Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet

D.Tarihi :
Ö.Tarihi : 1917 Aralık 30
Doğum Yılı :
Doğum Yeri : - Eyüp

Ölüm Tarihi:1917 Aralık 30
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Açma ciğergahıma ok yaresi
2- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
3- Ah ey aşk ateş-i hicrana yakma canımı
4- Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet
5- Arz-ı didar eyle cananım yeter
6- Arz eylesem (arzeyle sen) canım başa geleni
7- Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını canım
8- Aşk olsun o rindane ki gönlünde emel yok
9- Aşkın eser-i suzişine can acımaz mı
10- Ateş-i firkatle sinem dağlarım
11- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
12- Bais oldu çeşm-i mestin aşıkın berbadına
13- Bakmadın vaktiyle istikbaline
14- Bana doğru söyle ahu-nigahım
15- Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnaz ağlar
16- Bıçak düşmez belinden
17- Bi-nasibim kereminden dehrin of
18- Bilmem kime şekva edeyim derd-i derunum
19- Bilmiyorum bana noldu
20- Bir katre içen çeşme-i pür-hun-i fenadan
21- Bir kuzum var çok şirindir
22- Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
23- Bizar ediyor alemi bu hal-i tebahım
24- Bozuldu revnak-ı bağ-ı baharım
25- Böyle cefa artık yeter
26- Böyle tırıl ne kalayım
27- Bu dehrin germ ü serdinden
28- Bu reng-i letafet güle gülzare de kalmaz
29- Cam-ı aşkın içtim oldum derd-nak
30- Canan bana cevr eylemeyi eyledi adet
31- Canan beni yad etmiyor
32- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
33- Canım senin olsun beni canın gibi sakla
34- Cefaya razıyım ben yar elinden
35- Çekmesin endişe gönlüm iftirak-ı atiye
36- Çün bahar eyyamı oldu geldi yaz
37- Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun
38- Demem cana beni yad et
39- Deşt-i gama her lahzada bir kaç seferim var
40- Dil nalesini guş ile bir dad edecek yok
41- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
42- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
43- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
44- Duyup ahvalimizi halk-ı cihan
45- Dü çeşm-i mestin
46- Dü çeşmim hun ile doldu
47- Ebrulerinin hançeri bu sinemi ey mah
48- Edersen de cefa eğer
49- Eller ile ol yari görünce bakakaldım (*)
50- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
51- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
52- Etme Mecnun aşık-ı mecburunu
53- Etmesin avdet melal-i intizar
54- Ey dil diyemem "Yar bana yar olsan nolurdu"
55- Ey gözüm ağlama dildar uyanır
56- Ey hevai meşreb oldun baisi berbadımın
57- Firakın kesti tab ile tüvanı
58- Firakınla zalim harab oldu can
59- Gah ümid-i vuslat eylersin gönül
60- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
61- Gam u alam beni her an safa vü neşeyab eyler
62- Gel lutf ile(eyle) cana bu gece hane senindir
63- Getir saki bade maye-i candır
64- Git elem ağyare yüz sür bende takat kalmadı
65- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
66- Gönülde dağ-ı hicrandan eser var
67- Gördüm bu şeb sevdim seni
68- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
69- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
70- Harab oldu yerim yurdum otağım
71- Hastasın zannım vefa mahzunusun
72- Hele vazgeçtim her türlü dilekten
73- Heva-yı aşk eser serde
74- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
75- Hiç soran yok hatır-ı na-şadımı
76- Hüsnüne söz var mı gayet anlısın
77- İftihar eyler seninle evc-i eflak-i sama (medhiye)
78- İki değil sekiz değil yüz değil
79- İltifat eyle bana yırtayım artık kefeni
80- İştibah etme gözüm nuru bana
81- Kader sen taliim ve sen kapkarasın
82- Kakülün oldu esir-i dil ü canım ezeli
83- Kalmadı sabrım hasrete cana
84- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
85- Kim demiş suziş-i aşkı dil-i şeyda bilmez
86- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
87- Kucağımda büyütürken na-gah
88- Küşade taliim hem-bahtım uygun
89- Lutf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle
90- Mahzun dilimi yadın ile şad eder oldum
91- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
92- Mest olan cam-ı ezelden gayrı sahba istemez
93- Mey içerken düştü aksin camıma
94- Meyhaneye serdik postu
95- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
96- Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
97- Ne için geçmez aceb bir günüm azad-ı elem
98- Ne revadır ki görüp cevrini Hu diyelim
99- Nedendir bu dil-i zarın figanı
100- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
101- Niçin şeb-ta-seher ben zar ü zarım
102- Nuş edip sagar-ı aşkın dili bi-huş ettim
103- Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
104- Olmuyor bilmem güzellerde vefa
105- Ölse de aşık onulmaz yaresi
106- Perde çektin ah a kafir matla-i amalime
107- Perişan etti akl ü fikrimi zülf-i perişanın
108- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
109- Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim
110- Saki içelim köhne mey-i neşve-fezayı
111- Saklayıp kalb-i mükedderde seni
112- Salıp sevdalara zülf-i siyahın
113- Sana bir şuh-i sitem-gun deniyor
114- Sanki geldim de ne buldum bu harab-abade
115- Sanma çeşman ağlıyor
116- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
117- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
118- Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz
119- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
120- Sineni sar sine-i sad-pareme
121- Söyle ey dil bais-i ahın nedir
122- Sun sagarı saki bana mestane desinler
123- Şeb-i yelda-yı hicran içre kaldım
124- Şem-i aşkın ben idim pervanesi
125- Ta-be-key hicr ile giryan olayım
126- Telif edebilsem feleği ah emelimle
127- Tepeden nasıl iniyor bakın şu kızın nişanlısı şanlıdır
128- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
129- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
130- Yar için uşşak baktı falime
131- Yayılmış yareler sinem benim dertler yatağıdır
132- Yüzünü görmeyeli hayli zamandır
133- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
134- Zeybeklerle gezer dağlar başında
135- Zir-i nikabı işveden mah eyleyip arz-ı cebin
136- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
137- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
138- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
139- Bilmiyorum bana noldu
140- Demem cana beni yad et
141- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
142- Firakınla zalim harab oldu can
143- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
144- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
145- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
146- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
147- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
148- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
149- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
150- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
151- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
152- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
153- Bilmiyorum bana noldu
154- Demem cana beni yad et
155- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
156- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
157- Firakınla zalim harab oldu can
158- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
159- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
160- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
161- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
162- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
163- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
164- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
165- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
166- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
167- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
168- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
169- İştibah etme gözüm nuru bana
170- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
171- Ölse de aşık onulmaz yaresi
172- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
173- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
174- Edersen de cefa eğer
175- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
176- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
177- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
178- Nedendir bu dil-i zarın figanı
179- Bizar ediyor alemi bu hal-i tebahım
180- Bu dehrin germ ü serdinden
181- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
182- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
183- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
184- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
185- İştibah etme gözüm nuru bana
186- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
187- Ölse de aşık onulmaz yaresi
188- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
189- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
190- Dü çeşmim hun ile doldu
191- Edersen de cefa eğer
192- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
193- Küşade taliim hem-bahtım uygun
194- Bir katre içen çeşme-i pür-hun-i fenadan
195- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
196- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
197- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
198- Bilmiyorum bana noldu
199- Demem cana beni yad et
200- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
201- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
202- Firakınla zalim harab oldu can
203- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
204- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
205- Niçin şeb-ta-seher ben zar ü zarım
206- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
207- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
208- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
209- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
210- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
211- Nedendir bu dil-i zarın figanı
212- Cam-ı aşkın içtim oldum derd-nak
213- Sanma çeşman ağlıyor
214- Bizar ediyor alemi bu hal-i tebahım
215- Bu dehrin germ ü serdinden
216- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
217- Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun
218- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
219- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
220- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
221- İştibah etme gözüm nuru bana
222- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
223- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
224- Ölse de aşık onulmaz yaresi
225- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
226- Telif edebilsem feleği ah emelimle
227- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
228- Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet
229- Dü çeşmim hun ile doldu
230- Edersen de cefa eğer
231- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
232- Şeb-i yelda-yı hicran içre kaldım
233- Demem cana beni yad et
234- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
235- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
236- Firakınla zalim harab oldu can
237- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
238- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
239- Niçin şeb-ta-seher ben zar ü zarım
240- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
241- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
242- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
243- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
244- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
245- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
246- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
247- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
248- Küşade taliim hem-bahtım uygun
249- Bir katre içen çeşme-i pür-hun-i fenadan
250- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
251- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
252- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
253- Bilmiyorum bana noldu
254- Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
255- Canan beni yad etmiyor
256- Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını canım
257- Bizar ediyor alemi bu hal-i tebahım
258- Bu dehrin germ ü serdinden
259- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
260- Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun
261- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
262- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
263- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
264- Hastasın zannım vefa mahzunusun
265- İki değil sekiz değil yüz değil
266- İştibah etme gözüm nuru bana
267- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
268- Kucağımda büyütürken na-gah
269- Lutf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle
270- Mahzun dilimi yadın ile şad eder oldum
271- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
272- Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
273- Ne için geçmez aceb bir günüm azad-ı elem
274- Ölse de aşık onulmaz yaresi
275- Perde çektin ah a kafir matla-i amalime
276- Perişan etti akl ü fikrimi zülf-i perişanın
277- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
278- Saklayıp kalb-i mükedderde seni
279- Telif edebilsem feleği ah emelimle
280- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
281- Yar için uşşak baktı falime
282- Zeybeklerle gezer dağlar başında
283- Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet
284- Dü çeşmim hun ile doldu
285- Dil nalesini guş ile bir dad edecek yok
286- Edersen de cefa eğer
287- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
288- Şeb-i yelda-yı hicran içre kaldım
289- Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim
290- Harab oldu yerim yurdum otağım
291- Mey içerken düştü aksin camıma
292- Cam-ı aşkın içtim oldum derd-nak
293- Sanma çeşman ağlıyor
294- Yayılmış yareler sinem benim dertler yatağıdır
295- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
296- Nedendir bu dil-i zarın figanı
297- Ey dil diyemem "Yar bana yar olsan nolurdu"
298- Ey hevai meşreb oldun baisi berbadımın
299- Firakınla zalim harab oldu can
300- Gam u alam beni her an safa vü neşeyab eyler
301- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
302- Hüsnüne söz var mı gayet anlısın
303- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
304- Niçin şeb-ta-seher ben zar ü zarım
305- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
306- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
307- Sun sagarı saki bana mestane desinler
308- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
309- Yüzünü görmeyeli hayli zamandır
310- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
311- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
312- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
313- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
314- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
315- Açma ciğergahıma ok yaresi
316- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
317- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
318- Bilmiyorum bana noldu
319- Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
320- Canan beni yad etmiyor
321- Demem cana beni yad et
322- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
323- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
324- Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim
325- Harab oldu yerim yurdum otağım
326- Duyup ahvalimizi halk-ı cihan
327- Küşade taliim hem-bahtım uygun
328- Bir katre içen çeşme-i pür-hun-i fenadan
329- Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet
330- Dü çeşmim hun ile doldu
331- Dil nalesini guş ile bir dad edecek yok
332- Edersen de cefa eğer
333- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
334- Mest olan cam-ı ezelden gayrı sahba istemez
335- Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
336- Sanki geldim de ne buldum bu harab-abade
337- Şeb-i yelda-yı hicran içre kaldım
338- Bıçak düşmez belinden
339- Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını canım
340- Ateş-i firkatle sinem dağlarım
341- Bilmem kime şekva edeyim derd-i derunum
342- Bizar ediyor alemi bu hal-i tebahım
343- Bu dehrin germ ü serdinden
344- Canan bana cevr eylemeyi eyledi adet
345- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
346- Cefaya razıyım ben yar elinden
347- Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun
348- Duçar-ı hicr-i yar olalı didem ağlıyor
349- Ebrulerinin hançeri bu sinemi ey mah
350- Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
351- Ey gözüm ağlama dildar uyanır
352- Gah ümid-i vuslat eylersin gönül
353- Getir saki bade maye-i candır
354- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
355- Hastasın zannım vefa mahzunusun
356- Heva-yı aşk eser serde
357- İki değil sekiz değil yüz değil
358- İştibah etme gözüm nuru bana
359- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına
360- Kucağımda büyütürken na-gah
361- Lutf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle
362- Mahzun dilimi yadın ile şad eder oldum
363- Mecnun gibi ben dağlar gezerken
364- Müptela-yı gam olan rahat-ı dünya bilmez
365- Ne için geçmez aceb bir günüm azad-ı elem
366- Ne revadır ki görüp cevrini Hu diyelim
367- Ölse de aşık onulmaz yaresi
368- Perde çektin ah a kafir matla-i amalime
369- Perişan etti akl ü fikrimi zülf-i perişanın
370- Reng-i ruhsarına gülgun dediler
371- Saklayıp kalb-i mükedderde seni
372- Salıp sevdalara zülf-i siyahın
373- Telif edebilsem feleği ah emelimle
374- Tepeden nasıl iniyor bakın şu kızın nişanlısı şanlıdır
375- Yad ile geçmiş zamanı ağlarım
376- Yar için uşşak baktı falime
377- Zeybeklerle gezer dağlar başında
378- Cam-ı aşkın içtim oldum derd-nak
379- Olmuyor bilmem güzellerde vefa
380- Sanma çeşman ağlıyor
381- Yayılmış yareler sinem benim dertler yatağıdır
382- Mey içerken düştü aksin camıma
383- Böyle tırıl ne kalayım
384- Nedendir bu dil-i zarın figanı
385- Çün bahar eyyamı oldu geldi yaz
386- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
387- Gönlümü duçar eden bu hale hep (7. iki nüsha)
388- Çekmesin endişe gönlüm iftirak-ı atiye
389- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
390- Kakülün oldu esir-i dil ü canım ezeli
391- Nedir bu haletin ey meh-cemalim
392- Hal-i nezimde acırsın sevdiğim dinle beni
393- Hüsnüne söz var mı gayet anlısın
394- Kış geldi firak açmadadır sineme yare
395- Niçin şeb-ta-seher ben zar ü zarım
396- Sen bu yerden gideli ey saçı zer (5.Nota 2 Nüsha)
397- Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim
398- Sun sagarı saki bana mestane desinler
399- Ülfet etsem yar ile ağyare ne
400- Yüzünü görmeyeli hayli zamandır
401- Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin
402- Açma ciğergahıma ok yaresi
403- Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
404- Arz eylesem (arzeyle sen) canım başa geleni
405- Aşkın eser-i suzişine can acımaz mı
406- Bağlanıp zülf-i hezaran tabına
407- Bilmiyorum bana noldu
408- Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
409- Bozuldu revnak-ı bağ-ı baharım
410- Canan beni yad etmiyor
411- Demem cana beni yad et
412- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz
413- Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
414- Ey dil diyemem "Yar bana yar olsan nolurdu"
415- Ey hevai meşreb oldun baisi berbadımın
416- Firakınla zalim harab oldu can
417- Gam u alam beni her an safa vü neşeyab eyler
418- Bir katre içen çeşme-i pür-hun-i fenadan
419- Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
420- Küşade taliim hem-bahtım uygun
421- Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim
422- Harab oldu yerim yurdum otağım
423- Duyup ahvalimizi halk-ı cihan
424- Gönülde dağ-ı hicrandan eser var
425- Mest olan cam-ı ezelden gayrı sahba istemez
426- Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
427- Sanki geldim de ne buldum bu harab-abade
428- Şeb-i yelda-yı hicran içre kaldım
429- Bıçak düşmez belinden


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR