
347- Söyle nedir bais-i zarın gönül
348- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
349- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
350- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
351- Ey gül-nihal-i işvebaz
352- Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymanın senin
353- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
354- Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
355- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
356- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
357- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
358- Alınca gönlümü mihr-i cemali
359- Edemem kimseye halim hikayet
360- Eski hali hiç göremem
361- Bir melek-sima peri gördüm der-i meyhanede
362- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
363- Gönlümün bais-i giryanlığı canan elidir
364- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
365- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
366- Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali
367- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
368- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
369- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
370- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
371- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
372- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
373- Sırma saçlı yare kim haber versin
374- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
375- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
376- Muntazır teşrifine hazır kayık
377- Gurub etti güneş dünya karardı
378- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
379- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
380- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
381- Varken gönülde bin türlü yare
382- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
383- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
384- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
385- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
386- Düşme ey aşık hayale yağma yok
387- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
388- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
389- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
390- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
391- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
392- Sırma saçlı yare kim haber versin
393- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
394- İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma(*a)
395- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
396- Muntazır teşrifine hazır kayık
397- Gurub etti güneş dünya karardı
398- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
399- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
400- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
401- Varken gönülde bin türlü yare
402- Her subh u şamım daim safada
403- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
404- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
405- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
406- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
407- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
408- Düşme ey aşık hayale yağma yok
409- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
410- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
411- Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
412- Severim çaresiz ey mah seni
413- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
414- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
415- Talat eyler mi diye meh suy-i Kağıthanede
416- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
417- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
418- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
419- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
420- Güzel gün görmedi avare gönlüm
421- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
422- Gamınla dil fikar (figar) olsun
423- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
424- Lutfunu kestin a zalim aşık-ı bi-çareden
425- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
426- Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim
427- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
428- Kamer-çehre peri-ru tende canım
429- Kurbanın olam ey afet-i can
430- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
431- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
432- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
433- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
434- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
435- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
436- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
437- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
438- Söyle derunundaki zarın gönül
439- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
440- Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa
441- Haberin var mı saba kakül-i cananımdan
442- Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
443- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
444- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
445- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
446- Alınca gönlümü mihr-i cemali
447- Beni bizar ederken serzenişler
448- Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenanın
449- Edemem kimseye halim hikayet
450- Eski hali hiç göremem
451- Hüsn alemini tuttu senin şöhret ü şanın
452- Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
453- Bir melek-sima peri gördüm der-i meyhanede
454- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
455- Gönlümün bais-i giryanlığı canan elidir
456- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
457- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
458- Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali
459- Pare pare oldu sinem gamze-i cananeden
460- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
461- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
462- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
463- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
464- Humarı yok bozulmaz meclisi meyhane-yi aşkın
465- İltimas etmeye yare varınız
466- Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin
467- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
468- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
469- Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim
470- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
471- Ey gonce-dehen şerbetine canımı kandır
472- Kamer-çehre peri-ru tende canım
473- Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarıma
474- Kurbanın olam ey afet-i can
475- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
476- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
477- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
478- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
479- Vücud iklimini her lahza berbad eyliyorsun
480- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
481- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
482- Bir cilve-ger nevrestedir
483- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
484- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
485- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
486- Sevdim yine (güzel) bir nev-civan hasretiyle halim yaman
487- Söyle derunundaki zarın gönül
488- Mahzen-i esrar-ı şah-ı Mürtezasın ya Hüseyn
489- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
490- Meyler süzülsün meydana gelsin
491- Nadide-i hüsn-i mümtaz
492- Neden ta subh olunca eşk-barım
493- Ruyinden at nikabı
494- Söyle nedir bais-i zarın gönül
495- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
496- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
497- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
498- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
499- Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefayı (*)
500- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
501- Ey gül-nihal-i işvebaz
502- Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymanın senin
503- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
504- Varken gönülde bin türlü yare
505- Yıkma sakın burc-ı penahım felek
506- Her subh u şamım daim safada
507- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
508- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
509- Dağda tavşanlar geziyor
510- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
511- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
512- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
513- Düşme ey aşık hayale yağma yok
514- Ey tir-i cefa dide-i mestanıma değme
515- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
516- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
517- Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
518- Rahatım yok bu dil-i şeydadan
519- Severim çaresiz ey mah seni
520- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
521- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
522- Talat eyler mi diye meh suy-i Kağıthanede
523- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
524- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
525- İftirakın urdu zahmı bu dil-i sad-pareye
526- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
527- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
528- Güzel gün görmedi avare gönlüm
529- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
530- Gamınla dil fikar (figar) olsun
531- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
532- Lutfunu kestin a zalim aşık-ı bi-çareden
533- Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
534- Olup aşkınla avare bulunmaz derdime çare
535- Aman dağlar canım dağlar
536- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
537- Bir melek-sima peri gördüm der-i meyhanede
538- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
539- Gönlümün bais-i giryanlığı canan elidir
540- Meyhane değil meclis-i rindane-i Cemdir
541- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
542- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
543- Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali
544- Pare pare oldu sinem gamze-i cananeden
545- Yandım bilerek çaresi yok gerçi bu nare
546- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
547- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
548- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
549- Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
550- Aşk ateşi sinemde yine şule-feşandır
551- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
552- Humarı yok bozulmaz meclisi meyhane-yi aşkın
553- İltimas etmeye yare varınız
554- Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle
555- Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin
556- Deva yokmuş neden bi-mar-ı aşka
557- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
558- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
559- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
560- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
561- Sırma saçlı yare kim haber versin
562- Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
563- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
564- İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma(*a)
565- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
566- Muntazır teşrifine hazır kayık
567- Gurub etti güneş dünya karardı
568- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
569- Deşme dağ-ı sine-i suzanımı
570- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
571- Berdar olalı zülfüne yar fikr ü hayalim
572- Cihan gözümde yok hayli zamandır
573- Dilberan ahd-ı vefayı unuturlar unuturlar
574- Haberin var mı saba kakül-i cananımdan
575- Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
576- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
577- Düştü dildar ile firkat areye
578- Feryadımı gördükçe benim ey gül-i rana
579- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
580- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
581- Alınca gönlümü mihr-i cemali
582- Beni bizar ederken serzenişler
583- Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
584- Bir dil ki esir-i gam olur neşever olmaz
585- Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenanın
586- Dam-ı hüsn-i yarimin özge şikarıdır gönül
587- Edemem kimseye halim hikayet
588- Eski hali hiç göremem
589- Gözümden gitmiyor bir dem hayalin
590- Hüsn alemini tuttu senin şöhret ü şanın
591- Meclis bezendi sun bade saki
592- Pa-busuna ermek üzre ey yar
593- Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm
594- Yandım o güzel gözlere ey şuh-i sitemkar
595- Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
596- Akıbet bezdirdi benden ah ü efganım seni
597- Bahar oldu sular akar çayıra
598- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
599- Mahzun ise dil anda safa cilveger olmaz
600- Meyler süzülsün meydana gelsin
601- Nadide-i hüsn-i mümtaz
602- Neden ta subh olunca eşk-barım
603- Ruyinden at nikabı
604- Söyle nedir bais-i zarın gönül
605- Şarab iç gül-feminde gül açılsın
606- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
607- Vakf eyleyen de aşk idi dildare gönlümü
608- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
609- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
610- Yadigar kaldı bana dilde bu ah
611- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
612- Çeşm-i mahmurun sebeptir nale vü feryadıma
613- Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefayı (*)
614- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
615- Ey gül-nihal-i işvebaz
616- Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymanın senin
617- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
618- Neyledi gör bana ol mah-ı mehi
619- Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa
620- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
621- Ey gonce-dehen şerbetine canımı kandır
622- Kamer-çehre peri-ru tende canım
623- Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarıma
624- Kurbanın olam ey afet-i can
625- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
626- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
627- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
628- Severdim bir meh-i aşüfte-hali
629- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
630- Vücud iklimini her lahza berbad eyliyorsun
631- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
632- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
633- Bir cilve-ger nevrestedir
634- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
635- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
636- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
637- Sevdim yine (güzel) bir nev-civan hasretiyle halim yaman
638- Söyle derunundaki zarın gönül
639- Bana lutf eyler iken sen
640- Mahzen-i esrar-ı şah-ı Mürtezasın ya Hüseyn
641- Mihnet-i aşka deva asan değil
642- Gamınla dil fikar (figar) olsun
643- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
644- Lutfunu kestin a zalim aşık-ı bi-çareden
645- Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
646- Olup aşkınla avare bulunmaz derdime çare
647- Aman dağlar canım dağlar
648- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
649- Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim
650- Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mayesi
651- Seyr-i bahara açıldı dağlar(*a-semaidir)
652- Sırma saçlı yare kim haber versin
653- Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
654- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
655- İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma(*a)
656- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
657- Muntazır teşrifine hazır kayık
658- Gurub etti güneş dünya karardı
659- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
660- Deşme dağ-ı sine-i suzanımı
661- Düşer mi şanına ey şeh-i huban
662- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
663- Berdar olalı zülfüne yar fikr ü hayalim
664- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
665- Varken gönülde bin türlü yare
666- Yıkma sakın burc-ı penahım felek
667- Her subh u şamım daim safada
668- Kuzumun gözleri kare attı beni yarden yare
669- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
670- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
671- Dağda tavşanlar geziyor
672- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
673- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
674- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
675- Düşme ey aşık hayale yağma yok
676- Ey tir-i cefa dide-i mestanıma değme
677- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
678- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
679- Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
680- Rahatım yok bu dil-i şeydadan
681- Severim çaresiz ey mah seni
682- Vazgeçmez mi sine ah ü zardan
683- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
684- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
685- Talat eyler mi diye meh suy-i Kağıthanede
686- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
687- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
688- İftirakın urdu zahmı bu dil-i sad-pareye
689- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
690- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
691- Güzel gün görmedi avare gönlüm
692- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
693- Gahi gönül firakın ile derd-nak olur
694- Bülbülü dem-beste etti nale vü feryad-ı dil
695- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
696- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
697- Ben buy-i vefa bekler iken suy-i çemenden
698- Aşk ateşi sinemde yine şule-feşandır
699- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
700- Güzel görsem yanar sabr ü kararım
701- Hal-i dilden kime şekva edeyim
702- Humarı yok bozulmaz meclisi meyhane-yi aşkın
703- İltimas etmeye yare varınız
704- Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle
705- Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin
706- Deva yokmuş neden bi-mar-ı aşka
707- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
708- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
709- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin
710- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
711- Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
712- Akıbet bezdirdi benden ah ü efganım seni
713- Baht uyansa habe varsa dide-i bidarımız
714- Baş alamam derd ü gamından felek
715- Baştan başa isterse cihan gülle donansın
716- Bir melek-sima peri gördüm der-i meyhanede
717- Deşt-i dehşette kalıp zar ü sefil
718- Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gül-fame ben (I)
719- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
720- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
721- Gönlümün bais-i giryanlığı canan elidir
722- Katıldı taliim hem derdim efzun
723- Mahzun gönüle zevk u safa kar-ger olmaz
724- Meyhane değil meclis-i rindane-i Cemdir
725- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
726- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
727- Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali
728- Pare pare oldu sinem gamze-i cananeden
729- Saki içelim cam-ı musaffayı keremden
730- Saki yetişir uyan aman gel
731- Usandım ağlayıp ah eylemekden
732- Yandım bilerek çaresi yok gerçi bu nare
733- Akıl ermez şu feleğin oynu çok
734- Alınca gönlümü mihr-i cemali
735- Başladın ağyar ile ünsiyyete
736- Beni bizar ederken serzenişler
737- Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
738- Bir dil ki esir-i gam olur neşever olmaz
739- Cevr etme bana böyle
740- Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenanın
741- Dam-ı hüsn-i yarimin özge şikarıdır gönül
742- Edemem kimseye halim hikayet
743- Eski hali hiç göremem
744- Gözümden gitmiyor bir dem hayalin
745- Hüsn alemini tuttu senin şöhret ü şanın
746- Meclis bezendi sun bade saki
747- Pa-busuna ermek üzre ey yar
748- Suznak etme beni ey mehveşim
749- Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm
750- Yandım o güzel gözlere ey şuh-i sitemkar
751- Yine mürg-i seher avazelendi (**)
752- Dilden hayalin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman
753- Kat idüp gerden-i gerdundan emel zincirin
754- Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
755- Söyle sen kasdin nedir aya bana
756- Aşkınla düştüm ateşe
757- Gönül bilmez misin ol şivesazı
758- Neşe-mendim sunma lutf et sakıya peymaneyi
759- Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın
760- Düştü dildar ile firkat areye
761- Feryadımı gördükçe benim ey gül-i rana
762- Her kimde vardır aşk iptilası
763- Olmaz ilaç sine-i sad-pareme
764- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
765- Saki bu safa-haneyi baki mi sanırsın
766- Çeşm-i mahmurun sebeptir nale vü feryadıma
767- Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefayı (*)
768- Ela ya eyyühas-saki (SAKİNAME)
769- Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
770- Ey gül-nihal-i işvebaz
771- Ey vatanperver yine gel gayrete
772- Hatırımdan çıkmaz asla ahd ü peymanın senin
773- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
774- Neyledi gör bana ol mah-ı mehi
775- Penbe-i dağ-ı cünun içre nihandır bedenim
776- Seyl ü ateşten emin olmaz yapılmış haneler
777- Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bi-vefa
778- Cihan gözümde yok hayli zamandır
779- Dilberan ahd-ı vefayı unuturlar unuturlar
780- Haberin var mı saba kakül-i cananımdan
781- Ruyinden at nikabı
782- Söyle nedir bais-i zarın gönül
783- Şarab iç gül-feminde gül açılsın
784- Ta ki elem-i felekle ülfet
785- Tarife gelir mi o mehin zülf-i siyahı
786- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
787- Vakf eyleyen de aşk idi dildare gönlümü
788- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
789- Vücud ikliminin sultanı sensin (sultanısın sen)
790- Yadigar kaldı bana dilde bu ah
791- Dağlar yarimi gördün mü
792- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
793- Bahar oldu sular akar çayıra
794- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
795- Dil hastasıyım bu dile hep ah gelecektir
796- Mahzun ise dil anda safa cilveger olmaz
797- Meyler süzülsün meydana gelsin
798- Nadide-i hüsn-i mümtaz
799- Neden ta subh olunca eşk-barım
800- Nev-bahar-ı dil-sitansın sevdiğim
801- Daima feryad ü efgandır gönül
802- Dilerim zülfüne ber-dar olayım
803- Firak-ı yar ile her dem rencidedir gönlüm
804- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
805- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
806- Sevdim yine (güzel) bir nev-civan hasretiyle halim yaman
807- Söyle derunundaki zarın gönül
808- Bana lutf eyler iken sen
809- Mahzen-i esrar-ı şah-ı Mürtezasın ya Hüseyn
810- Mihnet-i aşka deva asan değil
811- Navek-i hicrin gönülde yaresi
812- Kamer-çehre peri-ru tende canım
813- Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarıma
814- Kurbanın olam ey afet-i can
815- Kurdu meclis aşıkan meyhanede
816- Makdemin üftadeler eyler emel
817- Mest-i zehr-i firkat-i hicranınım
818- Nar-ı can-suz-i derunum dağlara dağlar açar
819- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
820- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
821- Severdim bir meh-i aşüfte-hali
822- Sonbaharın zevki hoştur
823- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
824- Var mı cana derd-i aşkın çaresi
825- Vücud iklimini her lahza berbad eyliyorsun
826- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
827- Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
828- Ah ü efganım cefacu yare hiç kar etmedi
829- Bir cilve-ger nevrestedir
830- Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar
831- Aman dağlar canım dağlar
832- Aşkınla senin sevdiceğim zar ü zebunum
833- Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
834- Canım dağlar kuzum dağlar
835- Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim
836- Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mayesi
837- Ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
838- Ey gonce-dehen şerbetine canımı kandır
839- Görmez oldum sevdiğim sen mahımı
840- Aldın felek sen mihr-i cemali
841- Cihan kam almada devrinde daim
842- Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
843- Suziş-i sinem değil kar etmeyen
844- Olup aşkınla avare bulunmaz derdime çare
845- Nazirin gelmemiş asla cihana
846- Gamınla dil fikar (figar) olsun
847- Gönlümün hayli zaman özge perişanlığl var
848- Lutfunu kestin a zalim aşık-ı bi-çareden
849- Her subh u şamım daim safada
850- Kuzumun gözleri kare attı beni yarden yare
851- Nazlıdır sevdiğim niyaz ister
852- Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
853- Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
854- Dağda tavşanlar geziyor
855- Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
856- Gönlümün alayiş-i dünyaya istiğnası var
857- Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
858- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
859- Ela gözler beladır cana gözler
860- Düşme ey aşık hayale yağma yok
861- Ey tir-i cefa dide-i mestanıma değme
862- Gel ey ruh-i revan melek-simatım
863- Kim demiş aklım alan cilve-i canan oldu
864- Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
865- Rahatım yok bu dil-i şeydadan
866- Severim çaresiz ey mah seni
867- Taliim dur eyledi senden beni
868- Vazgeçmez mi sine ah ü zardan
869- Aşkı pinhan edemem nale vü efgandır bu
870- Bahar oldu sular çağlar
871- Canda hasiyyet mi var sevda-yı canan olmasa
872- Talat eyler mi diye meh suy-i Kağıthanede
873- Tazelendi tab-ı alem herkesin bak şevki var
874- Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
875- İftirakın urdu zahmı bu dil-i sad-pareye
876- Kurratül ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
877- Meftun olalı sen şeh-i huban-ı cihana
878- Güzel gün görmedi avare gönlüm
879- Hal-i dil-i zarımı duysa cihan
880- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
881- Seyr-i bahara açıldı dağlar(*a-semaidir)
882- Sırma saçlı yare kim haber versin
883- Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
884- Niçin terk eyleyip gittin a zalim
885- Sana hiç nale eser etmez mi
886- İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma(*a)
887- Kanlar döküyor derdin ile dide-i giryan
888- Muntazır teşrifine hazır kayık
889- Gurub etti güneş dünya karardı
890- Güzelim hiç aramaz mı dil-i avare seni
891- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
892- Deşme dağ-ı sine-i suzanımı
893- Düşer mi şanına ey şeh-i huban
894- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
895- Berdar olalı zülfüne yar fikr ü hayalim
896- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
897- Varken gönülde bin türlü yare
898- Yarimle bu şeb tenhaca kaldım
899- Yıkma sakın burc-ı penahım felek
900- Hal-i dilden kime şekva edeyim
901- Humarı yok bozulmaz meclisi meyhane-yi aşkın
902- İltimas etmeye yare varınız
903- Kim olur zor ile maksuduna reh-yab-ı zafer
904- Meyhane tarab-gah-ı mey-aşam-ı cihandır
905- Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle
906- Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledin
907- Deva yokmuş neden bi-mar-ı aşka
908- Ey ateş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et
909- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
910- Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi
911- Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR