Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Hüseyin Sadettin Arel -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
2- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
3- Acap niçin bağrın yaslı
4- Aferin ey mah-ru ber can-ı tü (AYİN)
5- Afet-i can dediler gamze-i celladın için
6- Al renginle süslenir güzel yurdum toprağım
7- Alude olup cürm ü gühehle her gah
8- Andelib-i bağ-ı hicran olmuşam ya Rabbena
9- Andım yine ol bezmi mestanelik elverdi
10- Arz-ı didar eyledikçe şahid-i gülzar-ı Hu
11- Aşıkın gitmez dilinden hiç Huy-i Hay-i aşk
12- Aşıkın oldu dili mesvay-ı Hu
13- Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır
14- Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ıyan
15- Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ıyan
16- Aşk ile nuş eyleyen bezm-i ezel peymanesin
17- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu
18- Aşkın hem tatlı hem zehirli
19- Aşkın meyine ben kana geldim
20- Aşkınız gönlümde tutuştu birden
21- Aşkınla çak olsa bu ten ben yine illallah direm
22- Aşkınla yandır sultanım Allah
23- Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip...
24- Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
25- Baht-ı dun etti beni pek bi-karar
26- Baz amedem baz amedem (AYİN)
27- Ben dost hevasına düştüm
28- Ben dost hevasına düştüm
29- Ben harabat ehliyim yoktur kararım ta ebed
30- Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan
31- Ben mest-i canan olmuşum
32- Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cuy-bar olsa
33- Ben onu çok severdim
34- Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmamış
35- Benden ey maşukam enzarın girizan olmasın (*)
36- Beni ister ağlat ister sevindir
37- Benim aklımı alan bir çift yeşil göz oldu
38- Benim kim bir leb-i handan için giryanlığım var
39- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
40- Berk-i ahım gökyüzün tutmuş sirişkim yeryüzün
41- Bigane gamzen aşıka nadane aşina
42- Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
43- Bilmem neden"peri"koymuş koyan onun adını
44- Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdaz ile
45- Bir cam-ı safa çek de unut derd-i cihanı
46- Bir ceylan bakışla vuruldum yine ey gönül
47- Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez
48- Bir dil ki onda şems-i hakikat nihan olur
49- Bir görüşte çeşm-i mestinle esir ettin beni
50- Bir hıyabandır ki hasret kuy-i canandan geçer
51- Bir kaç gündür gönlümde yeni bir hesabın var
52- Bir penbe gül adadım bugün şeyda bülbüle
53- Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
54- Bir subh-ı baharan idi hicranla bunaldım
55- Bir şeker hand ile bezm-i şevka cam ettin beni
56- Biz askeriz Osmanlılarız sirügayız (ASKER ŞARKISI)
57- Biz ol uşşak-ı ser-bazız bize akl ıssı yar olmaz
58- Bu ses konuşurken ne kadar güzel
59- Bugün meydan-ı aşk içre ki yare aşinayız biz
60- Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur -1-
61- Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur -2-
62- Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur -3-
63- Bus-i lalin şöyle sirab-ı zülal eyler beni
64- Buyruk senin ferman senin
65- Bülbül-i nalan olup çağırırım "dost dost"
66- Bülbül-i şurideyim gülden nasibim var benim
67- Cam-ı aşkı nuş edip sermest ü hayran ol yürü
68- Can besi kendi vü ender perde-i zanki mürden (AYİN)
69- Can bu elden göçmeden cananı bulmazsa ne güç
70- Can ü dilde aşkı mihman eyleyen
71- Cana meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim
72- Canane görünür bana cana neye baksam
73- Canımın cevheri ol lal-i şekerbare feda
74- Cefa-yı tali-i na-sazkarı benden sor
75- Cenab-ı Pakine layık amel yok
76- Cilvegah-ı sinede devran eder efkar-ı Hu
77- Cilvegah-ı sinede devran eder efkar-ı Hu
78- Cümle alem aşina ben arada biganeyim
79- Cümle azadan gelir "Allah ü Ekber" naresi
80- Çamların altında sermest-i safa bir şivekar
81- Çeşmi kafir dini İslam olsa da mani değil
82- Çok güzelsin hüsn-i anın mahısın
83- Çok güzelsin hüsn-i anın mahısın
84- Çünki bildik müminin kalbinde Beytullah var
85- Dedim "Çıktı mı kiraz"
86- Dehr-i duna dil veren akil değil divanedir
87- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
88- Demişler goncaya aşıklığım razın saba derler
89- Derd-i aşka düşmeyince o dermana nice erer
90- Derd-i aşkın define zahmet çeker daim tabib
91- Derd-i Hakka talib ol dermana erem dersen
92- Derdimi ummana döktüm asumana inledim
93- Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
94- Derunumda olan halet ne halettir anı bilmem
95- Dil hanesi mirat-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör
96- Dil hanesi mirat-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör(*)
97- Dil hanesi pür nur olur
98- Dil lebinden şarab-ı nab ister
99- Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında
100- Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında
101- Dolsun dile nurun aç nikabın
102- Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
103- Duş-i reftem der miyan-ı meclis-i sultan-ı hiş (AYİN)
104- Dünyaya gönül verme ki viran olacaktır
105- Dünyaya gönül verme ki viran olacaktır
106- Düştü cana akıbet sevda-yı aşk
107- Düştüm yine derde Hu
108- Eğer dosttan belli haber sorarsan
109- Ehl-i derdin derdine derman iken tekrar-ı Hu
110- Ey can gözün açabilsem diyenler
111- Ey cemal-i Hakka talib
112- Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana
113- Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana
114- Ey dergehi cümlenin penahı
115- Ey dertlilerin derdine derman eden Allah
116- Ey gafil uyan rıhlet-i na-gahı unutma
117- Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
118- Ey gönül can-ı fenafillaha...
119- Ey gönül hasta gönül
120- Ey gönül neylersin sen bu cihanı
121- Ey gönül ol hançer-i müjgane eylersin heves
122- Ey gözleri laciverd bak bir lahza bu yana
123- Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver
124- Ey hoş ol mest ki bilmez gam-ı alem ne imiş
125- Ey ki can ra behr-i tenmi suhti (AYİN)
126- Ey melek-sima ki senden özge hayrandır sana
127- Ey olanlar talib-i gencine-i esrar-ı Hu
128- Ey rehide can-ı tü ez mallü men (AYİN)
129- Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin
130- Ey şeh-i hubanım eyle ol kadd-i mevzuna sen
131- Ey turre bağ-ı hüsnünde sünbül müsün nesin
132- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
133- Ez ademha suy-i hesti her zeman...(AYİN)
134- Ezelden aşk oduna yana geldim
135- Fer almışken tulu-i Kibriyadan
136- Firakın eyledi davet bu ihtirakımız
137- Gazal-i mihr-i felek dağ-darım oldu bugün
138- Geçelim bu heva ile hevesten
139- Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeyda kıl(a*)
140- Geçip gitmekde ömrüm derd ü mihnet gibi şeylerle
141- Gel ey bad-ı saba lutf eyle bir dem
142- Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
143- Gel koynuma gir lane-i can kendi evindir
144- Gel vücudun perdesin kaldır cemal-i yari gör
145- Gel yaslanayım ben de senin göğsüne dilber
146- Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihane ben
147- Genc-i aşkı ister isen dil-i viranda ara
148- Gerdeni saf ü beyaz öyle ki kafur gibi
149- Giyindikçe füsununla çekersin
150- Gökler eğilip dağlara kimdir diye sordu
151- Gönül hayran oluptur aşk elinden
152- Gördüğüm her güzeli severim benimserim
153- Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
154- Göreli gül yüzünü kalmadı akl ü sabrım
155- Göster bize rah-ı Hüda canlar sülük etsin sana
156- Gözlerinden hıfz için aşıkları gözlük takar
157- Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
158- Gül müdür bülbül müdür şol zar ü efgan eyleyen
159- Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
160- Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında
161- Gülşen-i aşka düşen bülbülü ağlar gördüm
162- Günden güne oluyor aşkınız içime derd
163- Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın (*)
164- Güzel kızım esmer kızım
165- Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine
166- Güzellik şanın senin
167- Hak Teala azamet aleminin padişehi (AYİN) I
168- Hak Teala azamet aleminin padişehi (AYİN) II
169- Hakka teslim etmeyen can ü dilin
170- Halime bir bak da insaf et biraz
171- Hamd ane ki kıldı halka rahmet (AYİN)
172- Hamd ol Allah-ı Azimüşşana (AYİN)
173- Haml-i Meryemle mesihin doğuşun kıl iman
174- Hangi ahuya tutuldum ise nalan oldum
175- Hani aşkın deme maziyi bırak dinletme
176- Hani kollarla belimden sarışın
177- Hem aşkım hem ümidim hem de neşemsin
178- Hemişe bülbülün gülşende feryadı mahabbettir
179- Hemişe bülbülün gülşende feryadı muhabbettir
180- Her gören aybetdi ab-ı dide-i giryanımı
181- Her kimin kalbinde zikrUllah olur
182- Her turresinde bin şiken-i dilrübası var
183- Hezaran aşıkın var
184- Hicranımı peymane-i lalinde bıraksam
185- Hiç sünbül sünbül-i zülfün gibi müşkin değil
186- Hudaya cümle alem sana aşık seni özler Resulullah
187- Hudaya keşti-i cürm içre kaldım
188- İçmeyen lalin şarabın merd-i meydan olmadı
189- İlahi pek büyüksün pek büyüksün..(AYİN)
190- İlahül-aleminsin Hakk-teala
191- İlk görüşte çeşm-i mestinle esir ettin beni
192- İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi
193- İşimiz subh u mesa cürm ü hata
194- İştiyakın mümkün değil sönmüyor
195- Kabe et kalbini sen büt-hane sansınlar seni
196- Kahkahan aks eder bezme ney olur
197- Kalbini bağ-ı cinan et ravza-i tevhid ile
198- Kalmışız deryay-ı gaflet içre bitab u tuvan
199- Kaşın yay gibi ince yüzün pençe pençe al
200- Katra-i aşk-ı Hüda bir bahr-i bi-payandır
201- Katre aşkın umman oldu
202- Kıl saba gönlüm perişan olduğun canane arz
203- Kıldı zülfün tek perişan halimi halin senin
204- Kıldı zülfün tek perişan halimi halin senin
205- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme
206- Kız vücudun gül kokan bir yasemen olmuş senin
207- Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda
208- Kim ki aşkın darına ber-dar olur
209- Kime faş eylesin derdini feryatdan gayrı
210- Ma çü masnu-i müsanı histim (AYİN)
211- Mahvetti beni bir saçı zer afet efendim
212- Mahvolup gitti ümidim sabr ü samanım gibi
213- Mail olma dünyeye çün bi-vefadır bi-vefa
214- Mavi bir göz beni attı bu derin sevdaya
215- Merd-i meydan-ı Hüdanın karı zikrUllah olur
216- Mest-i aşkız sabrımız yok sinemiz çak eyleriz
217- Mest-i aşkız sabrımız yok sinemiz çak eyleriz
218- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni (1)
219- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni (2)
220- Mest olduğum etmem aceb...
221- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
222- Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin
223- Mirat-i dilin eng-i siva etme mugatta
224- Muhtefi zann ile her levha-i dilberde seni
225- Muradın anlarız ol gamzenin izanımız vardır
226- Musaffa eyle dil levhin bugün nur-i tecelladan
227- Mücessem ruhsun timsal-i ansın yamansın
228- Mümteziç aşkınla ruh-i cavidanım sevgilim
229- Mürg-i dil pervaz edip uçmak diler
230- Mürg-i dil ta itmeden Cibril tahrik-i cenah
231- Nadan nazarında divane ama dillerde dolaşan efsaneleriz
232- Ne cansın fitne-i ahir-zamansın
233- Ne rütbe bir kulun olsa
234- Nedir bu katralarda bahr-i umman olduğun cana
235- Nedir derdin senin bu matemin ne
236- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
237- Nur görsün(olsun)gözlerim aç sineni
238- Nuş edelden cam-ı aşkı ta ezelden mestaneyim
239- O şuh ağlar bugün kasr-ı şeref-abade geldikçe
240- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
241- Olsa de hamuş lal-i işveperdazın senin
242- Olur ruhsarına gün laline gül berk-i ter
243- Pek güzeldir gönül kapar
244- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
245- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
246- Perişan halk-ı alem ah ü efgan etdiğimdendir
247- Renc-i hatır vermesin feryad ü efganlar sana
248- Rübud akl ü dilem ra cemal-i an Arabi (AYİN)
249- Saba ağyardan pinhan gamım dildare izah et
250- Sabah-ı ömrümü bir bir getirdi hatırıma
251- Salik-i rah-ı Hudanın karı Zikrullah olur
252- Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı
253- Sar kollarını boynuna bir yosma civanın
254- Sehv ile olduysa günah
255- Selam sana ey sevgili
256- Sema Aram-ı can-ı aşıkanest (AYİN)
257- Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana
258- Sen ne zaman giyersen kısa etek duramam
259- Sen tek afet geldiğin bilmişdi kim
260- Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde
261- Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde
262- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
263- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
264- Serv eder ders-i hiram ol kamet-i nazendesin
265- Sevda-yı sivadan geç gel"Hu" diyelim "Hu"
266- Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum
267- Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevda nedir
268- Sıdk ile aşık olursan yar sana mefkud değil
269- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
270- Sinede evvel ne muhrik arzular var idi
271- Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez
272- Söylemem raz-ı derunum sırr-ı mübhemdir gönül
273- Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan
274- Su verenler naz ile ol gülbün-i nazendeye
275- Şad baş ey aşk-ı huş sevda-yı ma (AYİN)
276- Şeb-i tenhada derler kuh ider Hu
277- Şifa-yı vasl kadrin hecr ile bimar olandan sor
278- Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
279- Tar-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
280- Tar-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
281- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
282- Tecellide dolu alem
283- Tende canım canda cananımdır Allah Hu diyen
284- Terkeyle hicabı güzelim neşe-nisar ol
285- Tıynet-i alemde konmasa eğer sevda-yı aşk
286- Unuttun mu ne kadar zaman oluyor
287- Uyan gafletten ey gafil seni aldatmasın dünya
288- Varımı ben dosta verdim han ü manım kalmadı
289- Varsın birsin Allahım (Kanon)
290- Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden dur olmadan
291- Vech-i yare duş olan alemde seyran istemez
292- Vesvese-i ten güzeşt...(Ayinin 3.Selamı)
293- Vuslat gibi nimet mi olur
294- Ya ilahi kasırım şükründe ben
295- Ya ilahi kıl bize lutf u ata
296- Ya ilahi sana geldik bizi mahzun eyleme
297- Ya vasi-al mağfiret hafime senden meded
298- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
299- Yeter ağlattı firakın bu dil-i bi-marımı
300- Yine bir aşk-ı emel-suz ile giryan oldum
301- Yine peymane-i hüsnünle mest oldum figan ettim
302- Yine tenha elime girdi hele cananım
303- Yüce sultanım derde dermanım
304- Yüzlerce arkandan ağlayan gence hıyanet ettin de vefasız kadın
305- Yüzü gözü kapkara
306- Yüzüme bakıp bakıp gözünü süzme sakın
307- Zahida dem urma aşkdan kapuyu kakdın mı hiç
308- Zehi zat-ı uluhiyyet (AYİN)
309- Zevk-i sevda duymadın aşık-perestar olmadın
310- Oyun Havası
311- Oyun Havası
312- Oyun Havası
313- Oyun Havası
314- Oyun Havası
315- Oyun Havası
316- Oyun Havası
317- Oyun Havası
318- Oyun Havası
319- Oyun Havası
320- Oyun Havası
321- Oyun Havası
322- Oyun Havası
323- Oyun Havası
324- Oyun Havası
325- Oyun Havası
326- Oyun Havası
327- Oyun Havası
328- Oyun Havası
329- Oyun Havası
330- Oyun Havası
331- Oyun Havası
332- Oyun Havası
333- Oyun Havası
334- Oyun Havası
335- Oyun Havası
336- Oyun Havası
337- Peşrev
338- Peşrev
339- Peşrev
340- Peşrev
341- Peşrev
342- Peşrev
343- Peşrev
344- Peşrev
345- Peşrev
346- Peşrev
347- Peşrev
348- Peşrev
349- Peşrev
350- Peşrev
351- Peşrev
352- Peşrev
353- Peşrev
354- Peşrev
355- Peşrev
356- Peşrev
357- Peşrev
358- Peşrev
359- Peşrev
360- Peşrev
361- Peşrev
362- Saz Eseri
363- Saz Eseri
364- Saz Eseri
365- Saz Eseri
366- Saz Eseri
367- Saz Eseri
368- Saz Eseri
369- Saz Eseri
370- Saz Eseri
371- Saz Eseri
372- Saz Eseri
373- Saz Eseri
374- Saz Eseri (Fantezi)
375- Saz Eseri (Karalamalar)
376- Saz Eseri (Karalamalar)
377- Saz Eseri (Karalamalar)
378- Saz Eseri (Karalamalar)
379- Saz Eseri (Karalamalar)
380- Saz Eseri (Keman-Ud-Ney)
381- Saz Semaisi
382- Saz Semaisi
383- Saz Semaisi
384- Saz Semaisi
385- Saz Semaisi
386- Saz Semaisi
387- Saz Semaisi
388- Saz Semaisi
389- Saz Semaisi
390- Saz Semaisi
391- Saz Semaisi
392- Saz Semaisi
393- Saz Semaisi
394- Saz Semaisi
395- Saz Semaisi
396- Saz Semaisi
397- Saz Semaisi
398- Saz Semaisi
399- Saz Semaisi
400- Saz Semaisi
401- Saz Semaisi
402- Saz Semaisi
403- Saz Semaisi
404- Saz Semaisi
405- Saz Semaisi
406- Saz Semaisi
407- Saz Semaisi
408- Saz Semaisi
409- Saz Semaisi
410- Saz Semaisi
411- Saz Semaisi
412- Saz Semaisi
413- Saz Semaisi
414- Saz Semaisi
415- Saz Semaisi
416- Saz Semaisi
417- Saz Semaisi
418- Saz Semaisi
419- Saz Semaisi
420- Saz Semaisi
421- Saz Semaisi
422- Saz Semaisi
423- Saz Semaisi
424- Saz Semaisi
425- Saz Semaisi
426- Saz Semaisi
427- Saz Semaisi
428- Saz Semaisi
429- Saz Semaisi
430- Saz Semaisi
431- Saz Semaisi
432- Saz Semaisi
433- Saz Semaisi
434- Saz Semaisi
435- Saz Semaisi
436- Saz Semaisi
437- Saz Semaisi
438- Saz Semaisi (Keman-Tanbur için)
439- Can bu elden göçmeden cananı bulmazsa ne güç
440- Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
441- Arz-ı didar eyledikçe şahid-i gülzar-ı Hu
442- Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
443- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
444- Gel ey bad-ı saba lutf eyle bir dem
445- Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmamış
446- Gel ey bad-ı saba lutf eyle bir dem
447- Derd-i aşka düşmeyince o dermana nice erer
448- Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeyda kıl(a*)
449- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
450- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
451- Kalbini bağ-ı cinan et ravza-i tevhid ile
452- Mest-i aşkız sabrımız yok sinemiz çak eyleriz
453- Peşrev
454- Al renginle süslenir güzel yurdum toprağım
455- Bülbül-i nalan olup çağırırım "dost dost"
456- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
457- Fer almışken tulu-i Kibriyadan
458- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
459- Oyun Havası
460- Mücessem ruhsun timsal-i ansın yamansın
461- Biz ol uşşak-ı ser-bazız bize akl ıssı yar olmaz
462- Çok güzelsin hüsn-i anın mahısın
463- Gel ey bad-ı saba lutf eyle bir dem
464- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
465- Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin
466- Bülbül-i şurideyim gülden nasibim var benim
467- İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi
468- Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmamış
469- Göster bize rah-ı Hüda canlar sülük etsin sana
470- Katre aşkın umman oldu
471- Hudaya keşti-i cürm içre kaldım
472- Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
473- Arz-ı didar eyledikçe şahid-i gülzar-ı Hu
474- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
475- Çünki bildik müminin kalbinde Beytullah var
476- Derd-i aşka düşmeyince o dermana nice erer
477- Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeyda kıl(a*)
478- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
479- Saz Semaisi
480- Eğer dosttan belli haber sorarsan
481- Ehl-i derdin derdine derman iken tekrar-ı Hu
482- Hakka teslim etmeyen can ü dilin
483- Gözlerinden hıfz için aşıkları gözlük takar
484- Aşkın meyine ben kana geldim
485- Geçelim bu heva ile hevesten
486- Mest-i aşkız sabrımız yok sinemiz çak eyleriz
487- Tıynet-i alemde konmasa eğer sevda-yı aşk
488- Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda
489- Oyun Havası
490- Saz Semaisi
491- Sevda-yı sivadan geç gel"Hu" diyelim "Hu"
492- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
493- Zahida dem urma aşkdan kapuyu kakdın mı hiç
494- Saz Semaisi
495- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
496- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
497- Ezelden aşk oduna yana geldim
498- Cümle alem aşina ben arada biganeyim
499- Ey dertlilerin derdine derman eden Allah
500- O şuh ağlar bugün kasr-ı şeref-abade geldikçe
501- Bülbül-i nalan olup çağırırım "dost dost"
502- Kalbini bağ-ı cinan et ravza-i tevhid ile
503- Peşrev
504- Ey gafil uyan rıhlet-i na-gahı unutma
505- İşimiz subh u mesa cürm ü hata
506- Zevk-i sevda duymadın aşık-perestar olmadın
507- Saz Semaisi
508- Ey cemal-i Hakka talib
509- Andelib-i bağ-ı hicran olmuşam ya Rabbena
510- Al renginle süslenir güzel yurdum toprağım
511- Oyun Havası
512- Genc-i aşkı ister isen dil-i viranda ara
513- Merd-i meydan-ı Hüdanın karı zikrUllah olur
514- Oyun Havası
515- Aşkınla yandır sultanım Allah
516- Deldi bağrım bülbül-i bi-çare nalanın senin
517- Fer almışken tulu-i Kibriyadan
518- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
519- Cümle azadan gelir "Allah ü Ekber" naresi
520- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
521- Kim ki aşkın darına ber-dar olur
522- Nedir bu katralarda bahr-i umman olduğun cana
523- Oyun Havası
524- Saz Semaisi
525- Andım yine ol bezmi mestanelik elverdi
526- Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin
527- Aşk ile nuş eyleyen bezm-i ezel peymanesin
528- Benden ey maşukam enzarın girizan olmasın (*)
529- Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın (*)
530- Kalmışız deryay-ı gaflet içre bitab u tuvan
531- Aşkınla çak olsa bu ten ben yine illallah direm
532- Bülbül-i şurideyim gülden nasibim var benim
533- Ey can gözün açabilsem diyenler
534- Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden dur olmadan
535- Biz ol uşşak-ı ser-bazız bize akl ıssı yar olmaz
536- Her kimin kalbinde zikrUllah olur
537- Can ü dilde aşkı mihman eyleyen
538- Çok güzelsin hüsn-i anın mahısın
539- Senin aşıkların kılmaz nazar firdevs-i alaya
540- Oyun Havası
541- Saz Eseri
542- Saz Semaisi
543- Oyun Havası
544- Mirat-i dilin eng-i siva etme mugatta
545- Aşıkın gitmez dilinden hiç Huy-i Hay-i aşk
546- Dil hanesi pür nur olur
547- Derd-i Hakka talib ol dermana erem dersen
548- Gel ey bad-ı saba lutf eyle bir dem
549- Vuslat gibi nimet mi olur
550- Peşrev
551- Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl
552- Gel vücudun perdesin kaldır cemal-i yari gör
553- Mail olma dünyeye çün bi-vefadır bi-vefa
554- Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana
555- Hemişe bülbülün gülşende feryadı mahabbettir
556- Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana
557- Saz Semaisi
558- Düştüm yine derde Hu
559- Ya ilahi kasırım şükründe ben
560- Peşrev
561- Saz Eseri
562- Saz Semaisi
563- Buyruk senin ferman senin
564- Derunumda olan halet ne halettir anı bilmem
565- Mücessem ruhsun timsal-i ansın yamansın
566- Peşrev
567- Canane görünür bana cana neye baksam
568- Oyun Havası
569- Oyun Havası
570- Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
571- Pek güzeldir gönül kapar
572- Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmamış
573- Sıdk ile aşık olursan yar sana mefkud değil
574- Tecellide dolu alem
575- Vech-i yare duş olan alemde seyran istemez
576- Saz Semaisi
577- Göster bize rah-ı Hüda canlar sülük etsin sana
578- Katre aşkın umman oldu
579- Aşıkın oldu dili mesvay-ı Hu
580- Hudaya keşti-i cürm içre kaldım
581- Saz Semaisi
582- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
583- İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi
584- Ne cansın fitne-i ahir-zamansın
585- Dehr-i duna dil veren akil değil divanedir
586- Düştü cana akıbet sevda-yı aşk
587- Perişan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR