Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    İsmail Hakkı Bey (Muallim) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- A kız nedir gizli gizli yediğin
2- Aceb ol şuh-i mümtazım visale kail olmaz mı
3- Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim
4- Aç yüzün göster cemalin ey peri
5- Açıldı ufkundan siyah dumanlar
6- Açılsın ufkundan siyah dumanlar
7- Açtı güller andelib eyler figan
8- Açtıkça semalarda mehabetli kanatları
9- Adalet şah-ı Sultan büyük Abdülhamit Han
10- Adımı dostdan yana atalım şimden-geru
11- Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne halet
12- Affet bizi ya Gaffar şehr-i siyam hürmetine
13- Afitab-ı şuledar aşkımı tanzir eder
14- Aguş-i nezihinde bulunmak emelim gel
15- Ağlamakla ah ile geçti hayatım ser-te-ser (Eski yazı)
16- Ağlıyor gönlüm seninçün ruz u şeb eyvah ile
17- Ağlıyorum gamlı görüp böyle seni işte ben
18- Ağyar ile bu günlerde
19- Ağyardan Hisar-Buseliğe mani olurlar
20- Ağyare mi yar oldu nigarım
21- Ah bu güzel gence eden işkence
22- Ah efendim yok çekilmez bu hayat
23- Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tanemi (**)Eksik
24- Ah ne latif rayihanız var mest etti beni
25- Akdenizi geçmişiz biz (Rumeli M.)
26- Akıbet lutfunla ihya eyledin ah sen beni
27- Akl ü fikrim tarumar eden ah giysuler midir
28- Akşamki baloda güzelim beni görünce
29- Al udu ele şevk ile ahenge devam et
30- Al yanak üstünde gördüğüm dilber
31- Alam ile baziçe-i hükm-i kaderim ben
32- Alamam doğrusu dest-i emele
33- Aldanma sakın semt-i muhabbette safa yok
34- Aldı gönlüm bir şuh-i ter
35- Alem ağlarken bugün benim dil-i na-şadıma
36- Alemdar-ı kerim-i şah-ı iklim-i risaletsin
37- Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
38- Alemi meftun etmişsin kendine
39- Allah deyip sarılırız silahlara (Harp M.)
40- Allah ü Ekber kaim onunla mihrab ü minber
41- Almış ele cam-ı mülü
42- Altın ovalarda gümüş dağlarda
43- Aman çoban benim dilber kuzumu
44- An siyeh çerdehi şirin-i alem ba(KAR-I BÜRA)
45- Anadolu Sultan Osmanın yurdu
46- And içtik ki şerefle döneceğim güne dek
47- Andelib-asa bürünmüş cay-ı matem naleye(**a)
48- Anladım alemde yok hiç derd-i aşkın çaresi
49- Anne gibi şu mektep güler söyler bize hep (Mektep Şarkısı)
50- Annem bana yürü dedi ben dönemem yolumda
51- Aram edemem yare nigah eylemedikçe
52- Arz-ı didar eyle gel ey meh-cemal
53- Arz edip kış gam-nüma didarını
54- Arz etsem eğer halimi canane kanar mı
55- Arz eylemedim bunca zamandır sana halim
56- Asker oluyorum ben (Kura M.)
57- Askeriz bahriyenin hep kahraman efradıyız (Bahriye M.)
58- Askerliktir kardaşlarım bir güzel ocak (*a-Sözsüz)
59- Asla gece mirata o meh-pare yapışmaz
60- Aşık-ı bi-çarenim geldim senin divanına
61- Aşık oldum taliim efkendedir
62- Aşıkların her bir demi bir ruz-i mihendir
63- Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
64- Aşk ateşine yanma gönül nafile
65- Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
66- Aşkımın mehdi o hoş sahil-i deryada melek
67- Aşkımla benim bir sızı kaldıysa yürekte
68- Aşkınla bu gönül ezelden serhoş
69- Ateş-i aşkınla cana dil kebab olmaktadır
70- Ateş-i hicran ile yanmakta ah canım benim
71- Ateş-i hicrinle yakma sine volkan olmasın
72- Ateş mi döktüler dertli sinene (EDİRNEYE YÜRÜYÜŞ MARŞI)
73- Ateşli raşeler veriyor iştiyakınız (İŞTİYAK)
74- Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem ruşen
75- Aydın Türkün anayurdu
76- Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
77- Aynayı almış dizine
78- Ayrımız yok gayrımız yok bir baba evladıyız (Sada-yı Vatan M.)
79- Azgın dağlar yaslı kızlar gibi ağlar inlerim (Vardar Şarkısı)
80- Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazin(*a)
81- Bağlandı tel-i zülfüne dil pekçe çözülmez
82- Bağlar bahçeler güller ile lale sünbüller
83- Bahar ile neşatımız
84- Bahçeler güllerle donandı
85- Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
86- Bak şu levend askere (Genç Asker M.)
87- Baktım ben ol mihraba gördüm cemal-i yari
88- Baktım lebine gülşen-i sevda benim oldu
89- Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
90- Bana bad-ı saba ol serv-i gül-ruhdan haber vermez
91- Başının altında olsa kollarım balin-i ser
92- Başlan bismillah ile
93- Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor
94- Bedbaht Rumeli kıtası ateşlere yandı
95- Bekledim teşrifini bir çok zaman
96- Bekliyor ey tıflı sanatkar bir millet seni (KÜÇÜK SANATKAR)
97- Bekliyor ey tıflı sanatkar bir millet seni (Sanayi M.)
98- Bekliyorum salınarak çık raksa heman
99- Ben aşık-ı mahzun u perişanı unutma
100- Ben bir aşıkım sana gönül verdim
101- Ben bir Türküm nice yıl dedelerim cihana...(TÜRK SÖZÜ)
102- Ben bir Türküm Türklüğümü severim
103- Ben isterim ki müslüman kadınları...(KADINLIK MEFKURESİ)
104- Ben kime varıp arz edeyim halimi ey dost
105- Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman
106- Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmadı
107- Bend etti dili zülfüne sevda-yı muhabbet
108- Bendene eyle mürüvvet canım efendim (Dil-i men der...)
109- Bendene her bar efendim yar olur sandım seni
110- Bendesi olmak saadetdir cenab-ı Ahmedin
111- Benim ey mihr-i enver her ne varım varsa sendendir
112- Benim gönlüm gözüm nuru cemal-i yare aşıktır
113- Benim nazlı bülbülüm
114- Beri gel ey nesim-seher ne haber var efendimden
115- Beylerbeyinin (Kadıköyünün) ab ü hevası ne güzeldir
116- Bezm-i evsafında cana lal olur elbet zeban
117- Bırakdım aşkın ile nam ü arım ya Resulallah
118- Bi-çare gönül subha-dek efgan edecektir
119- Bilmem niçin"peri"koymuş koyan onun adını(ADA GÜZELİ)
120- Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
121- Bilmiyordum bi-mürüvvet olduğun ey bi-vefa
122- Bin reca vü bin niyazla kokladım güllerini
123- Bir ahdı kavi yar ile peymanım olursa
124- Bir ahu-nigaha oldu esir kalb-i hazinim
125- Bir bakışla aklım aldı el-aman
126- Bir bakışta pek beğendim ben senin didarını
127- Bir beyaz zanbak hayal ettim ben seni
128- Bir dans güzeli aldattı beni
129- Bir dest-i füsun lane-i amalini kursun
130- Bir dilbere kul oldum ta ciğerden vuruldum
131- Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
132- Bir gece hem-meclis olsak biz bize
133- Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır
134- Bir gonce-dehen yar ile ülfet yenilendi (**a)
135- Bir gonce idin ruhuma tesir ediyorken
136- Bir gül-i rananın oldum can ile efkendesi
137- Bir gün gelir başka yerler gezersin
138- Bir günüm asude geçmez ah ü efgan etmeden
139- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
140- Bir kesafet arız oldu kevkeb-i ikbalime
141- Bir nev-eda hoş dilberi
142- Bir nigah-ı iltifatı elverirken canıma
143- Bir of ahla yaktın beni
144- Bir padişehe kul ol kim milki zail olmaz ola
145- Bir vakitler yedi iklim dört bucak
146- Bir vasl için ey meh beni ibrama düşürdün
147- Bir vefasız yare bir bi-çare teslim ettiler
148- Bir vefasız yare oldum müptela
149- Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
150- Bir zarar gelmiş mi ey ruh-i revan benden sana
151- Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
152- Birlikte geçen bir gecenin yadını hala...
153- Biz bu alemde nice simin-bedenler görmüşüz
154- Biz muhteşem Osmanlıyız
155- Biz pek severiz mektebimiz maderimizdir
156- Biz teşne-i sahba-yı musaffa-yı Hüseyniz
157- Biz vatanın ümidiyiz vatan bizimle yaşar (KIZ MEKTEPLERİ MARŞI)
158- Bizi bizden neden sordun
159- Bu demde bülbül-i şuride efgan eylemez neyler(**a)
160- Bu dünyaya neye geldin
161- Bu hasta dili görmeğe say-i nazarın yok
162- Bu ne şuhane tebessümler ne şahane bakış
163- Bu şeb uşşakdan ol mah-ı nev ruyın nihan tutmuş
164- Bugün bana yosma civan söz verdi
165- Bugün dünyayı tenvir eyleyen mihr-i hilafettir
166- Bugün kazan bugün öğren bugün sev
167- Bukleler başka safa vermekte zülf-i zerine
168- Buse vad etmiş idin sen aşık-ı hayranına
169- Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyanın
170- Camın o beyaz sunduğu zambak gibi eller
171- Can ü dilden ey melek sevdim seni
172- Cana nazarın hal-i dil-i cilveger olsun
173- Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
174- Cana tesir eylemiştir yareler
175- Canane gönül vereli canımdan usandım
176- Cananımın o vech-i dil-arasına baktım
177- Cemalin nuruna nisbet güneş bir nur-i bi-ferdir
178- Cenab-ı Cibril oldu delilin ya Resulallah
179- Cepheden toplar ejder gibi bar-efgen
180- Cevrin ile ettin harab ahir beni
181- Ciğere mar-ı heva zahm urdu
182- Cihan cam-ı felek saki ecel mey
183- Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim(Aceb nerde cana..)
184- Çağırıyor askerliğe bak vatan (Vatan M.)
185- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
186- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
187- Çalış ey Türk yavrusu tembellikle yaşama
188- Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama(Eski yazı)
189- Çamlıkların altında o hicranlı sesiyle
190- Çare-i dil dür-i ez an ruhsare kerden müşki
191- Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam
192- Çekildi ufk-ı vatandan cehennem-i zulumat
193- Çekildim sakıya ben alem-i aşk u muhabbetten
194- Çektiğim alam-ı dehri gör de gel rahm et bana
195- Çektiğim bu ıztırab-ı aşk nedir bilmem neden
196- Çeşmanını aç reng-i semavisi görünsün
197- Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
198- Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin
199- Çırpıcı Kağıthane bu mevsimde ne ala
200- Çiğnendi yeter varlığımız cehl ile kahre (MİLLET ŞAR.)
201- Çoban kaval çaldı sordu bülbüle
202- Çoktan beridir çare ne mahrum-i visalim
203- Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi (III)
204- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
205- Çün taze ruhun şekli çemende güle düştü
206- Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
207- Dağda güderiz koyun biz çobanız
208- Dağıtma ey saba geysu-yi yari
209- Dağlar yarimi gördün mü
210- Dağların başında bir kara duman
211- Daim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüda
212- Daima etmektesin uşşak-ı zarına itab
213- Dalgalandı serden aştı bahr-i bi payan-ı aşk
214- Dalgalandı serden aştı bahr-i bi payan-ı aşk
215- Darbe-i ahım aman vah bar olur
216- Derd-i aşka duş olan bir lahza handan olmasın
217- Derd-i aşka düşmesin kimse aman
218- Derd-i firkat kalb-i mahzunumu delip hem dağlıyor
219- Derd-mendim mücrimim dermane geldim ya Resul
220- Derd ü gamı terk edelim
221- Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
222- Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
223- Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-rah
224- Deva-sazım bugün sensiz hayatım pek garibane
225- Dide-i dil-zuzuna ben aşık oldum matmazel
226- Dil-i men der heva-yı ruy-i ferruh (BENDENE EYLE ..)
227- Dil-i na-şadımı yaktın değil mi ah bana söyle
228- Dil-i zarım Dem-a-dem cevr-i yar-i firkatin söyler(**a)
229- Dil ateş dide ateş sine ateş ruy-i yar ateş
230- Dil etse nola yar içün ağyare müdera
231- Dil hane-i viranımı yıktın temelden
232- Dil harab-ı aşkın oldu nail-i vuslat diler
233- Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
234- Dilde takat kalmamıştır çekmez oldum cevrini
235- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
236- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
237- Dinleyin sevda-fezadır ah-ı mahzunanemi
238- Doğdu ol Şems-i Hakikat Burc-ı Vahdetten bu şeb
239- Doğduğum günden beri
240- Doldurun sineleri fahr ile (Millet M.)
241- Doldurur sineleri fahr ile Osmanlı sözü (Millet Marşı)
242- Dudaklar kırmızı lale
243- Durma saki sun pey-a-pey cam-ı meyi
244- Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim
245- Duş-i derd-i aşk olan bi-çare dil feryad eder
246- Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri
247- Dün bir gecenin kudreti aşkınla güzeldi
248- Dün Fenerde gördüm ol nazik teni
249- Dün gece rüyada gördüm bir peri
250- Dün gece yarin elinden badeyi nuş eyledim(Eski yazı)
251- Dün sen bakıp benden yana
252- Dünyada bir cennetimiz varsa vatandır
253- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
254- Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
255- Düştükçe yolun bad-ı saba kuy-i nigare
256- Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi
257- Ederken ol peri-peyker tekellüm
258- EDİRNE MARŞI (Ateş mi döktüler dertli..)
259- Efendim guş-i efgan et
260- Eflaka çıkarsa yeridir her gece ahım
261- Eflaki kıldı pür-ziya
262- Eğer halk etmeseydi zatını Hak ya Resulallah
263- Ehl-i aşka bir bela zindanıdır bu Masiva
264- El Hakk-ı baki vel ömr-i fani (Müsvedde)
265- Elveda ey sevgili mah-ı mübarek elveda
266- Elveda şehr-i saadet elveda
267- Elverir lutf eyle artık ettiğim ah ü figan
268- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
269- Erdi bahar ey dil-nevaz
270- Ertuğrulun ocağında uyandım (Sancak M.)
271- Esir-i nefs-i bed-hahım
272- Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
273- Esselam ey seyyid-i sahib-i saadet
274- Etme bu rütbe naz şivekarım
275- Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilaf
276- Ettin bu benim sinemi tir-i gama amaç
277- Evlerinin önü yoldur yolaktır
278- Ey aşık-ı Cemalullah
279- Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayran eyleyen
280- Ey benim kimsesiz öksüz vatanım
281- Ey bu cümle kainatı var eden Mevla meded
282- Ey bülbül-i şeyda gam-ı mihnet sana kaldı
283- Ey dehası kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kar-ı Cumhhuriyet)
284- Ey dil bize ver bir haber
285- Ey dil eyle can ü dilden bir kez ah
286- Ey dil eyle can ü dilden bir kez ah
287- Ey esir bir milleti azmiyle yoktan var eden
288- Ey ferazende-i firuze zevak
289- Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
290- Ey Hüda gönlüm seni zikretmek ister her zaman
291- Ey Kabe-i iclali bütün bahr-i sefidin (Girit M.)
292- Ey karı-elem tir-i sitem yareler açtı
293- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
294- Ey meh gece rüyada görüp zülfün uyandım
295- Ey mehlika ey gül-beden
296- Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bi-çareyi
297- Ey millet-i Osmaniyan
298- Ey misli cihanda olmayan yar
299- Ey muazzam mihriban Osmanlılık (MEKTEPLİLER MARŞI)
300- Ey muzaffer asker-i islam (ZAFER MARŞI)
301- Ey nebiler serveri ahir-zaman peygamberi
302- Ey olanlar talib-i gencine-i esrar-ı Hu
303- Ey padişah-ı alişan adlin ile doldu cihan
304- Ey padişah-ı saltanat-ara-yı yegane
305- Ey rehber-i tahsil edep feyz-i mücerret
306- Ey Resul-i Kibriya ser-tac-ı alem şah-ı din
307- Ey saki-i Cem çeşmi siyah
308- Ey sevgisi ay neşesi mihrab-ı hayatım
309- Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
310- Ey subh-i emel şems-i ziyadarını göster (Teali-i Vatan M.)
311- Ey şanlı ordu ey şanlı asker
312- Ey şehenşah-ı cihan Sultan Hamid-i kamran
313- Ey şehinşah-ı adalet
314- Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya
315- Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure
316- Ey şuh-i cihan afet-i can ruh-i revanım
317- Ey Türk oğlu aslın neslin.. (Türk Marşı)
318- Ey vatanın dirayetli evlatları uyanın
319- Ey vekil-i fahr-i alem
320- Ey vekil-i fahr-i alem
321- Ey vekil-i Fahr-i alem Padişah-ı kam-ran
322- Ey veliy-yi nimet-i biminnet-i alem sana (Tebrik)
323- Ey veliyyün-nimet-i alem şehinşah-ı cihan
324- Ey yes-i envar-ı cihan tab-ı muhabbet
325- Ey Zeliha-ru yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi
326- Eylemiş zalim felek alamına memen beni
327- Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
328- Eyyam-ı bahar erdi yeşillendi çemenler
329- Fahreder Osmanlılık etmekle her dem ittihad (İttihad ve Terakki M.)
330- Fasl-ı Lale
331- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
332- Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
333- Feryadımız ol yare de ağyare de kalmaz
334- Feryadımız ol yare de ağyare de kalmaz
335- Feyyaz-ı bahar mı dökülen gül deheninden
336- Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen aşikar
337- Feyz ordusuyuz azm ü sebat fıtratımızdır
338- Fikrimi tenvir eder ol şule-i didarınız
339- Fikrimin ince gülü
340- Firakından ciğer yandı eya dilber kebab-asa
341- Firakınla benim dağ-ı nihanım aşikar oldu
342- Firakınla bugün pek derdmendim
343- Firakınla ederken ah ü nale
344- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
345- Firkatin derdi nigara bağrımı kan eyledi
346- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
347- Gamlı gamlı ağlamakla geçmiyor hiç bir zaman
348- Gamzesi bir tir-i sevda dideler sayyad-ı dil
349- Gavs-i aktab-ı velayet hazret-i Abdülkadir
350- Gayetle dilber bir şivekare
351- Gazubane nigahın bi-amandır
352- Gazubane nigahın bi-amandır
353- Gece gündüz hep hayalin gözlerim
354- Geceler karanlık olur
355- Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden
356- Gel gezelim kol kola (Küplü kantosu)
357- Gel gör ki vedalaşmada ruhum bedenimle
358- Gel gülşene gonce ki gülşende safa yok
359- Gel meclise ey gonce-i gülzar-ı letafet
360- Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat
361- Gel temaşa kıl ne söyler aşık-ı mestaneler
362- Gel yanıma ey saçları perişan
363- Gel yavrular çalışınız (Etfal M.)
364- Gel yavrular çalışınız göreyim sizi (ÇALIŞMAK MARŞI)
365- Gel yavrum gel gidelim
366- Geldi bahar bak bülbüle
367- Geldi eyyam-ı safa vakt-i bahar
368- Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
369- Gelince meclise cana...
370- Gelince meclise ol çeşm-i ahu
371- Gerçi müşkildir güzel sevmek rehası andadır
372- Gerdune-i sevdaya bütün şan saçaraktan
373- Getir saki kadeh devr et meserret vaktidir şimdi
374- Gideyim de göreyim tonbulumu
375- Gidiyorum yarın yar
376- Gökte bulutlara (yıldızlara) bir yoldaştınız
377- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
378- Gönlümü aldı bir huri talat
379- Gönlümün gülzarı ehl-i beyte olmuşdur mahal
380- Gönlümüz ruşen yazınca namını altın yazı
381- Gönül bir afet-i devranın oldu şimdi meftunu
382- Gönül düşme bu rütbe ah ü zare
383- Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
384- Gönül yandı yine bir meh-cemale
385- Gördükde sen şuh-i şeni
386- Gördünüz mü şu ala tarlayı şu gökçe dağı
387- Görmemiştim böyle dilber böyle(ruh-efza/dil-efza)güzel
388- Görse edemez dil seni arama tahammül
389- Görülmemiş devr-i Yusufdan beri hiç böyle güzel
390- Görünce ruyini oldum esirin
391- Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryad
392- Görünmezse bu akşam ol meh-i taban-ı devranım
393- Göz gördü gönül oldu güzel hüsnüne mail
394- Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
395- Gözetir yümn ile teşrifini her dide senin
396- Gözlerim yollarda ben ol şivekarı beklerim
397- Gözlerin ta doğduğun günden beri mahmurdur
398- Gubar-ı asitanın tutiyadır ya Resulallah
399- Guş ü rahm et sevdiğim bu naleme
400- Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
401- Güldü dilber aşık-ı gam-harına
402- Güldürmedi bir an beni baht-ı siyahım
403- Güldürmedi madem ki firakın beni bir dem
404- Gülistanda var bir fidan (GÜL KANTOSU)
405- Güller açıldı sinede oldu ciğer çün dağ-dağ
406- Gülsitan-ı hüsnüne zülf saye mi ey gonce-verd
407- Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül
408- Gün battı gece oldu sesler azaldı
409- Günahım boydan aşkındır be-gayet ya Resulallah
410- Güneş doğarken çiftçiler
411- Güzel görsem içim titrer
412- Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş
413- Hacle-i bi-yare benzer sahn-ı gülzar-ı bahar
414- Hain Bulgar atamızın mezarını çiğnedi
415- Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
416- Halime rahm eyleyip guş etmedin efganımı
417- Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
418- Handan lebinin butine gam kar-ı ezelmiş
419- Hangi meftundur ki her gün gamla mahzun olmasın
420- Haram olsun bana ey çehre-i gül-gun-i müstesna
421- Haram olsun bana ey çehre-i gül-gun-i müstesna
422- Hasretzedenin ahına canlar dayanır mı
423- Hastayım işte yine sarardı bak rengime
424- Hayal-i arızın bağ-ı tecellide gül olmuştur
425- Hayalimden geçen daim benim kaşı Kemanimdır
426- Hayalin dideden zail olunca ..
427- Haydi yavrum ben seni bugün için doğurdum (Türk Ana Marşı)
428- Hayran-ı cemal olmaya cidden emelim var
429- Hayran olurum hüsnünü ettikce temaşa
430- Hazret-i Hakkın habibi sevgili bir tanesi
431- Hazret-i sultan Hamid Han
432- Hazret-i sultan Reşad
433- Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun
434- Her ne dem bir buse etsem iltimas
435- Her sinede her didede ey aşk eserin var
436- Her şam ü seher leblerini bus edeyim ben(**a)
437- Heva-yı aşkı talim eyleyen mürgü çemenden sor
438- Hıfz-ı vatana himmet-i merdan günüdür (Müdafaa-yı Vatan M.)
439- Hiç kabul eyler mi aya kil ü kali gözlerin
440- Hiç sorma sakın hal-i dil-i zare karışmam
441- Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-suz firkati
442- Hor görmeyin toprağı
443- Hoş gelir mutlak benim hal-i melalim çeşmine
444- Hub-sada bir güzel yaktı bu gönlümü
445- Hunhare tiğe varken ne hacet ebrulerinle çeşm-i siyahın
446- İftirakı cana yetti bakmıyor feryadıma
447- İki cihan sultanının doğduğu ay geldi yine
448- İkimiz de bir ende de bir boyda
449- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
450- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez
451- İlahi vaslın bağına girmek diler can bülbülü
452- İltifat etmeyeli hayli zamandır güzelim
453- İntisabım ta ezeldendir cenab-ı Ahmede
454- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
455- İsterim ben herkes olsun sevdiğim senden uzak
456- İsterim bir gece ol mah ile bade süzüle
457- İşvebazsın sevdiğim ah işvebaz
458- İyi olan sermest-i bezm-i asitanı
459- Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
460- Kad leseat hayyatül heva kebadi
461- Kad leseat hayyitül hevake bedi
462- Kadıköyünün (Beylerbeyinin) ab ü hevası ne güzeldir
463- Kadınlar nücum ü şan olur
464- Kadınlık makes-i envar-ı hürriyet (Kadınlık pırlantası)
465- Kahtaneye gelin(de)yalnız
466- Kakülün dökmüş hilal kaş üstüne
467- Kalb-i mecruha haber verme sakın yaresini
468- Kalbimde yanar sanki şeha nar-ı hacimin
469- Kalbimdeki amal-i perişanımı dinle
470- Kaldığım günden beru bu aleme ben bi-karar
471- Kalkın gidelim mey-kedeye nuş edelim mey
472- Kandillerle donandı minareler
473- Kanımızdan canımızdan dahi kıymetlidir vatan
474- Kapına geldiler ümmet Muhammed (II)
475- KAR-I BÜRA (An siyeh çerdehi...)
476- KAR-I CUMHURİYET (Ey dehası kudret-i azmiyle...)
477- Kar etmez ahım sen gülizare
478- Karşımda bulundukça kamer ey meh-i gül-ten
479- Kasdın aldatmaksa cana aşık-ı bi-çareyi
480- Kasdın öldürmek midir ben aşıkı ser-bülend
481- Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
482- Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
483- Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
484- Kestim ümmid-i ifakat sine-i sad-pareden
485- Keşke görmeydi gözüm sen gibi yekta güzeli
486- Kıskanır her gece senden beni (ol) zülf-i tannaz
487- Kız kulesi yakut küpe takındı
488- Kim aldı o peymaneyi sakinin elinden
489- Kim umar senden vefayı
490- Koklat bana kakülleri sünbül senin olsun
491- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak-1
492- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak-2
493- Köçekçeler
494- Kuldan sana layık nola
495- Kullarında yok sana layık meta
496- Kuvve-i zinde ile biz (25.ci Süvari Alayı M.)
497- Künt-i kenzin ser-te-ser sırr-ı nihanı sendedir
498- Lal-i leb-i dilber gibi bir cam-ı Cemim var
499- Lal-i lebin ey yar benim mül senin olsun
500- Lalin var iken nuş edemem bade-i nabı
501- Layık mı ki gönlüm gam ile dem-güzer olsun
502- Mahrum-ı emel etmeyiniz vuslatınızdan
503- Makam-ı mülteca Ahmed Muhammed Mustafadır bu
504- Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni
505- Mamure yurtlarımızdan çıkan siyah duman
506- Meclis o ki bir neşe için bade gerektir
507- Meded Allah sana sundum elimi
508- Meded ol gamze-i hunhar ile bin cana kıyarsın
509- Meftun oldum ol gül yüze
510- Mehcur olalı tatlı dilin nazlı teninden
511- Mehtapta geçerken gece gül bahçelerinden
512- Mehtapta güzel olur Bogaziçi alemi
513- Mekteb-i amalimizdir mekteb-i irfanımız (Mektepliler Marşı
514- Melek mi nam ü şöhretin (Eski Yazı)
515- Melul mahzun şu yerlerde dururum
516- Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek merhaba
517- Merhaba ya merhaba ya Remezan
518- Mesken oldu bize dağlar
519- Mest-i aşkım kuşe-i meyhaneden kıldım ferağ
520- Mevsim-i gül geldi yine
521- Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü
522- Mihr-i subh-i meşrika taha Habib-i Kibriya
523- Milk-i dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
524- Milletin yükselmesi yurdun tealisi için? (Tayyare Şehitleri Marşı)
525- Mirat-i baht-ı Kibriya Ahmed Muhammed Mustafa
526- Muntazır gözlerim cananıma
527- Mürg-i dili mest etti gül-i ruy-i muhabbet
528- Mürüvvet eyle nev-nihal
529- Müslümanı Türkü düşman sürümüş
530- Müstedam ol şevket ü iclal ile şahen şaha
531- Nail-i bezm-i visalin olmadan ey dil-rüba
532- Nalehanım ben firak-ı yar ile
533- Nar-ı hicranınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
534- Nasıl aram edersin bilmem bensiz
535- Nasıl çaldın gönlümü hala aklım ermiyor
536- Naz eyleme ruhum bana bak feyz-i bahara
537- Ne afet dil-rübasın ki senin aşkın beni aldı
538- Ne beyan-ı hale cüret ne figana takatim var
539- Ne dem ki yad-ı ruhsarıyla çeşmim hun-feşan ağlar
540- Ne hal oldu ben de şaştım
541- Ne hoş oluyor dans geceleri
542- Ne kadar arz-ı hulus etti ise yare gönül
543- Ne mümkün dide giryan olmak ol ebru-kemanımdan
544- Ne safa-aver olur bak bu güzel Çamlimanı
545- Neden bilmem nigahınla vucude lerze-peymansın
546- Nedir bu feyz-i nev-bahar cihanı pür-sürur eder (BAHARİYE)
547- Nedir ey çeşm-i nazım sende bu müjgan ü ebrular(**a)
548- Nedir ol şuh-i istiğna-edanın karı bilmem ki
549- Nedir ol şuh-i istiğna-edanın karı bilmem ki
550- Nereden sevdim o zalim kadını
551- Nesine varayım zalim Selanik (Serviye benziyor..)
552- Neşe istersen a cana meclis-i rindana gel
553- Nev-baharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
554- Neydi maksudun senin bu hale koymaktan beni
555- Nice bir ruz u şeb efgan edeyim
556- Nice isyanımızı afveden Allaha şükür
557- Nice isyanımızı afveden Allaha şükür (eski yazı)
558- Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler
559- Niçin güldün süzüldün
560- Niçin mahmur nigahınla delersin kalb-i mahzunum
561- Niçin sevdim ben seni
562- Nigar-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestanemiz kaldı
563- Nihavendi o şuh-i nev-civanım
564- Nola ayılmazsa yarin dide-i mestanesi
565- Nur-i aynım pek güzelsin
566- Nur-i didem gelmez oldun yanıma
567- Nura açıktır gözümüz (Mektep M.)
568- Nurunda iken vech-i münirin niye raik
569- Nuş eden sahba-yı lalin cuş eder meyler gibi
570- O dil-rübanın herkes esiri
571- O hunrizin elinden ser-te-ser alem eder feryad
572- O mürg-i la-mekanım aşiyana hacetim yoktur
573- O peri-ru ne vakit aşıkı memnun edecek
574- Ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım
575- Ol dem ki geçer(çeker)tiğ-i bela çak-i tenimden
576- Ol serv-i revan gelse de reftarını görsem
577- Ol şuh ile ünsiyyetim olsaydı benim de
578- Olsa kiraz ile üzüm
579- On temmuz üçyüzyirmidört tarihi kıymettardır
580- On temmuz üçyüzyirmidört tarihi kıymettardır
581- On Temmuz üçyüzyirmidört tarihi kıymettardır (ON TEMMUZ İÇİN)
582- Ordumuz etti yemin titredi hak ü zemin
583- Osmanlılık eyler düğün (İSTİKLAL-İ OSMANİ MARŞI)
584- Osmanlıyız alem bilir erleriz (14.cü Alayın Kayalar Süvari M.)
585- Osmanlıyız ey kardaşlar (Marş-ı Osmani)
586- Osmanlıyız ey kardeşler birdir bizim yurdumuz (Sancak M.)
587- Otomobilim süratli (OTOMOBİL KANTOSU)
588- Ömrün ezvakında aşkın görmeyen esrarını
589- Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
590- Padişah-ı işvesin iklim-i hüsn ü an senin
591- Padişahım çok yaşa
592- Padişahım çok yaşa devletinle..(Sultan Osman M.)
593- Padişahım kıldı ihya lutf u ihsanın senin
594- Parlak yüzünün güller açan rengine yandım
595- Pay-i adadan halas oldu mukaddes yurdumuz
596- Pek harab ettin dil-i na-şadımı
597- Pinhan ediyorsun niye ruhsarını dilber
598- Rahm et a güzel hal-i perişanımı gel gör
599- Rahmı yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
600- Raksa çıktı naz ile bir nev-civan
601- Rast deyüb girdim bu fihrist-i makamat seyrine
602- Rayet-i Osmaniyanın gir de zıll-i aline (Yadigar-ı Millet M.)
603- Rehber-i amalimiz mekteb-i irfanımız (Mekteb M.)
604- Rehber-i amalimizdir mekteb-i irfanımız
605- Rehgüzar-ı vaslına rizan olan dürdaneler
606- Rencide olur ağladığımçün siteminden
607- Reng-i gül-ruhsarını setreylemiş püskürme ben
608- Revadır bu dil-i zarın figanı
609- Ruh-i mahmur-i sehersin nur-i sevda-yı cihan
610- Ruh-i pak-i Mustafaya etmişem canım feda
611- Ruhsarına geysuleri döktün taramazsın
612- Ruhu vatan kapısını kurtaran ey mukaddes ordu (Çanakkale Marşı)
613- RUMELİ MATEM MARŞI (Hain Buşgar atamızın..)
614- Rumelinin dağı taşı ağlıyor (Rumeli felaketlerinden)
615- Rumelinin dağı taşı şehit ile doludur
616- Rumelinin dağı taşı şehit ile doludur
617- Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
618- Ruy-i zerdimden haber ver ey saba yaranıma
619- Ruyinde bu müşkin beni ...
620- Ruyini örtmüş görünce saçları pür iltihab
621- Ruz u şeb ah eylemekten gözlerimde bitti ab
622- Ruz u şeb eyler niçin efgan gönül
623- Saba eser gusun-i ter ki mürg-i aşka lanedir
624- Saba git gör de cananım
625- Saba yok mu peyamın ol gül-i bağ-ı cenanımdan
626- Sabah olmuş cihan hüzn içre manzur
627- Sabahki tatlı rüzgarın budur çiçekli bir eşi (Kelebek)
628- Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet
629- Safalar vaktidir mirim(şahım) efendim gel safa eyle
630- Sahba-yı muhabbet kadehi cana döküldü
631- Sakın dünyaya aldanma
632- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
633- Sakıya sundu aceb peymanede peymanede
634- Saki bana mey ver ki gam-ı ferdayı unuttur
635- Saki bu fena aleme meyhane desinler
636- Saki bu gece bade-i hamraya dokundu
637- Saklama hal-i siyahı bizden ey ahu-nigeh
638- Salınarak çık raksa heman
639- Sana ben aşk-ı (Kalb-i) medidimle perestiş ederim (Eski yazı)
640- Sana benden efendim tuhfe-i canım selam olsun
641- Sarı çiçek mor çiçek
642- Sarı saçlı bir civane
643- Sarı saçlı bir civane
644- Sarılmış tüllere gördüm hayalin
645- Sarmadan evvel belinden
646- Sarmış matem buraları saz benizli ovaları
647- Satvet-i bahriyemiz adayı lerzan eyliyor (Filo M.)
648- Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
649- Selanikten çıktılar İstanbulu tuttular (Selanik M.)
650- Sen bana yar ol ki gönlüm bir dahi yar istemez
651- Sen bugün ağyar ile gezdin merak oldu bana
652- Sen de memnun eyle bir gün sakıya mestaneyi(Eski yazı)
653- Sen gonce-dehen serv-i revan şule-feşansın
654- Sen meleksin bu cihanda ben de sergerdanınım
655- Sen oldun ey gazanfer mücahidana rehber (Mücahid-i Hürriyet M.)
656- Sen reng-i şafaktan daha nevvar ve güzelsin
657- Sen şeh-i peygamberan idin efendim ol zaman
658- Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kuran
659- Sendeki bu gördüğüm halet nedir
660- Senden geçemez lütfen acı kalb-i haraba
661- Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
662- Seni istasyonda buldum
663- Senin aşkın ile ihya olurum
664- Senin derdinle ey canan cihan oldu bana zindan (I)
665- Senin hal-i izarından nişan anberde kalmıştır
666- Sensin benim alemde a gül-gonce zahirim
667- Sensiz içilen mey gibi ezvak-ı serabım (Not)
668- Ser-bülendim geldi eyyam-ı bahar
669- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
670- Sermest-i aşkım lutf eyle saki
671- Ses geliyor yine Kafkas elinden (Rusyadaki kalan esirlerimizin feryadı)
672- Sevda-zedeyim halime rahm eyle efendim
673- Sevdalı gözlerle sen bana baktın
674- Sevdiğim ahuya teşbih eyledim çeşmanını
675- Sevdiğim bir hub-sadadır
676- Sevdiğim yazık değil mi bana
677- Seyre çıkmışsın bugün Kağıthaneyi
678- Silelim yesi gönülden (İş ve Sanat Yurdu İnas İdadisi M.)
679- Sine-bendin feth edip açtıkca sen sim ü tenin
680- Sine-i pür-şevkime meyhaneler reşk eylesin
681- Sineni giryan eden nalan eden bir nay gibi
682- Sizsiniz ruh-i dil ü vicdanımız (Ayan-ı Mebusan M.)
683- Sorma benden söyleyemem kalbimin feryadını
684- Söyle doktor yanar kalbim nedendir
685- Söylemem cellad-ı canım gizlerim esrarımı
686- Söyletme beni canım efendim kederim var
687- Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
688- Söz yoktur ol simin-tene
689- Subh-dem gördüm ki hurşid-i letafet-güsteri
690- Subh-i feyyaz-ı cülusunla vatan buldu reha
691- Sultan-ı kerem şah-ı adaletsin efendim (Eski yazı
692- Sur-i Hümayun leyl-i kaderdir
693- Suz-i aşkı dem-be-dem arzeyledim cananıma
694- Suz-i dil arttı visal-i yari her dem gözlerim
695- Suznak ettin beni ey mehlika
696- Şad olmadı gönlüm nola bir gün elemimle
697- Şafak söksün güneş doğsun görelim
698- Şahenşeh-i kişver-güşa
699- Şahenşeh-i mihr-i vefa
700- Şanlı vatan gökler kadar yüksel
701- Şebistan-ı hakikatte hilal-i mah-ı enversin
702- Şefiul-halk-ı fil-mahşer
703- Şehit oğlum kefenine büründü
704- Şehit oğlum kefenine büründü
705- Şu alemde seni sevdim
706- Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ)
707- Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
708- Şuhur içre mübarektir üç aylar
709- Şule-endaz-ı zemin oldu bu şeb mehtabımız(Kötü Nota)
710- Şule-hiz ettin yine dikkatle yanmış gönlümü
711- Şule-i envarına divane olmakta gönül
712- Ta seher zından-ı zulmet nalegahımdır benim
713- Tab-ı didarınla şahım müstenir oldu cihan
714- Tac-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin
715- Tahassürle ağlar özüm
716- Tahmin edemez vüsat-i alamımı kimse
717- Taliimden gülmedim bi-çareyim bi-çareyim
718- Taliimden mi acep bilmem neden
719- Tanzir ederek bir periyi naz ü edada
720- Tarife gelir mi o mehin zülf-i siyahı
721- Taş atmayın ağaçlara
722- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi(**b)
723- Tecella-yı cemalinden habibim nevbahar ateş
724- Temmuz onu Osmanlılara maye-i candır
725- Tende canım yoğ iken ben talib-i canan idim
726- Terbiye-i bedeniyeden hayatımızı elde ettik (TERBİYE-İ BEDENİYE)
727- Teşrifin ile hanemi reşk-i İrem eyle
728- Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harama ya Resuallah
729- Tevhid ile olur her derde derman
730- Tir-i gamzen işledi ta canıma
731- Tir-i sitemin ey kaşıya cana dokundu
732- Toplandı güzeller yine peymane-i dilde
733- Turan yolu Allah yolu (Turan Marşı)
734- Tutuşsun ol çemen ki lalesinde dağ-ı hasret yok
735- Türk askeri göğüs açmış top tüfeğe
736- Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle
737- Uyanalım ey kardeşler doğdu artık günümüz
738- Uyu yavrum görme zalim düşmanların yüzünü (TÜRKÜN NİNNİSİ)
739- Üzgün dağlar yaslı kızlar gibi ağlar
740- Üzme Allah aşkına artık yeter
741- Vad edip de bir gece söz verip de gelmedin
742- Vad etmiş idin ey gül-i ter vakt-i şitada
743- Varını bahşeyleyen canana Uşşakileriz
744- Vasfından aciz hep aşıkanın
745- Vaslın ile bir dem beni şad eyle nigarım
746- Vatan her an hitab eyler (Vatan M.)
747- Vatanımız bahçedir bizler onun gülleri
748- Vatanımız kollarını açmış bizi çağırıyor
749- Vech-i pertev-barını setr eylemiş gözden nikab(**a)
750- Vech-i pür-nurun dururken afitabı istemem
751- Verd-i nazım hasretinle ağlarım
752- Verdi revnak aleme nurun ziyası (MEDHİYE)
753- Visalinle safayab et aman gel
754- Vuracak sine arar gizlice tiğ-i nigehin
755- Vuslatınla kam-yab ettin beni
756- Vuslatta görüp gül yüzünün nuruna baksam
757- Ya ilahi şah-ı kevneyn
758- Yabandan geldim yabandan
759- Yad edip ruhsar-ı zülfün mahitab ettim bu şeb
760- Yade geldikçe hayalin ey nigar
761- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
762- Yaktı cismim ateş-i suzan-ı aşk
763- Yaktı hasret iştiyakın ey peri
764- Yandım sana ey gonce-ter
765- Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
766- Yari gördüm nikabı cuşiş-i nur
767- Yarim beni her gece aldatıyor
768- Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım
769- Yaşar ruh-i mesa (GAYUR TALEBE MARŞI)
770- Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım
771- Yaz geldi yine açıldı gül
772- Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihale
773- Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihale
774- Yekta güherim meclis-i rindan sadefimdir
775- Yeşillendi yine bağlar
776- Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i neharın
777- Yıllarca bu vadileri eşsiz gibi gezdik
778- Yıllarca senin matem-i aşkınla gam olmuş
779- Yine bir gonce-i rengin-edaya
780- Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
781- Yine firkat narına yandı cihan
782- Yine halk-ı cihan oldu garik-i bahr-i handan
783- Yine hicrinle derdim tazelendi
784- Yok mu hala şefkatin ey dil-sitan
785- Yüksel ey kadınlık ali analık (KADINLIK MARŞI)
786- Yükseldi ufkumda bir kanlı bayrak
787- Yükselip ikbal-i devlet milletin olsun semir (MİLLİ MARŞ-I SULTANİ)
788- Yükselirse neşeler meclis bulur ali-şeref (HATIRA-İ TEFERRÜC)
789- Yürü yürü yalan dünya
790- Zahida biz ruh-i Hayderden inabet eyleriz
791- Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
792- Zatına müştak olmuşuz ruz ü şeb ah ederiz
793- Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
794- Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
795- Ziver-i lal-i lebi huban olurken dameni
796- Zülf-i zer-tarına bağlandı hayatım emelim
797- Fantaziye
798- Fantaziye Takım Girişi
799- Fokstrot
800- Koşma
801- Köçek Takımı
802- Longa
803- Longa
804- Longa
805- Longa
806- Longa
807- Longa
808- Longa
809- Mandıra
810- Mandıra
811- Mandıra
812- Marş
813- Marş
814- Marş
815- Marş
816- Oyun Havası
817- Oyun Havası
818- Oyun Havası
819- Oyun Havası
820- Oyun Havası
821- Oyun Havası
822- Oyun Havası
823- Oyun Havası
824- Oyun Havası
825- Oyun Havası
826- Oyun Havası (Köçekçe)
827- Peşrev
828- Peşrev
829- Peşrev
830- Peşrev
831- Peşrev
832- Peşrev
833- Peşrev
834- Peşrev
835- Peşrev
836- Peşrev
837- Peşrev
838- Peşrev
839- Peşrev
840- Peşrev
841- Peşrev
842- Peşrev
843- Peşrev
844- Peşrev
845- Peşrev
846- Peşrev
847- Peşrev
848- Peşrev
849- Peşrev
850- Peşrev
851- Peşrev
852- Peşrev
853- Peşrev
854- Peşrev
855- Peşrev
856- Peşrev
857- Peşrev
858- Peşrev
859- Peşrev
860- Saz Eseri
861- Saz Eseri
862- Saz Eseri
863- Saz Eseri
864- Saz Eseri
865- Saz Eseri
866- Saz Eseri
867- Saz Eseri
868- Saz Eseri
869- Saz Eseri
870- Saz Eseri
871- Saz Eseri
872- Saz Eseri
873- Saz Semaisi
874- Saz Semaisi
875- Saz Semaisi
876- Saz Semaisi
877- Saz Semaisi
878- Saz Semaisi
879- Saz Semaisi
880- Saz Semaisi
881- Saz Semaisi
882- Saz Semaisi
883- Saz Semaisi
884- Saz Semaisi
885- Saz Semaisi
886- Saz Semaisi
887- Saz Semaisi
888- Saz Semaisi
889- Saz Semaisi
890- Saz Semaisi
891- Saz Semaisi
892- Saz Semaisi
893- Saz Semaisi
894- Saz Semaisi
895- Saz Semaisi
896- Saz Semaisi
897- Saz Semaisi
898- Saz Semaisi
899- Saz Semaisi
900- Saz Semaisi
901- Saz Semaisi
902- Saz Semaisi
903- Saz Semaisi
904- Saz Semaisi
905- Saz Semaisi
906- Saz Semaisi
907- Saz Semaisi
908- Saz Semaisi
909- Saz Semaisi
910- Saz Semaisi
911- Saz Semaisi
912- Saz Semaisi
913- Saz Semaisi
914- Saz Semaisi
915- Saz Semaisi
916- Saz Semaisi
917- Saz Semaisi
918- Saz Semaisi
919- Saz Semaisi
920- Saz Semaisi
921- Saz Semaisi
922- Saz Semaisi
923- Saz Semaisi
924- Saz Semaisi
925- Saz Semaisi
926- Saz Semaisi
927- Saz Semaisi
928- Saz Semaisi
929- Saz Semaisi
930- Saz Semaisi
931- Saz Semaisi
932- Saz Semaisi
933- Saz Semaisi
934- Sirto
935- Sirto
936- Sirto
937- Sirto
938- Uvertür
939- Vals
940- Zeybek
941- Zeybek Havası
942- Zeybek Havası
943- Zeybek Havası
944- Zeybek Havası
945- Zeybek Havası
946- Zeybek Havası
947- Zeybek Havası
948- Zeybek Havası
949- Zeybek Havası
950- Zeybek Havası
951- Zeybek Havası
952- Zeybek Havası
953- Zeybek Havası
954- Zeybek Havası
955- Zeybek Havası
956- Zeybek Havası
957- Zeybek Havası
958- Zeybek Havası
959- Zeybek Havası
960- Zeybek Havası
961- Zeybek Havası
962- Zeybek Havası
963- Zeybek Havası
964- Zeybek Havası
965- Zeybek Havası
966- Zeybek Havası
967- Zeybek Havası
968- Zeybek Havası
969- Aşık oldum taliim efkendedir
970- Ben bir aşıkım sana gönül verdim
971- Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
972- Bugün kazan bugün öğren bugün sev
973- Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
974- Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
975- Bu ne şuhane tebessümler ne şahane bakış
976- Çoban kaval çaldı sordu bülbüle
977- Bir of ahla yaktın beni
978- Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
979- Bin reca vü bin niyazla kokladım güllerini
980- Bir ahu-nigaha oldu esir kalb-i hazinim
981- Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
982- Anne gibi şu mektep güler söyler bize hep (Mektep Şarkısı)
983- Arz-ı didar eyle gel ey meh-cemal
984- Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
985- Heva-yı aşkı talim eyleyen mürgü çemenden sor
986- Vaslın ile bir dem beni şad eyle nigarım
987- Verd-i nazım hasretinle ağlarım
988- Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
989- Ey dehası kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kar-ı Cumhhuriyet)
990- KAR-I CUMHURİYET (Ey dehası kudret-i azmiyle...)
991- Safalar vaktidir mirim(şahım) efendim gel safa eyle
992- Söz yoktur ol simin-tene
993- Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
994- Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
995- Peşrev
996- Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim
997- Saz Semaisi
998- Askerliktir kardaşlarım bir güzel ocak (*a-Sözsüz)
999- Derd-mendim mücrimim dermane geldim ya Resul
1000- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1001- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1002- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1003- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1004- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
1005- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1006- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1007- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1008- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1009- Peşrev
1010- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
1011- Visalinle safayab et aman gel
1012- Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
1013- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
1014- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
1015- Ey şanlı ordu ey şanlı asker
1016- Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül
1017- Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek merhaba
1018- Senin aşkın ile ihya olurum
1019- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1020- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
1021- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
1022- Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle
1023- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
1024- Fikrimin ince gülü
1025- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1026- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1027- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1028- Peşrev
1029- Saz Semaisi
1030- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi(**b)
1031- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1032- Peşrev
1033- Kestim ümmid-i ifakat sine-i sad-pareden
1034- Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek merhaba
1035- Rahm et a güzel hal-i perişanımı gel gör
1036- Görülmemiş devr-i Yusufdan beri hiç böyle güzel
1037- Senin aşkın ile ihya olurum
1038- Üzme Allah aşkına artık yeter
1039- Sen şeh-i peygamberan idin efendim ol zaman
1040- Dalgalandı serden aştı bahr-i bi payan-ı aşk
1041- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1042- Aşık oldum taliim efkendedir
1043- Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
1044- Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim
1045- Ey mehlika ey gül-beden
1046- Köçekçeler
1047- Visalinle safayab et aman gel
1048- Ederken ol peri-peyker tekellüm
1049- Afitab-ı şuledar aşkımı tanzir eder
1050- Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
1051- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
1052- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
1053- Ey şanlı ordu ey şanlı asker
1054- Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül
1055- Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle
1056- Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
1057- Sermest-i aşkım lutf eyle saki
1058- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
1059- Fikrimin ince gülü
1060- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1061- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1062- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1063- Meftun oldum ol gül yüze
1064- Peşrev
1065- Saz Semaisi
1066- Kullarında yok sana layık meta
1067- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi(**b)
1068- Ateş-i aşkınla cana dil kebab olmaktadır
1069- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1070- Gayetle dilber bir şivekare
1071- Peşrev
1072- Başlan bismillah ile
1073- Dalgalandı serden aştı bahr-i bi payan-ı aşk
1074- Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri
1075- İlahi vaslın bağına girmek diler can bülbülü
1076- Tevhid ile olur her derde derman
1077- Varını bahşeyleyen canana Uşşakileriz
1078- Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım
1079- Duş-i derd-i aşk olan bi-çare dil feryad eder
1080- Gavs-i aktab-ı velayet hazret-i Abdülkadir
1081- Hub-sada bir güzel yaktı bu gönlümü
1082- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
1083- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1084- Aşık oldum taliim efkendedir
1085- Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
1086- Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim
1087- Sevdalı gözlerle sen bana baktın
1088- Peşrev
1089- Nar-ı hicranınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
1090- Ruz u şeb eyler niçin efgan gönül
1091- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
1092- Bir padişehe kul ol kim milki zail olmaz ola
1093- Şefiul-halk-ı fil-mahşer
1094- Yine firkat narına yandı cihan
1095- Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek merhaba
1096- Ey Hüda gönlüm seni zikretmek ister her zaman
1097- Altın ovalarda gümüş dağlarda
1098- Rahm et a güzel hal-i perişanımı gel gör
1099- Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
1100- Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
1101- Beylerbeyinin (Kadıköyünün) ab ü hevası ne güzeldir
1102- Biz vatanın ümidiyiz vatan bizimle yaşar (KIZ MEKTEPLERİ MARŞI)
1103- Doğduğum günden beri
1104- Ey yes-i envar-ı cihan tab-ı muhabbet
1105- Gökte bulutlara (yıldızlara) bir yoldaştınız
1106- Gönlümü aldı bir huri talat
1107- Kadıköyünün (Beylerbeyinin) ab ü hevası ne güzeldir
1108- Kakülün dökmüş hilal kaş üstüne
1109- Mahrum-ı emel etmeyiniz vuslatınızdan
1110- Ateş-i hicran ile yanmakta ah canım benim
1111- Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim
1112- Görülmemiş devr-i Yusufdan beri hiç böyle güzel
1113- Ruhsarına geysuleri döktün taramazsın
1114- Senin aşkın ile ihya olurum
1115- Bir nev-eda hoş dilberi
1116- Gel meclise ey gonce-i gülzar-ı letafet
1117- Üzme Allah aşkına artık yeter
1118- Ey dil eyle can ü dilden bir kez ah
1119- Ehl-i aşka bir bela zindanıdır bu Masiva
1120- Yandım sana ey gonce-ter
1121- Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
1122- Ruh-i pak-i Mustafaya etmişem canım feda
1123- Sen şeh-i peygamberan idin efendim ol zaman
1124- Tir-i sitemin ey kaşıya cana dokundu
1125- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
1126- Ederken ol peri-peyker tekellüm
1127- Hayran-ı cemal olmaya cidden emelim var
1128- Peşrev
1129- Afitab-ı şuledar aşkımı tanzir eder
1130- Gel gör ki vedalaşmada ruhum bedenimle
1131- Haydi yavrum ben seni bugün için doğurdum (Türk Ana Marşı)
1132- Kahtaneye gelin(de)yalnız
1133- Kız kulesi yakut küpe takındı
1134- Nur-i aynım pek güzelsin
1135- Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
1136- Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
1137- Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
1138- Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
1139- Bir ahdı kavi yar ile peymanım olursa
1140- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
1141- Ey misli cihanda olmayan yar
1142- Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-suz firkati
1143- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
1144- Gazubane nigahın bi-amandır
1145- Zatına müştak olmuşuz ruz ü şeb ah ederiz
1146- Akşamki baloda güzelim beni görünce
1147- Cihan cam-ı felek saki ecel mey
1148- Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim(Aceb nerde cana..)
1149- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1150- Dil-i zarım Dem-a-dem cevr-i yar-i firkatin söyler(**a)
1151- El Hakk-ı baki vel ömr-i fani (Müsvedde)
1152- Ey millet-i Osmaniyan
1153- Ey şanlı ordu ey şanlı asker
1154- Gülistanda var bir fidan (GÜL KANTOSU)
1155- Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül
1156- Günahım boydan aşkındır be-gayet ya Resulallah
1157- Kestim ümmid-i ifakat sine-i sad-pareden
1158- Kıskanır her gece senden beni (ol) zülf-i tannaz
1159- O dil-rübanın herkes esiri
1160- Ordumuz etti yemin titredi hak ü zemin
1161- Sakın dünyaya aldanma
1162- Şanlı vatan gökler kadar yüksel
1163- Aşk ateşine yanma gönül nafile
1164- Can ü dilden ey melek sevdim seni
1165- Ey mehlika ey gül-beden
1166- Ey nebiler serveri ahir-zaman peygamberi
1167- İntisabım ta ezeldendir cenab-ı Ahmede
1168- Padişah-ı işvesin iklim-i hüsn ü an senin
1169- Senin derdinle ey canan cihan oldu bana zindan (I)
1170- Ya ilahi şah-ı kevneyn
1171- Yari gördüm nikabı cuşiş-i nur
1172- Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem ruşen
1173- Bekliyorum salınarak çık raksa heman
1174- Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
1175- Gece gündüz hep hayalin gözlerim
1176- Köçekçeler
1177- Melul mahzun şu yerlerde dururum
1178- Niçin sevdim ben seni
1179- Yabandan geldim yabandan
1180- Aram edemem yare nigah eylemedikçe
1181- Eyyam-ı bahar erdi yeşillendi çemenler
1182- Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni
1183- Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
1184- Visalinle safayab et aman gel
1185- Biz teşne-i sahba-yı musaffa-yı Hüseyniz
1186- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
1187- Saz Semaisi
1188- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
1189- Gubar-ı asitanın tutiyadır ya Resulallah
1190- İki cihan sultanının doğduğu ay geldi yine
1191- Andelib-asa bürünmüş cay-ı matem naleye(**a)
1192- Vech-i pertev-barını setr eylemiş gözden nikab(**a)
1193- Eğer halk etmeseydi zatını Hak ya Resulallah
1194- Haram olsun bana ey çehre-i gül-gun-i müstesna
1195- Mirat-i baht-ı Kibriya Ahmed Muhammed Mustafa
1196- Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihale
1197- Gözlerin ta doğduğun günden beri mahmurdur
1198- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
1199- Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure
1200- Kullarında yok sana layık meta
1201- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi(**b)
1202- Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harama ya Resuallah
1203- Ateş-i aşkınla cana dil kebab olmaktadır
1204- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1205- Dil ateş dide ateş sine ateş ruy-i yar ateş
1206- Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
1207- Gayetle dilber bir şivekare
1208- Mehtapta güzel olur Bogaziçi alemi
1209- Sen reng-i şafaktan daha nevvar ve güzelsin
1210- Peşrev
1211- Keşke görmeydi gözüm sen gibi yekta güzeli
1212- Nesine varayım zalim Selanik (Serviye benziyor..)
1213- Kar etmez ahım sen gülizare
1214- Cemalin nuruna nisbet güneş bir nur-i bi-ferdir
1215- Çoktan beridir çare ne mahrum-i visalim
1216- Daim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüda
1217- Gülsitan-ı hüsnüne zülf saye mi ey gonce-verd
1218- Bi-çare gönül subha-dek efgan edecektir
1219- Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
1220- Al yanak üstünde gördüğüm dilber
1221- Seyre çıkmışsın bugün Kağıthaneyi
1222- Nedir ol şuh-i istiğna-edanın karı bilmem ki
1223- Dil hane-i viranımı yıktın temelden
1224- Mihr-i subh-i meşrika taha Habib-i Kibriya
1225- Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle
1226- Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
1227- Hazret-i Hakkın habibi sevgili bir tanesi
1228- Firakınla benim dağ-ı nihanım aşikar oldu
1229- Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
1230- Güzel görsem içim titrer
1231- Sermest-i aşkım lutf eyle saki
1232- Çeşmanını aç reng-i semavisi görünsün
1233- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
1234- Fikrimin ince gülü
1235- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1236- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1237- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1238- Meftun oldum ol gül yüze
1239- Peşrev
1240- Saz Semaisi
1241- Bizi bizden neden sordun
1242- Zeybek Havası
1243- Zeybek Havası
1244- Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
1245- Ey bülbül-i şeyda gam-ı mihnet sana kaldı
1246- Duş-i derd-i aşk olan bi-çare dil feryad eder
1247- Evlerinin önü yoldur yolaktır
1248- Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
1249- Gavs-i aktab-ı velayet hazret-i Abdülkadir
1250- Hub-sada bir güzel yaktı bu gönlümü
1251- Sakıya mest-i müdam eylesen olmaz mı beni
1252- Söyle doktor yanar kalbim nedendir
1253- Aldanma sakın semt-i muhabbette safa yok
1254- Bir vefasız yare oldum müptela
1255- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1256- Aşık oldum taliim efkendedir
1257- Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
1258- Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
1259- Feryad ile yad eylerken ben seni her bar
1260- Firakınla ederken ah ü nale
1261- Bir of ahla yaktın beni
1262- Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
1263- Bir ahu-nigaha oldu esir kalb-i hazinim
1264- Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
1265- Arz-ı didar eyle gel ey meh-cemal
1266- Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
1267- Heva-yı aşkı talim eyleyen mürgü çemenden sor
1268- Verd-i nazım hasretinle ağlarım
1269- Ey dehası kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kar-ı Cumhhuriyet)
1270- KAR-I CUMHURİYET (Ey dehası kudret-i azmiyle...)
1271- Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim
1272- Sevdalı gözlerle sen bana baktın
1273- Peşrev
1274- Nar-ı hicranınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
1275- Reng-i gül-ruhsarını setreylemiş püskürme ben
1276- Ruz u şeb eyler niçin efgan gönül
1277- Dil-i na-şadımı yaktın değil mi ah bana söyle
1278- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
1279- Bir gece hem-meclis olsak biz bize
1280- Bir padişehe kul ol kim milki zail olmaz ola
1281- Vasfından aciz hep aşıkanın
1282- Hacle-i bi-yare benzer sahn-ı gülzar-ı bahar
1283- Nigar-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestanemiz kaldı
1284- Sarılmış tüllere gördüm hayalin
1285- Suz-i dil arttı visal-i yari her dem gözlerim
1286- Yandım sana ey gonce-ter
1287- Yaz geldi yine açıldı gül
1288- Saz Semaisi
1289- Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
1290- Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
1291- Hain Bulgar atamızın mezarını çiğnedi
1292- Nalehanım ben firak-ı yar ile
1293- Ruh-i pak-i Mustafaya etmişem canım feda
1294- Sen şeh-i peygamberan idin efendim ol zaman
1295- Sevda-zedeyim halime rahm eyle efendim
1296- Terbiye-i bedeniyeden hayatımızı elde ettik (TERBİYE-İ BEDENİYE)
1297- Tir-i sitemin ey kaşıya cana dokundu
1298- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
1299- Peşrev
1300- Başlan bismillah ile
1301- Dalgalandı serden aştı bahr-i bi payan-ı aşk
1302- Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri
1303- Ey padişah-ı saltanat-ara-yı yegane
1304- Eylemiş zalim felek alamına memen beni
1305- İkimiz de bir ende de bir boyda
1306- İlahi vaslın bağına girmek diler can bülbülü
1307- Mürüvvet eyle nev-nihal
1308- Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kuran
1309- Sendeki bu gördüğüm halet nedir
1310- Tanzir ederek bir periyi naz ü edada
1311- Tevhid ile olur her derde derman
1312- Varını bahşeyleyen canana Uşşakileriz
1313- Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım
1314- Vad etmiş idin ey gül-i ter vakt-i şitada
1315- Ah bu güzel gence eden işkence
1316- Alem ağlarken bugün benim dil-i na-şadıma
1317- Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazin(*a)
1318- Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
1319- Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
1320- Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman
1321- Beylerbeyinin (Kadıköyünün) ab ü hevası ne güzeldir
1322- Biz vatanın ümidiyiz vatan bizimle yaşar (KIZ MEKTEPLERİ MARŞI)
1323- Derd-i firkat kalb-i mahzunumu delip hem dağlıyor
1324- Doğduğum günden beri
1325- Ey yes-i envar-ı cihan tab-ı muhabbet
1326- Gökte bulutlara (yıldızlara) bir yoldaştınız
1327- Gönlümü aldı bir huri talat
1328- Kadıköyünün (Beylerbeyinin) ab ü hevası ne güzeldir
1329- Kakülün dökmüş hilal kaş üstüne
1330- Mahrum-ı emel etmeyiniz vuslatınızdan
1331- On temmuz üçyüzyirmidört tarihi kıymettardır
1332- Senden geçemez lütfen acı kalb-i haraba
1333- Vech-i pür-nurun dururken afitabı istemem
1334- Ah efendim yok çekilmez bu hayat
1335- Aşkımın mehdi o hoş sahil-i deryada melek
1336- Ateş-i hicran ile yanmakta ah canım benim
1337- Bedbaht Rumeli kıtası ateşlere yandı
1338- Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
1339- Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim
1340- Gel yavrular çalışınız göreyim sizi (ÇALIŞMAK MARŞI)
1341- Görülmemiş devr-i Yusufdan beri hiç böyle güzel
1342- Ne hoş oluyor dans geceleri
1343- Ruhsarına geysuleri döktün taramazsın
1344- Saki bana mey ver ki gam-ı ferdayı unuttur
1345- Senin aşkın ile ihya olurum
1346- Şule-i envarına divane olmakta gönül
1347- Bir nev-eda hoş dilberi
1348- Gel meclise ey gonce-i gülzar-ı letafet
1349- Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
1350- Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi
1351- Ey bu cümle kainatı var eden Mevla meded
1352- Sevdiğim bir hub-sadadır
1353- Sineni giryan eden nalan eden bir nay gibi
1354- Tahmin edemez vüsat-i alamımı kimse
1355- Üzme Allah aşkına artık yeter
1356- Buse vad etmiş idin sen aşık-ı hayranına
1357- Cana tesir eylemiştir yareler
1358- Ey dil eyle can ü dilden bir kez ah
1359- Hiç kabul eyler mi aya kil ü kali gözlerin
1360- Ehl-i aşka bir bela zindanıdır bu Masiva
1361- Kandillerle donandı minareler
1362- Selanikten çıktılar İstanbulu tuttular (Selanik M.)
1363- Aç yüzün göster cemalin ey peri
1364- Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne halet
1365- Saba git gör de cananım
1366- Sarmadan evvel belinden
1367- Şefiul-halk-ı fil-mahşer
1368- Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
1369- Yine firkat narına yandı cihan
1370- Saz Semaisi
1371- Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek merhaba
1372- Almış ele cam-ı mülü
1373- Cananımın o vech-i dil-arasına baktım
1374- Adımı dostdan yana atalım şimden-geru
1375- Daima etmektesin uşşak-ı zarına itab
1376- Ey Hüda gönlüm seni zikretmek ister her zaman
1377- Meded ol gamze-i hunhar ile bin cana kıyarsın
1378- Müslümanı Türkü düşman sürümüş
1379- Lalin var iken nuş edemem bade-i nabı
1380- Dün Fenerde gördüm ol nazik teni
1381- Rahmı yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
1382- Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor
1383- Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler
1384- Altın ovalarda gümüş dağlarda
1385- Görünce ruyini oldum esirin
1386- Mehcur olalı tatlı dilin nazlı teninden
1387- Rahm et a güzel hal-i perişanımı gel gör
1388- Sakıya sundu aceb peymanede peymanede
1389- Peşrev
1390- Saz Semaisi
1391- Cihan cam-ı felek saki ecel mey
1392- Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim(Aceb nerde cana..)
1393- Çalış ey Türk yavrusu tembellikle yaşama
1394- Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
1395- Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize
1396- Dil-i zarım Dem-a-dem cevr-i yar-i firkatin söyler(**a)
1397- El Hakk-ı baki vel ömr-i fani (Müsvedde)
1398- Ey millet-i Osmaniyan
1399- Ey şanlı ordu ey şanlı asker
1400- Gel gülşene gonce ki gülşende safa yok
1401- Gelince meclise cana...
1402- Gönlümüz ruşen yazınca namını altın yazı
1403- Gördünüz mü şu ala tarlayı şu gökçe dağı
1404- Gülistanda var bir fidan (GÜL KANTOSU)
1405- Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül
1406- Günahım boydan aşkındır be-gayet ya Resulallah
1407- Kestim ümmid-i ifakat sine-i sad-pareden
1408- Kıskanır her gece senden beni (ol) zülf-i tannaz
1409- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak-1
1410- O dil-rübanın herkes esiri
1411- Ordumuz etti yemin titredi hak ü zemin
1412- Pay-i adadan halas oldu mukaddes yurdumuz
1413- Rast deyüb girdim bu fihrist-i makamat seyrine
1414- Rehber-i amalimizdir mekteb-i irfanımız
1415- Sakın dünyaya aldanma
1416- Türk askeri göğüs açmış top tüfeğe
1417- Vatanımız bahçedir bizler onun gülleri
1418- Vatanımız kollarını açmış bizi çağırıyor
1419- Yükseldi ufkumda bir kanlı bayrak
1420- Marş
1421- Zeybek Havası
1422- Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
1423- Aşk ateşine yanma gönül nafile
1424- Can ü dilden ey melek sevdim seni
1425- Ey muazzam mihriban Osmanlılık (MEKTEPLİLER MARŞI)
1426- Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet
1427- Tac-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin
1428- Saz Semaisi
1429- Dağıtma ey saba geysu-yi yari
1430- Derd-i aşka düşmesin kimse aman
1431- İsterim ben herkes olsun sevdiğim senden uzak
1432- Olsa kiraz ile üzüm
1433- Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
1434- Seni hükm-i ezel aşub-i devran etmek istermiş
1435- Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
1436- Şehit oğlum kefenine büründü
1437- Tahassürle ağlar özüm
1438- Tir-i gamzen işledi ta canıma
1439- Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
1440- Yüksel ey kadınlık ali analık (KADINLIK MARŞI)
1441- Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
1442- Longa
1443- Saz Semaisi
1444- Beri gel ey nesim-seher ne haber var efendimden
1445- Milk-i dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
1446- Padişahım kıldı ihya lutf u ihsanın senin
1447- Aşıkların her bir demi bir ruz-i mihendir
1448- Ben kime varıp arz edeyim halimi ey dost
1449- Bir ahdı kavi yar ile peymanım olursa
1450- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
1451- Ey misli cihanda olmayan yar
1452- Hayalin dideden zail olunca ..
1453- Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-suz firkati
1454- İftirakı cana yetti bakmıyor feryadıma
1455- Sen meleksin bu cihanda ben de sergerdanınım
1456- Peşrev
1457- Saz Semaisi
1458- Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
1459- Saklama hal-i siyahı bizden ey ahu-nigeh
1460- Gazubane nigahın bi-amandır
1461- Zatına müştak olmuşuz ruz ü şeb ah ederiz
1462- Akşamki baloda güzelim beni görünce
1463- Asker oluyorum ben (Kura M.)
1464- Bendesi olmak saadetdir cenab-ı Ahmedin
1465- Bir dans güzeli aldattı beni
1466- Yaktı cismim ateş-i suzan-ı aşk
1467- Baktım lebine gülşen-i sevda benim oldu
1468- Ederken ol peri-peyker tekellüm
1469- Peşrev
1470- Görünmezse bu akşam ol meh-i taban-ı devranım
1471- Hayran-ı cemal olmaya cidden emelim var
1472- Ol serv-i revan gelse de reftarını görsem
1473- Peşrev
1474- Saz Semaisi
1475- Afitab-ı şuledar aşkımı tanzir eder
1476- Alamam doğrusu dest-i emele
1477- Alemdar-ı kerim-i şah-ı iklim-i risaletsin
1478- Çektiğim alam-ı dehri gör de gel rahm et bana
1479- Esir-i nefs-i bed-hahım
1480- Geceler karanlık olur
1481- Gel gör ki vedalaşmada ruhum bedenimle
1482- Haydi yavrum ben seni bugün için doğurdum (Türk Ana Marşı)
1483- Kahtaneye gelin(de)yalnız
1484- Kız kulesi yakut küpe takındı
1485- Nur-i aynım pek güzelsin
1486- Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
1487- Ey benim kimsesiz öksüz vatanım
1488- Firakınla bugün pek derdmendim
1489- Gece gündüz hep hayalin gözlerim
1490- Kalb-i mecruha haber verme sakın yaresini
1491- Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
1492- Köçekçeler
1493- Melul mahzun şu yerlerde dururum
1494- Niçin sevdim ben seni
1495- Yabandan geldim yabandan
1496- Longa
1497- Görmemiştim böyle dilber böyle(ruh-efza/dil-efza)güzel
1498- Aram edemem yare nigah eylemedikçe
1499- Eyyam-ı bahar erdi yeşillendi çemenler
1500- Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni
1501- Ne beyan-ı hale cüret ne figana takatim var
1502- Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
1503- Visalinle safayab et aman gel
1504- Peşrev
1505- Saz Semaisi
1506- Ben bir Türküm nice yıl dedelerim cihana...(TÜRK SÖZÜ)
1507- Biz teşne-i sahba-yı musaffa-yı Hüseyniz
1508- Ey dil bize ver bir haber
1509- Ey Resul-i Kibriya ser-tac-ı alem şah-ı din
1510- Nice isyanımızı afveden Allaha şükür
1511- Ruyini örtmüş görünce saçları pür iltihab
1512- Sana benden efendim tuhfe-i canım selam olsun
1513- Sen gonce-dehen serv-i revan şule-feşansın
1514- Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
1515- İntisabım ta ezeldendir cenab-ı Ahmede
1516- Kalkın gidelim mey-kedeye nuş edelim mey
1517- Kapına geldiler ümmet Muhammed (II)
1518- Padişah-ı işvesin iklim-i hüsn ü an senin
1519- Saki bu fena aleme meyhane desinler
1520- Seni istasyonda buldum
1521- Senin derdinle ey canan cihan oldu bana zindan (I)
1522- Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ)
1523- Uyu yavrum görme zalim düşmanların yüzünü (TÜRKÜN NİNNİSİ)
1524- Ya ilahi şah-ı kevneyn
1525- Yari gördüm nikabı cuşiş-i nur
1526- Yekta güherim meclis-i rindan sadefimdir
1527- Yeşillendi yine bağlar
1528- Gideyim de göreyim tonbulumu
1529- Aldı gönlüm bir şuh-i ter
1530- Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem ruşen
1531- Bekliyorum salınarak çık raksa heman
1532- Sen reng-i şafaktan daha nevvar ve güzelsin
1533- Vuslatınla kam-yab ettin beni
1534- Peşrev
1535- Açtıkça semalarda mehabetli kanatları
1536- Bırakdım aşkın ile nam ü arım ya Resulallah
1537- Keşke görmeydi gözüm sen gibi yekta güzeli
1538- Nedir ol şuh-i istiğna-edanın karı bilmem ki
1539- Neydi maksudun senin bu hale koymaktan beni
1540- Şahenşeh-i mihr-i vefa
1541- Saz Semaisi
1542- Gidiyorum yarın yar
1543- Gönül bir afet-i devranın oldu şimdi meftunu
1544- Nesine varayım zalim Selanik (Serviye benziyor..)
1545- Aman çoban benim dilber kuzumu
1546- Gönül düşme bu rütbe ah ü zare
1547- Kar etmez ahım sen gülizare
1548- Açıldı ufkundan siyah dumanlar
1549- Affet bizi ya Gaffar şehr-i siyam hürmetine
1550- Bilmem niçin"peri"koymuş koyan onun adını(ADA GÜZELİ)
1551- Bir zarar gelmiş mi ey ruh-i revan benden sana
1552- Cemalin nuruna nisbet güneş bir nur-i bi-ferdir
1553- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
1554- Çoktan beridir çare ne mahrum-i visalim
1555- Daim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüda
1556- Dil harab-ı aşkın oldu nail-i vuslat diler
1557- Etme bu rütbe naz şivekarım
1558- Ey mehlika ey gül-beden
1559- Ey nebiler serveri ahir-zaman peygamberi
1560- Gamzesi bir tir-i sevda dideler sayyad-ı dil
1561- Ciğere mar-ı heva zahm urdu
1562- Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
1563- Hasretzedenin ahına canlar dayanır mı
1564- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
1565- Nasıl aram edersin bilmem bensiz
1566- Neşe istersen a cana meclis-i rindana gel
1567- Nev-baharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
1568- Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
1569- Teşrifin ile hanemi reşk-i İrem eyle
1570- Ne kadar arz-ı hulus etti ise yare gönül
1571- Saz Semaisi
1572- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
1573- Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi (III)
1574- Gubar-ı asitanın tutiyadır ya Resulallah
1575- İki cihan sultanının doğduğu ay geldi yine
1576- Andelib-asa bürünmüş cay-ı matem naleye(**a)
1577- Bu demde bülbül-i şuride efgan eylemez neyler(**a)
1578- Her şam ü seher leblerini bus edeyim ben(**a)
1579- Vech-i pertev-barını setr eylemiş gözden nikab(**a)
1580- Eğer halk etmeseydi zatını Hak ya Resulallah
1581- Haram olsun bana ey çehre-i gül-gun-i müstesna
1582- Mirat-i baht-ı Kibriya Ahmed Muhammed Mustafa
1583- Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihale
1584- Gözlerin ta doğduğun günden beri mahmurdur
1585- Saz Semaisi
1586- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
1587- Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
1588- Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure
1589- Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden
1590- Kullarında yok sana layık meta
1591- Meded Allah sana sundum elimi
1592- Merhaba ya merhaba ya Remezan
1593- Sarı çiçek mor çiçek
1594- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi(**b)
1595- Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harama ya Resuallah
1596- Ateş-i aşkınla cana dil kebab olmaktadır
1597- Ateşli raşeler veriyor iştiyakınız (İŞTİYAK)
1598- Bir beyaz zanbak hayal ettim ben seni
1599- Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur
1600- Darbe-i ahım aman vah bar olur
1601- Dil ateş dide ateş sine ateş ruy-i yar ateş
1602- Erdi bahar ey dil-nevaz
1603- Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
1604- Gayetle dilber bir şivekare
1605- Mehtapta güzel olur Bogaziçi alemi
1606- Elveda şehr-i saadet elveda
1607- Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya
1608- Firakınla benim dağ-ı nihanım aşikar oldu
1609- Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
1610- Güzel görsem içim titrer
1611- Künt-i kenzin ser-te-ser sırr-ı nihanı sendedir
1612- Ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım
1613- Padişahım çok yaşa devletinle..(Sultan Osman M.)
1614- Sermest-i aşkım lutf eyle saki
1615- Sultan-ı kerem şah-ı adaletsin efendim (Eski yazı
1616- Fokstrot
1617- Longa
1618- Gün battı gece oldu sesler azaldı
1619- Çeşmanını aç reng-i semavisi görünsün
1620- Elverir naz ü tegafül kıl terahhum kuluna
1621- Fikrimin ince gülü
1622- Firkat-i yar beni yaktı Dem-a-dem ah ü zar oldum
1623- Gönlüm yine ol şuh-i sitemkare mi kaldı
1624- İntizar-ı makdeminle reh-güzarın gözlerim (4-5 iki nüsha)
1625- Meftun oldum ol gül yüze
1626- Şule-endaz-ı zemin oldu bu şeb mehtabımız(Kötü Nota)
1627- Peşrev
1628- Saz Semaisi
1629- Peşrev
1630- Aşık-ı bi-çarenim geldim senin divanına
1631- Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
1632- Şebistan-ı hakikatte hilal-i mah-ı enversin
1633- Ey Zeliha-ru yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi
1634- Tecella-yı cemalinden habibim nevbahar ateş
1635- Yarim beni her gece aldatıyor
1636- Saz Semaisi
1637- Zeybek
1638- Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
1639- Nedir ol şuh-i istiğna-edanın karı bilmem ki
1640- Dün gece rüyada gördüm bir peri
1641- Dil hane-i viranımı yıktın temelden
1642- Esselam ey seyyid-i sahib-i saadet
1643- Mihr-i subh-i meşrika taha Habib-i Kibriya
1644- Benim gönlüm gözüm nuru cemal-i yare aşıktır
1645- Şuhur içre mübarektir üç aylar
1646- Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle
1647- Yürü yürü yalan dünya
1648- Sevdiğim ahuya teşbih eyledim çeşmanını
1649- Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
1650- Hazret-i Hakkın habibi sevgili bir tanesi
1651- Benim nazlı bülbülüm
1652- Bir gece hem-meclis olsak biz bize
1653- Bir padişehe kul ol kim milki zail olmaz ola
1654- Vasfından aciz hep aşıkanın
1655- Saz Semaisi
1656- Ne dem ki yad-ı ruhsarıyla çeşmim hun-feşan ağlar
1657- Gözetir yümn ile teşrifini her dide senin
1658- Gülsitan-ı hüsnüne zülf saye mi ey gonce-verd
1659- Geldi bahar bak bülbüle
1660- Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
1661- Benim ey mihr-i enver her ne varım varsa sendendir
1662- Bi-çare gönül subha-dek efgan edecektir
1663- Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
1664- A kız nedir gizli gizli yediğin
1665- Al yanak üstünde gördüğüm dilber
1666- Alemi meftun etmişsin kendine
1667- Haram olsun bana ey çehre-i gül-gun-i müstesna
1668- Seyre çıkmışsın bugün Kağıthaneyi
1669- Hoş gelir mutlak benim hal-i melalim çeşmine
1670- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez
1671- Güldü dilber aşık-ı gam-harına
1672- Makam-ı mülteca Ahmed Muhammed Mustafadır bu
1673- Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
1674- Saz Semaisi
1675- Sevdalı gözlerle sen bana baktın
1676- Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım
1677- Peşrev
1678- Kalbimdeki amal-i perişanımı dinle
1679- Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü
1680- Nar-ı hicranınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
1681- Osmanlılık eyler düğün (İSTİKLAL-İ OSMANİ MARŞI)
1682- Reng-i gül-ruhsarını setreylemiş püskürme ben
1683- Ruz u şeb eyler niçin efgan gönül
1684- Dil-i na-şadımı yaktın değil mi ah bana söyle
1685- Ey şehenşah-ı cihan Sultan Hamid-i kamran
1686- Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı (*)
1687- Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR