Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Faik Bey (Hacı) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar
2- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
3- Ah artık kalmadı sabr ü karar
4- Ah efendim yandı canım ateş-i hicranına
5- Aksaraydan kol geliyor ben zannettim yar geliyor
6- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
7- Alemde ey serv-i semen
8- Alemi yandırdı yaktı ah-ı ateşzadımız
9- Aşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-haresi (*)(**)
10- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
11- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
12- Ayrılık düştü dil-i nalanıma
13- Bağ-ı cemale çün erem
14- Bakın şu hoş çiçeklere
15- Baktığım oldu günahım dikkat ile kaşına
16- Ben gezerken hüzn ile bir hal-i mahzunanede
17- Beni sermest eder çeşminle ah ebrulerin cana
18- Benim halim firakınla yamandır
19- Benim halim yamandır işim ah ü figandır
20- Bi-baht olarak devr-i şebabı heder ettin
21- Bi-huzurum ah ü zarımdan felek
22- Bi-mar-ı aşkın dermanısın sen
23- Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım
24- Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..)
25- Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
26- Bir nev-civanın hüsn-i cemali
27- Bugün ey meh senin ile gidelim
28- Buna hiç şüphe yok ey gül-nihalim
29- Bülbül gibi her şam ü seher nalelerim var
30- Canım beni lutfunla rindane eden sensin
31- Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet
32- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
33- Çemende sünbülü zülf-i nigare benzettim
34- Çün görüp dervişi oldum şeyhim Abdülkadirin
35- Dağlarda benim şevk ile avazelerim var
36- Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gül-fame ben
37- Dil derd ü mihnet çekmekte her an
38- Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır
39- Doğmamıştır aleme vechi misal-i afitab
40- Dönmem ahdımdan efendim söylerim
41- Düştüm düşeli mihnet-i dünyaya usandım
42- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
43- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
44- Elinden çektiğim saki-yi bezmin niş ü semdir hep
45- Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
46- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
47- Ey derdimin dermanı alemlerin sultanı
48- Ey derdlilerin derdine derman eden Allah
49- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
50- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
51- Ey keman-ebru şehid-i hançer-i müjganınım
52- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
53- Ey şehenşah-ı cihan amade-i ihsanınım
54- Ey şehenşah-ı serir-ara-yı makbul-i cihan
55- Feda etme beni ey meh-cebinim
56- Feryadımın alemde benim hiç eseri yok
57- Figanın aksi doldurdu cihanı
58- Firakın sinemi dağlar
59- Garib dağlarda kaldım ben
60- Gel gör ki nihanhane-i dilde neler oldu
61- Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
62- Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..)
63- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
64- Gönlümü mirat-ı hüsnün seyri hayran eyledi
65- Gönül aşk ateşi yelpazelendi
66- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
67- Görmüş mü mislin aya zamane
68- Görüp zülf-i siyahın (Güfte eksik)
69- Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefayım pür-vefayım
70- Güzelsin bi-bedelsin naz-perversin dil-arasın
71- Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın(Eski yazı)
72- Hal-i dil-i bi-çare firakınla yamandır
73- Huda namıyla başla mevlid-i fahr-i cihandır bu
74- İd erişsin bais-i şevk-i cedid olsun da gör
75- İltifatın eyledi ihya beni
76- İşte erdik nev-bahare
77- Jaleler saçsın nesim gülzara dönsün cuybar
78- Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kakül
79- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
80- Kuzucağım ne kaçarsın benden
81- Küçüksün gerçi nevreste fidansın
82- La-mevcude illa Hu
83- Lebin derdiyle al kana boyandım
84- Lema-i nur-i velayet hazret-i Sünbül Sinan
85- Levm eder ta haşredek gönlüm bana
86- Lutf edip teşrife rağbet eyledin
87- Maza ala men şemme türbete Ahmeda
88- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
89- Mefhar-i cümle cihansın ey şefaat madeni
90- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
91- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
92- Mest etti beni şimdicek ol naz ü edalar
93- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
94- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
95- Na-muradım taliim avaredir
96- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
97- Ne yapsam neylesem bu hal-i zare
98- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
99- Netice vermedin cana cefaya
100- Neyleyim bi-çare dil encamı kar
101- Nihansın dideden ey mest-i nazım
102- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
103- Pek merak oldu bana ey sim-ten
104- Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı
105- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
106- Penbe-i dağ-ı cünun içre nihandır bedenim
107- Peymane-i ser-şar ile canane bizimdir
108- Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misal
109- Saçtı ateş sineme bir çeşm-i afet bakışı
110- Sakıya eyledi mutrıb yine ağaze kıyam
111- Sakıya sun bade-i lalin bana
112- Sana bu can ü dili verdim ey şeh-i vala
113- Sayesinde olmasın mı askeriler ser-bülend
114- Sen serv-i nazın ruhsar-ı ali
115- Seng-i sitemle gönlüm şikeste
116- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
117- Sevdi gönlüm ey melek-haslet seni
118- Sevdiğimçün seni ey serv-i semen
119- Sivadan kalbini pak et gönül mirat-i Rahmandır
120- Söyle bana ey cilveger
121- Söyle nettim ben sana zalim felek
122- Söylemem raz-ı derunum sırr-ı mübhemdir gönül
123- Sünbül-i zülfün döküp gerdanına
124- Şad eder gamgin dili Allah bir yüzden dahi
125- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
126- Şem-i hüsn-i anına ey mehlika
127- Şerh edeyim hal-i dili yek-be-yek
128- Uyanmaz ol güzel hayli zamandır
129- Ümidim kalmadı cana nedir bu gönlüme çare
130- Var uzak ol çeşm-i giryanımdan ey çerh-i deni
131- Visal-i yare gönül sarf-ı himmet istermiş
132- Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
133- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
134- Yare aç ey dil derunum yaresin
135- Yekta güherim meclis-i rindan sedefimdir (*)
136- Yüzün mirat-i zat-ı Kibriyadır ya Resulallah
137- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
138- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
139- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
140- Buna hiç şüphe yok ey gül-nihalim
141- Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..)
142- Elinden çektiğim saki-yi bezmin niş ü semdir hep
143- Peymane-i ser-şar ile canane bizimdir
144- Sana bu can ü dili verdim ey şeh-i vala
145- Ey derdimin dermanı alemlerin sultanı
146- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
147- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
148- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
149- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
150- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
151- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
152- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
153- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
154- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
155- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
156- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
157- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
158- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
159- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
160- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
161- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
162- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
163- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
164- Sakıya sun bade-i lalin bana
165- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
166- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
167- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
168- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
169- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
170- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
171- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
172- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
173- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
174- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
175- Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır
176- Neyleyim bi-çare dil encamı kar
177- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
178- Na-muradım taliim avaredir
179- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
180- Levm eder ta haşredek gönlüm bana
181- Nihansın dideden ey mest-i nazım
182- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
183- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
184- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
185- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
186- Sivadan kalbini pak et gönül mirat-i Rahmandır
187- Ne yapsam neylesem bu hal-i zare
188- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
189- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
190- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
191- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
192- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
193- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
194- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
195- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
196- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
197- Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
198- Figanın aksi doldurdu cihanı
199- Görmüş mü mislin aya zamane
200- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
201- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
202- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
203- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
204- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
205- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
206- Benim halim firakınla yamandır
207- Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
208- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
209- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
210- Sakıya sun bade-i lalin bana
211- Levm eder ta haşredek gönlüm bana
212- Nihansın dideden ey mest-i nazım
213- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
214- Çün görüp dervişi oldum şeyhim Abdülkadirin
215- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
216- Kuzucağım ne kaçarsın benden
217- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
218- Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar
219- Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
220- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
221- Sivadan kalbini pak et gönül mirat-i Rahmandır
222- Ne yapsam neylesem bu hal-i zare
223- Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
224- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
225- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
226- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
227- Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
228- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
229- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
230- Sakıya sun bade-i lalin bana
231- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
232- Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır
233- Neyleyim bi-çare dil encamı kar
234- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
235- Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..)
236- Na-muradım taliim avaredir
237- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
238- Ümidim kalmadı cana nedir bu gönlüme çare
239- Visal-i yare gönül sarf-ı himmet istermiş
240- Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım
241- Güzelsin bi-bedelsin naz-perversin dil-arasın
242- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
243- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
244- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
245- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
246- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
247- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
248- Söyle nettim ben sana zalim felek
249- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
250- Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
251- Figanın aksi doldurdu cihanı
252- Görmüş mü mislin aya zamane
253- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
254- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
255- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
256- Mefhar-i cümle cihansın ey şefaat madeni
257- Beni sermest eder çeşminle ah ebrulerin cana
258- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
259- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
260- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
261- Benim halim firakınla yamandır
262- Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
263- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
264- Sivadan kalbini pak et gönül mirat-i Rahmandır
265- Ne yapsam neylesem bu hal-i zare
266- Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
267- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
268- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
269- Peymane-i ser-şar ile canane bizimdir
270- Sen serv-i nazın ruhsar-ı ali
271- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
272- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
273- Çün görüp dervişi oldum şeyhim Abdülkadirin
274- Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet
275- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
276- Bi-baht olarak devr-i şebabı heder ettin
277- Kuzucağım ne kaçarsın benden
278- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
279- Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar
280- Yekta güherim meclis-i rindan sedefimdir (*)
281- Çemende sünbülü zülf-i nigare benzettim
282- Bir nev-civanın hüsn-i cemali
283- Bugün ey meh senin ile gidelim
284- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
285- Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..)
286- Na-muradım taliim avaredir
287- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
288- Ümidim kalmadı cana nedir bu gönlüme çare
289- Visal-i yare gönül sarf-ı himmet istermiş
290- Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım
291- Jaleler saçsın nesim gülzara dönsün cuybar
292- Levm eder ta haşredek gönlüm bana
293- Nihansın dideden ey mest-i nazım
294- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
295- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
296- Söylemem raz-ı derunum sırr-ı mübhemdir gönül
297- Sakıya sun bade-i lalin bana
298- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
299- Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır
300- Neyleyim bi-çare dil encamı kar
301- Dağlarda benim şevk ile avazelerim var
302- Söyle nettim ben sana zalim felek
303- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
304- Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
305- Figanın aksi doldurdu cihanı
306- Görmüş mü mislin aya zamane
307- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
308- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
309- Sünbül-i zülfün döküp gerdanına
310- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
311- Gel gör ki nihanhane-i dilde neler oldu
312- Mefhar-i cümle cihansın ey şefaat madeni
313- Beni sermest eder çeşminle ah ebrulerin cana
314- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
315- Alemde ey serv-i semen
316- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
317- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
318- Bağ-ı cemale çün erem
319- Benim halim firakınla yamandır
320- Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
321- Güzelsin bi-bedelsin naz-perversin dil-arasın
322- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
323- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
324- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
325- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
326- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
327- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
328- Feryadımın alemde benim hiç eseri yok
329- İşte erdik nev-bahare
330- Ne yapsam neylesem bu hal-i zare
331- Ayrılık düştü dil-i nalanıma
332- Ey şehenşah-ı serir-ara-yı makbul-i cihan
333- İd erişsin bais-i şevk-i cedid olsun da gör
334- Şem-i hüsn-i anına ey mehlika
335- Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
336- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
337- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
338- Buna hiç şüphe yok ey gül-nihalim
339- Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..)
340- Peymane-i ser-şar ile canane bizimdir
341- Sana bu can ü dili verdim ey şeh-i vala
342- Gönül aşk ateşi yelpazelendi
343- Mest etti beni şimdicek ol naz ü edalar
344- Sen serv-i nazın ruhsar-ı ali
345- Baktığım oldu günahım dikkat ile kaşına
346- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
347- Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gül-fame ben
348- Düştüm düşeli mihnet-i dünyaya usandım
349- Yekta güherim meclis-i rindan sedefimdir (*)
350- Çemende sünbülü zülf-i nigare benzettim
351- Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
352- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
353- Sivadan kalbini pak et gönül mirat-i Rahmandır
354- Ben gezerken hüzn ile bir hal-i mahzunanede
355- Bi-baht olarak devr-i şebabı heder ettin
356- Kuzucağım ne kaçarsın benden
357- Pek merak oldu bana ey sim-ten
358- Şad eder gamgin dili Allah bir yüzden dahi
359- Yüzün mirat-i zat-ı Kibriyadır ya Resulallah
360- Ey şehenşah-ı cihan amade-i ihsanınım
361- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
362- La-mevcude illa Hu
363- Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar
364- Lebin derdiyle al kana boyandım
365- Uyanmaz ol güzel hayli zamandır
366- Çün görüp dervişi oldum şeyhim Abdülkadirin
367- Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet
368- Küçüksün gerçi nevreste fidansın
369- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
370- Jaleler saçsın nesim gülzara dönsün cuybar
371- Levm eder ta haşredek gönlüm bana
372- Nihansın dideden ey mest-i nazım
373- Söyle bana ey cilveger
374- Cüd bi lütfek ya ilahi mencehu zadün kalil
375- Seng-i sitemle gönlüm şikeste
376- Sevdi gönlüm ey melek-haslet seni
377- Ümidim kalmadı cana nedir bu gönlüme çare
378- Visal-i yare gönül sarf-ı himmet istermiş
379- Ah efendim yandı canım ateş-i hicranına
380- Bi-huzurum ah ü zarımdan felek
381- Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım
382- Bir nev-civanın hüsn-i cemali
383- Bugün ey meh senin ile gidelim
384- Ey derdlilerin derdine derman eden Allah
385- Ey nübüvvet tahtının şahı Habib-i Kibriya
386- Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..)
387- Na-muradım taliim avaredir
388- Ne hal oldu bana şimdi nedir bu derdime çare
389- Sakıya sun bade-i lalin bana
390- Var uzak ol çeşm-i giryanımdan ey çerh-i deni
391- Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
392- Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır
393- Hal-i dil-i bi-çare firakınla yamandır
394- Neyleyim bi-çare dil encamı kar
395- Meyle teskin eyle saki ah-ı ateş-zarım
396- Müptela-yı derd-i hicrandır gönül
397- Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı
398- Saçtı ateş sineme bir çeşm-i afet bakışı
399- Söylemem raz-ı derunum sırr-ı mübhemdir gönül
400- Aşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-haresi (*)(**)
401- Beni sermest eder çeşminle ah ebrulerin cana
402- Bülbül gibi her şam ü seher nalelerim var
403- Firakın sinemi dağlar
404- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
405- Sevdiğimçün seni ey serv-i semen
406- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
407- Alemde ey serv-i semen
408- Aşıklarının haline ey mah acımazsın
409- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
410- Bağ-ı cemale çün erem
411- Benim halim firakınla yamandır
412- Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
413- Gönlümü mirat-ı hüsnün seyri hayran eyledi
414- Canım beni lutfunla rindane eden sensin
415- Dağlarda benim şevk ile avazelerim var
416- Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misal
417- Söyle nettim ben sana zalim felek
418- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
419- Alemi yandırdı yaktı ah-ı ateşzadımız
420- Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
421- Dil derd ü mihnet çekmekte her an
422- Figanın aksi doldurdu cihanı
423- Görmüş mü mislin aya zamane
424- Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
425- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
426- Sünbül-i zülfün döküp gerdanına
427- Aldı elden gülşeni bad-ı hazan
428- Gel gör ki nihanhane-i dilde neler oldu
429- Mefhar-i cümle cihansın ey şefaat madeni
430- Ey dil bu yeter iki cihanda sana izan
431- Lema-i nur-i velayet hazret-i Sünbül Sinan
432- Dönmem ahdımdan efendim söylerim
433- Olsa alem reşk-i gülzar-ı İrem
434- Huda namıyla başla mevlid-i fahr-i cihandır bu
435- Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
436- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
437- Merhaba ey fahr-i alem merhaba
438- Gör halimi (cana/canan) bana(çeşmin/hicrin) neler etti
439- Benim halim yamandır işim ah ü figandır
440- Aksaraydan kol geliyor ben zannettim yar geliyor
441- Güzelsin bi-bedelsin naz-perversin dil-arasın
442- Gönül aşk ateşi yelpazelendi
443- Mest etti beni şimdicek ol naz ü edalar
444- Sen serv-i nazın ruhsar-ı ali
445- Baktığım oldu günahım dikkat ile kaşına
446- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
447- Doğmamıştır aleme vechi misal-i afitab


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR