Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Zekai Dede -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-II-
2- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
3- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (III)
4- Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çeganelerde
5- Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin
6- Aguşe çekerdim seni pirahenin olsam
7- Ağlarım ağladığım yare nümayan olmaz
8- Ah eyle gönül vuslat-ı canan ise maksud
9- Akbelel bedru aleyna vahtefet minhül- budur
10- Aldanma dünya varına koma işin efendim sen yarına
11- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
12- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
13- Amade olur zevk-i Ceme zümre-i rindan
14- Andelib-i bağ-ı hicran olmuşam ya Rabbena
15- Arabda seyyidül-kavme duhul etdikde bir asi
16- Arz-ı niyazımız sana gerçi cemiledir
17- Aşık gam-ı dil-rübasız olmaz
18- Aşık oldum ben yine bir afet-i meh-peykere
19- Aşk elinden aşıkı cam ile sahba söyletir
20- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
21- Aşüfte-diliz dam-ı heva meskenimizdir
22- Bağ-ı maarif içreyiz
23- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
24- Barekallah dü cihanın serveri
25- Beda hilalen ala gazalen
26- Ben ben değilim ben dediğim sensin hep
27- Ben bir Türküm dinim cinsim uludur
28- Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i avareden
29- Ben yine bir dilber-i ranaya oldum müptela
30- Benefşe hatt-ı dildarın serinde kakül-i anber
31- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
32- Benzetirlerse hilali nola alem kaşına
33- Bi-huş olurum naz ile reftarı görünce
34- Bin cefa görsem ey sanem senden
35- Bir işaret eylese ebrulerin
36- Bir kerre iltifatın ile hurrem olmadık
37- Bir lahza nihan olsa o mah-ru nazarımdan
38- Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah
39- Bir nazenine aşık-ı zar olmak isterim
40- Bir nev-civandır aşub-i candır
41- Bir şeh ki tac-daran olmakta hak-i rahı
42- Biya saki an mey ki hal averd
43- Biz hatm-i hace ederiz
44- Bus-i lal-i dilberi her dem ki efkar eyledim
45- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
46- Cemalin şemine pervane gönlüm
47- Cenab-ı Pakine layık amel yok
48- Cuylarla kuhsarda çağlardı kuhken
49- Çekip şemşir-i safvet eyledin düşmanları tedmir
50- Çıkmada ahım sipihre yine ol şeh naz eder
51- Dağıtma ey saba geysu-yi yari
52- Dem-a-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret
53- Derd-i Hakka talib ol efendim dermane irem dersen
54- Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
55- Dil-suz eden ol afeti tab-ı nazarımdır
56- Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i naza
57- Dil hasret-i vaslın ile nalan gel efendim
58- Dil haste-i muhabbet duçar-ı hicr-i canan
59- Dil şevk-i lebet müdam dared (KAR-I ŞEVK-İ LEBET)
60- Dil teşnedir mah-tabe
61- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
62- Dildar işitip velvele-i efganım
63- Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lahza cananım
64- Durman yanalım ateş-i aşka
65- Durmaz işler ta ciğerden hançerinin yaresi
66- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
67- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
68- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
69- Düştükçe safa eyleyelim sizde ve bizde
70- El-meded pirim efendim el-meded
71- Elhamdü Lillahillezi sultanühü natül ezel
72- Essubhu beda min talatihi
73- Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi
74- Etse Gerdaniyeden yar ağaz
75- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
76- Ey bülbül-i şuride gülistanıma girme
77- Ey çenk perdehay-i sipahanem arzust
78- Ey gonce-i ziba-yı gülistan-ı taravet
79- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
80- Ey vatan evladı sadık kahraman ünvanlılar
81- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
82- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
83- Gam değil bana cefa ise eğer mutadın
84- Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım
85- Gelin diyelim şevk ile la ilahe illallah
86- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
87- Gönlümü viran eden adayı dilşad eyleme
88- Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
89- Gönül der-bend-i geysu-yi muanber olmak istermiş
90- Gönül o gonce-femin çaker-i keminesidir
91- Gördükçe tehi sagarı çeşmim dola düştü
92- Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz
93- Guş etti "nayı" naleler ağaze başladı
94- Gül yüzün gülşende cana gösterirken gül güle
95- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
96- Hak şerleri hayr eyler (672 ile aynı olmalı)
97- Halat-ı dili benzetemem halet-i sihre
98- Hamiyyetle gönüller doldu sevda-yı şehadetten
99- Hayli dem hicrinle suzanken gönül sevdiğim
100- Heme nim mest-i keştem kadeh-i diger meded kün
101- Hengam-ı safadır yine sen nuş-i mey eyle
102- Her çizi ki an hôşestü nehyesti müdam
103- Her sahib-i tac ü külah/Senden umar ey padişah
104- Hey baz şiri ba-şeker amihtend
105- Hey hey diye hanendeler ettikce terane
106- Hicr-i gül-ruhtan mıdır ahın senin
107- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
108- İbadetten huzur almazsa bir insan perişandır
109- İlahel aleminsin Rabb-i ala
110- İn şite men baded dalaletü tehdedi
111- İnnilte ya rihas saba
112- İnnilte ya rihas saba (Söyle selamım ey saba..)
113- İnsafı koma elden/Tevhid ede-gör dilden
114- Kalmaz kararım ol büt-i mekkarı görmesem
115- KAR-I GEYSU (Gönül der-bend-i...)
116- KAR-I ŞEVK-İ LEBET (Dil şevk-i lebet..)
117- Kerim Allah Rahim Allah...
118- Kim olur zor ile maksuduna reh-yab-ı zafer
119- Kimi mestane-seher yar ile gülşende yatır
120- Kuhl-i işve hak-i pay-i çeşm-i fettanın senin
121- Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir
122- Kuldan sana layık nola
123- Lalin gören ey hur-lika kevseri neyler
124- Lekad bedetü bi bismillahi müfteniha
125- Lutfeyleyip bir kez nazar eylerse ger sultanımız
126- Mail olma dünyaya çün bi-vefadır bi-vefa
127- Mest ü harab mirevem ez mey-i aşk-ı zülula
128- Mestane-i aşkım ben ayamadım
129- Miresed ey can bad-ı bahari
130- Mualla gavs-i sübhani...
131- Muhammedün eşrefül Arabi vel Acemi
132- Mücrimleriz asileriz/Yarabbi afveyle bizi
133- Müptelayım bir periye dil-sitanım kim bilir
134- Na-had fe-ecebtüha meta nevhuke liş min gayri sebeb
135- Naz etse nola cihane ol gül
136- Ne bahtlı ol kişidir ki okuduğu Kuran ola
137- Ne gam-ı cevre ne lutf-i gah-gahe kailiz
138- Ne geçti bir sözüm ol mest-i naze
139- Ney gibi inlersin ey dil müptelalık var gibi
140- Neyledi gör bana ol mah-ı mehi
141- Nice doyunca görem sen gibi nazik-bedeni
142- Nigahın dil-rübadır can-fezadır
143- O nev-nihal ki serv-i revan olur giderek
144- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
145- Ol kadar mukbil ü mahbub-i Hüdasın ki seni...
146- Ol müjeler ki fitneye oldu sipahi çar-saf
147- Peyman-ı dilberana inanmam kefil ile
148- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
149- Rahat bulamam ney gibi zar eylemeyince
150- Reng-i ali ruhundan almış gül
151- Ruhlerin kıldık temaşa zülf-i anber-fame dek
152- Sadatiyen Nakşiyye keratühüm meliyye
153- Sakın dünyaya aldanma
154- Salike olmaz ayan İllallah Hu
155- Sanma açıp sinemi şerh edecek yare yok
156- Sayesinde şimdi alem şad ü hurrem ser-te-ser
157- Senin vasfın leb-i takrire gelmez ya Resulallah
158- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
159- Serde heva-yı kakül dilde hayal-i canan
160- Severim gerçi seni bana vefakar olasın
161- Sırr-ı tevhidin Hüdaya kıl tecellisin ayan
162- Söyle selamım ey saba..( İnnilte ya rihas..)
163- Söyletme beni canım efendim kederim var
164- Sübhanel Melikül Mevla
165- Şah-ı iklim-i risalet hem muazzam padişah *
166- Şanına layık mıdır ey nazenin
167- Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
168- Şeb-i aşıkan-ı bi-dil çi şeb-i dıraz başed
169- Şebihüke bedrül-leyli ya seydi
170- Şefiul-halk-ı fil mahşer
171- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
172- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
173- Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
174- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
175- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (I)
176- Şükufezar-ı izarın gülün naziresidir
177- Taştı rahmet deryası gark(Durmaz yanara ..giydirme)
178- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
179- Teyakkazu teyakkazu ya neyamu
180- Vad eyleyicek vaslını dünya benim oldu
181- Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken bütün can ü teni
182- Var iken sende bu ayine gibi sine-i saf
183- Var mıdır alemde hiç bir nesne bu candan leziz
184- Vardım yanaşıp fülk-i şerab ile suyunca
185- Ve fi kametil li eşya fi külli ümmeti
186- Vuslata nail de etse ger felek
187- Ya Allah ya Rahman ya Alim ya Allam
188- Ya ilahi başlayalım ism-i Bismillah ile
189- Ya ilahi başlayalım ism-i Bismillah ile
190- Ya ilahi sana geldik bizi mahzun eyleme
191- Ya men latifu lem-yezel
192- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
193- Ya sagiressinni yarat belbeden
194- Ya sakiyel müdameti hayye alessela (*)
195- Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
196- Yar alıp destine peymane gelir mi bilmem
197- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
198- Yare dedim "tab-ı mülden gül-gül olmuşsun yine"
199- Yenişehir yine aldık seni biz
200- Yine aşkın sırrı düştü serime
201- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
202- Yüce sultanım derde dermanım
203- Zahm-ı sinem hançer-i zerkar bilmez kim bilir
204- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
205- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
206- Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir(**b)
207- Aldanma dünya varına koma işin efendim sen yarına
208- Bir şeh ki tac-daran olmakta hak-i rahı
209- Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi
210- Ey bülbül-i şuride gülistanıma girme
211- Teyakkazu teyakkazu ya neyamu
212- Yine aşkın sırrı düştü serime
213- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
214- Bin cefa görsem ey sanem senden
215- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
216- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
217- Ne geçti bir sözüm ol mest-i naze
218- Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çeganelerde
219- Gül yüzün gülşende cana gösterirken gül güle
220- Hey hey diye hanendeler ettikce terane
221- Yare dedim "tab-ı mülden gül-gül olmuşsun yine"
222- Bir işaret eylese ebrulerin
223- Ağlarım ağladığım yare nümayan olmaz
224- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
225- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
226- Söyletme beni canım efendim kederim var
227- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
228- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
229- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
230- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
231- Vuslata nail de etse ger felek
232- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
233- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
234- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
235- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
236- Naz etse nola cihane ol gül
237- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
238- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
239- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
240- Söyletme beni canım efendim kederim var
241- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
242- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
243- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
244- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
245- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
246- Vuslata nail de etse ger felek
247- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
248- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
249- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
250- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
251- Yüce sultanım derde dermanım
252- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
253- Naz etse nola cihane ol gül
254- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
255- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
256- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
257- Bin cefa görsem ey sanem senden
258- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
259- Vuslata nail de etse ger felek
260- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
261- Cemalin şemine pervane gönlüm
262- Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
263- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
264- Mestane-i aşkım ben ayamadım
265- Elhamdü Lillahillezi sultanühü natül ezel
266- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
267- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
268- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
269- İnnilte ya rihas saba (Söyle selamım ey saba..)
270- Söyle selamım ey saba..( İnnilte ya rihas..)
271- Yüce sultanım derde dermanım
272- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
273- Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
274- Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir
275- Naz etse nola cihane ol gül
276- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
277- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
278- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
279- Bin cefa görsem ey sanem senden
280- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
281- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
282- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
283- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
284- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
285- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
286- Düştükçe safa eyleyelim sizde ve bizde
287- Nice doyunca görem sen gibi nazik-bedeni
288- Şükufezar-ı izarın gülün naziresidir
289- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
290- Söyletme beni canım efendim kederim var
291- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
292- Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
293- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
294- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
295- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
296- Mualla gavs-i sübhani...
297- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
298- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
299- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (III)
300- İnnilte ya rihas saba (Söyle selamım ey saba..)
301- Söyle selamım ey saba..( İnnilte ya rihas..)
302- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
303- Yüce sultanım derde dermanım
304- Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken bütün can ü teni
305- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
306- Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
307- Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir
308- Naz etse nola cihane ol gül
309- Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah
310- Aşk elinden aşıkı cam ile sahba söyletir
311- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-II-
312- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
313- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
314- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
315- Teyakkazu teyakkazu ya neyamu
316- Bin cefa görsem ey sanem senden
317- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
318- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
319- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
320- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
321- Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
322- Bir kerre iltifatın ile hurrem olmadık
323- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
324- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
325- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
326- Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
327- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
328- Yar alıp destine peymane gelir mi bilmem
329- Vuslata nail de etse ger felek
330- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
331- Zahm-ı sinem hançer-i zerkar bilmez kim bilir
332- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
333- Bi-huş olurum naz ile reftarı görünce
334- Cemalin şemine pervane gönlüm
335- Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
336- Ah eyle gönül vuslat-ı canan ise maksud
337- Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
338- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
339- Hicr-i gül-ruhtan mıdır ahın senin
340- Mestane-i aşkım ben ayamadım
341- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
342- Elhamdü Lillahillezi sultanühü natül ezel
343- Essubhu beda min talatihi
344- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
345- Dil haste-i muhabbet duçar-ı hicr-i canan
346- Sakın dünyaya aldanma
347- Var iken sende bu ayine gibi sine-i saf
348- Kimi mestane-seher yar ile gülşende yatır
349- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
350- Düştükçe safa eyleyelim sizde ve bizde
351- Nice doyunca görem sen gibi nazik-bedeni
352- Şükufezar-ı izarın gülün naziresidir
353- Ruhlerin kıldık temaşa zülf-i anber-fame dek
354- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
355- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
356- Söyletme beni canım efendim kederim var
357- Etse Gerdaniyeden yar ağaz
358- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
359- Biz hatm-i hace ederiz
360- El-meded pirim efendim el-meded
361- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
362- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
363- Aldanma dünya varına koma işin efendim sen yarına
364- Teyakkazu teyakkazu ya neyamu
365- Yine aşkın sırrı düştü serime
366- Bin cefa görsem ey sanem senden
367- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
368- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
369- Ağlarım ağladığım yare nümayan olmaz
370- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
371- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
372- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (III)
373- İnnilte ya rihas saba (Söyle selamım ey saba..)
374- Söyle selamım ey saba..( İnnilte ya rihas..)
375- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
376- Vardım yanaşıp fülk-i şerab ile suyunca
377- Yüce sultanım derde dermanım
378- Dil şevk-i lebet müdam dared (KAR-I ŞEVK-İ LEBET)
379- İn şite men baded dalaletü tehdedi
380- Serde heva-yı kakül dilde hayal-i canan
381- Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken bütün can ü teni
382- Bir nev-civandır aşub-i candır
383- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
384- Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
385- Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir
386- Naz etse nola cihane ol gül
387- Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah
388- Aşk elinden aşıkı cam ile sahba söyletir
389- Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i naza
390- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-II-
391- Reng-i ali ruhundan almış gül
392- Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
393- Ah eyle gönül vuslat-ı canan ise maksud
394- Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
395- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
396- Hicr-i gül-ruhtan mıdır ahın senin
397- Mestane-i aşkım ben ayamadım
398- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
399- Elhamdü Lillahillezi sultanühü natül ezel
400- Essubhu beda min talatihi
401- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
402- İnnilte ya rihas saba
403- Mualla gavs-i sübhani...
404- Muhammedün eşrefül Arabi vel Acemi
405- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
406- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
407- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
408- Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
409- Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir(**b)
410- Bir kerre iltifatın ile hurrem olmadık
411- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
412- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
413- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
414- O nev-nihal ki serv-i revan olur giderek
415- Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
416- Çekip şemşir-i safvet eyledin düşmanları tedmir
417- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
418- Yar alıp destine peymane gelir mi bilmem
419- Vuslata nail de etse ger felek
420- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
421- Zahm-ı sinem hançer-i zerkar bilmez kim bilir
422- Andelib-i bağ-ı hicran olmuşam ya Rabbena
423- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
424- Bi-huş olurum naz ile reftarı görünce
425- Cemalin şemine pervane gönlüm
426- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
427- Rahat bulamam ney gibi zar eylemeyince
428- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
429- Ben yine bir dilber-i ranaya oldum müptela
430- Düştükçe safa eyleyelim sizde ve bizde
431- Nice doyunca görem sen gibi nazik-bedeni
432- Şükufezar-ı izarın gülün naziresidir
433- Ruhlerin kıldık temaşa zülf-i anber-fame dek
434- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
435- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
436- Söyletme beni canım efendim kederim var
437- Etse Gerdaniyeden yar ağaz
438- Ol müjeler ki fitneye oldu sipahi çar-saf
439- Cenab-ı Pakine layık amel yok
440- Dil haste-i muhabbet duçar-ı hicr-i canan
441- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
442- Sakın dünyaya aldanma
443- Sanma açıp sinemi şerh edecek yare yok
444- Var iken sende bu ayine gibi sine-i saf
445- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
446- Ne bahtlı ol kişidir ki okuduğu Kuran ola
447- Kerim Allah Rahim Allah...
448- Ya ilahi başlayalım ism-i Bismillah ile
449- Aşık gam-ı dil-rübasız olmaz
450- Dildar işitip velvele-i efganım
451- Kimi mestane-seher yar ile gülşende yatır
452- Aldanma dünya varına koma işin efendim sen yarına
453- Teyakkazu teyakkazu ya neyamu
454- Yine aşkın sırrı düştü serime
455- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
456- Bin cefa görsem ey sanem senden
457- Rabbün Allah ül lezi la mabude illa Hu
458- Yine bağlandı dil bir nev-nihale
459- Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çeganelerde
460- Ağlarım ağladığım yare nümayan olmaz
461- Hayli dem hicrinle suzanken gönül sevdiğim
462- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
463- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
464- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
465- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-II-
466- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
467- Ben ben değilim ben dediğim sensin hep
468- Biz hatm-i hace ederiz
469- El-meded pirim efendim el-meded
470- Ey Hüdadan lutf u ihsan isteyen
471- Gelin diyelim şevk ile la ilahe illallah
472- Kim olur zor ile maksuduna reh-yab-ı zafer
473- Kuldan sana layık nola
474- Peyman-ı dilberana inanmam kefil ile
475- Severim gerçi seni bana vefakar olasın
476- Şehinşah-ı cihan-ban-ı risalet şah-ı zi-unvan(*b)
477- Barekallah dü cihanın serveri
478- Biya saki an mey ki hal averd
479- Dil şevk-i lebet müdam dared (KAR-I ŞEVK-İ LEBET)
480- Ey vatan evladı sadık kahraman ünvanlılar
481- İn şite men baded dalaletü tehdedi
482- KAR-I ŞEVK-İ LEBET (Dil şevk-i lebet..)
483- Salike olmaz ayan İllallah Hu
484- Serde heva-yı kakül dilde hayal-i canan
485- Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken bütün can ü teni
486- Bir nev-civandır aşub-i candır
487- Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
488- Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
489- Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir
490- Naz etse nola cihane ol gül
491- Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah
492- Aşk elinden aşıkı cam ile sahba söyletir
493- Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i naza
494- Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lahza cananım
495- Gördükçe tehi sagarı çeşmim dola düştü
496- Söyle selamım ey saba..( İnnilte ya rihas..)
497- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
498- Çıkmada ahım sipihre yine ol şeh naz eder
499- Halat-ı dili benzetemem halet-i sihre
500- Vardım yanaşıp fülk-i şerab ile suyunca
501- Dil hasret-i vaslın ile nalan gel efendim
502- Yüce sultanım derde dermanım
503- Cuylarla kuhsarda çağlardı kuhken
504- Durmaz işler ta ciğerden hançerinin yaresi
505- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
506- Elhamdü Lillahillezi sultanühü natül ezel
507- Essubhu beda min talatihi
508- Ey aşık-ı sadıklar(Durmaz yanara giydirme)
509- İnnilte ya rihas saba
510- Mualla gavs-i sübhani...
511- Muhammedün eşrefül Arabi vel Acemi
512- Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllallah ya Allah
513- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
514- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (III)
515- Bir lahza nihan olsa o mah-ru nazarımdan
516- Dağıtma ey saba geysu-yi yari
517- Guş etti "nayı" naleler ağaze başladı
518- İnnilte ya rihas saba (Söyle selamım ey saba..)
519- Kalmaz kararım ol büt-i mekkarı görmesem
520- Hicr-i gül-ruhtan mıdır ahın senin
521- Mestane-i aşkım ben ayamadım
522- Bağ-ı maarif içreyiz
523- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
524- Bi-huş olurum naz ile reftarı görünce
525- Cemalin şemine pervane gönlüm
526- Reng-i ali ruhundan almış gül
527- Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
528- Ah eyle gönül vuslat-ı canan ise maksud
529- Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
530- Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
531- Gülşende hezar nağme-i dem-saz ile mahzuz
532- Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu na-hoş
533- O nev-nihal ki serv-i revan olur giderek
534- Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
535- Çekip şemşir-i safvet eyledin düşmanları tedmir
536- Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm
537- Hamiyyetle gönüller doldu sevda-yı şehadetten
538- Ya ilahi sana geldik bizi mahzun eyleme
539- Yar alıp destine peymane gelir mi bilmem
540- Vuslata nail de etse ger felek
541- Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil
542- Zahm-ı sinem hançer-i zerkar bilmez kim bilir
543- Andelib-i bağ-ı hicran olmuşam ya Rabbena
544- Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti
545- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (I)
546- Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
547- Aşüfte-diliz dam-ı heva meskenimizdir
548- Gönlümü viran eden adayı dilşad eyleme
549- Heme nim mest-i keştem kadeh-i diger meded kün
550- Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir(**b)
551- Bir kerre iltifatın ile hurrem olmadık
552- Bus-i lal-i dilberi her dem ki efkar eyledim
553- Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
554- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
555- Dil teşnedir mah-tabe
556- Derd-i Hakka talib ol efendim dermane irem dersen
557- Ol kadar mukbil ü mahbub-i Hüdasın ki seni...
558- Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır
559- Söyletme beni canım efendim kederim var
560- Benzetirlerse hilali nola alem kaşına
561- Durman yanalım ateş-i aşka
562- Etse Gerdaniyeden yar ağaz
563- Müptelayım bir periye dil-sitanım kim bilir
564- Ol müjeler ki fitneye oldu sipahi çar-saf
565- Yenişehir yine aldık seni biz
566- İnsafı koma elden/Tevhid ede-gör dilden
567- Ben bir Türküm dinim cinsim uludur
568- Cenab-ı Pakine layık amel yok
569- Ben yine bir dilber-i ranaya oldum müptela
570- Düştükçe safa eyleyelim sizde ve bizde
571- Nice doyunca görem sen gibi nazik-bedeni
572- Sayesinde şimdi alem şad ü hurrem ser-te-ser
573- Şükufezar-ı izarın gülün naziresidir
574- Ruhlerin kıldık temaşa zülf-i anber-fame dek
575- Sübhanel Melikül Mevla
576- Kerim Allah Rahim Allah...
577- Lutfeyleyip bir kez nazar eylerse ger sultanımız
578- Ya ilahi başlayalım ism-i Bismillah ile
579- Aşık gam-ı dil-rübasız olmaz
580- Bir nazenine aşık-ı zar olmak isterim
581- Dildar işitip velvele-i efganım
582- Kimi mestane-seher yar ile gülşende yatır
583- Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın
584- Lalin gören ey hur-lika kevseri neyler
585- Rahat bulamam ney gibi zar eylemeyince
586- Şeb-i aşıkan-ı bi-dil çi şeb-i dıraz başed
587- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
588- Dil haste-i muhabbet duçar-ı hicr-i canan
589- Feryad ederim zülf-i siyehkarın elinden
590- Gam değil bana cefa ise eğer mutadın
591- Sakın dünyaya aldanma
592- Sanma açıp sinemi şerh edecek yare yok
593- Amade olur zevk-i Ceme zümre-i rindan
594- Var iken sende bu ayine gibi sine-i saf
595- Zat-ı mirat-ı Hüdasın ya Muhammed Mustafa
596- Ne bahtlı ol kişidir ki okuduğu Kuran ola
597- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
598- Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i avareden
599- Vad eyleyicek vaslını dünya benim oldu
600- Hayli dem hicrinle suzanken gönül sevdiğim
601- Dil-suz eden ol afeti tab-ı nazarımdır
602- Mücrimleriz asileriz/Yarabbi afveyle bizi
603- Aguşe çekerdim seni pirahenin olsam
604- Arz-ı niyazımız sana gerçi cemiledir
605- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
606- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
607- Aşık oldum ben yine bir afet-i meh-peykere
608- Kuhl-i işve hak-i pay-i çeşm-i fettanın senin
609- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR