Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay

D.Tarihi : 1820
Ö.Tarihi : 1888
Doğum Yılı :1820
Doğum Yeri :İstanbul

Ölüm Tarihi:1888
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı bahçede güller
2- Açtı ol mihr-i cemalinden izar
3- Adl ü asayiş müfevvezdir yed-i ihsanına
4- Afitabım sana bilmem ne oldu
5- Ağlamaktan dideden aldı felek tab ü feri
6- Ahım seni sinem gibi suzan eder elbet
7- Ahu arayan gözleri-mestanımı görsün
8- Aklımı verdi hevaya hal-i anber-bulerin
9- Alalım devr-i felekten kamı (Eski yazı)
10- Aldın aklım ey meh-veş
11- Almak dilersen bu dil-rübayı
12- Amalimiz efkarımız ikbal-i vatandır
13- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
14- Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı
15- Arş tak-ı meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
16- Arzu-yi vuslatındır bağrımı kan eyleyen
17- Askeriz gülbankimizdir daima..(Güftesiz)
18- Aşıka bir özge sevda saçların (Eski yazı)
19- Aşkın dili hun eyledi
20- Aşkınla gönül seyranda her gah
21- Aşktır ey dil bais-i sevda-yı yar
22- Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde
23- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
24- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
25- Bad-ı ahımdır sana tesir eden
26- Bade ver saki zira gönül mahzundur
27- Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nalanınım
28- Bağa azmetmek için ey fitne-saz
29- Bahar oldu açıldı lale vü gül
30- Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül
31- Bak şu benim hal-i perişanıma
32- Bak şu benim tali-i avareme ( I )
33- Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun
34- Bana felek gör ne etti
35- Be-hey zalim nidersin sen
36- Ben mi sevdim sade sen meh-peykeri
37- Ben nev-reside bir gülüm
38- Bende oldum bir dilbere
39- Bezm-i yarda daima el bağlarım
40- Bıktım gam-ı huban-ı zamandan yeter olsun (eski yazı)
41- Bir bendedir şahım felek (Sözsüz)
42- Bir civana mail oldum
43- Bir dilber-i ranayı gözüm gördü Bebekte
44- Bir dilbere efkendeyim
45- Bir gonca güldür ruhsar-ı ali
46- Bir gül-i ranaya oldum müptela
47- Bir kerre sorsalar dertli halinden
48- Bir mehin bendesiyim saye dahi olmaz eşi
49- Bir yar sevdim geldim göze
50- Bir yosma taze hoş-hıram
51- Bir zülf-i siyah al ile bu gönlümü aldı (Sözsüz)
52- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
53- Bulur revnak yüzünden aşıkanın
54- Cemiyyet-i dil koymadı mestane nigahın
55- Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-haneyi
56- Ciğerde nar-ı hasret açtı dağlar
57- Çek keman ebrulerin ey şivekar
58- Çeşm-i ahu bir güzel
59- Derd-i aşkın kıldı cismim na-tüvan
60- Devam etmektesin (cevr-naz)eylemekte
61- Dide pür-nem dil esir-i ıztırap
62- Dil-rübalar mail-i azar imiş
63- Dil hanesini yıktı o mestane nigahın
64- Dil hanesini yıktı o mestane nigahın
65- Dil hezarın oldu hüsnün gülşeni
66- Dil mail oldu hüsnüne
67- Dilber içre bi-mesel dil-cu musun
68- Dildarı görüp nağme-i şehnaz edelim gel
69- Dilde hayal-i canan tükenmez
70- Dökülüp yandı sitemlerle bütün bal ü perim
71- Dü çeşm-i mesti hab-ı naza kanmış
72- Düştüm yine bir afet-i meşhur-i cihana (*)
73- Efendim dilpesendim dil-firibim
74- Ehl-i dile evza-yı hayat cam-ı safadır
75- Elimde gül gibi zib-i (cinan / munan) cam-ı şarabım var
76- Enis ü hem-demim ah-ı mihendir
77- Erdi nev-bahar şenlendi dağlar
78- Etmedin bir kerrecik lutfa seza
79- Evlad-ı vatan hamle-i ada ya bedendir (VATAN ŞARKISI)
80- Ey can-ı derunum seni bu canım unutmaz
81- Ey cefacu gamze-i hun-hareden
82- Ey dil yetişir bağrımı hun eyledi ahın
83- Ey dilber-i hoş-eda
84- Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bi-mecal
85- Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
86- Ey gözleri ahu misal
87- Ey gül-i işve-nisar
88- Ey gül-i nazik-beden / Uyandı bütün can ü ten
89- Ey gül-i nazik-beden işve-pesendim
90- Ey gül yüzüne aşık olan gülşeni neyler
91- Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
92- Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nalan
93- Ey kerem-ferma şehinşah-ı cihan
94- Ey melce-i naz ü eda
95- Ey nihal-i gonce-i bağ-ı zeka
96- Ey padişah-ı saltanat-ara-yı yegane
97- Ey padişah-ı vech-i nur
98- Ey şeh-i mah-ı münir-i burc-i şevket pür-seha
99- Ey şeh-i pür-lema-i mihr-i cihan
100- Ey şehenşah-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel
101- Ey şehenşah-ı mekarım itiyad(184-23de Yusuf Paşa)
102- Ey şehinşah-ı cihan kılsın Hak ömrün füzun
103- Ey şuh-i gülten sevdim seni ben
104- Ey şuh-i rana ey mah-ı taban
105- Ey vatan ey ümm-i müşfik (Vatan Şarkısı)
106- Ey vücudu devlete ruh-i revan
107- Ey yosma şuh-i pür-eda (Eski Yazı)
108- Eya mah-ı münir-i burc-ı ısmet
109- Eyle vaslınla efendim behredar
110- Feryad ediyor aşık-ı hasret-zede her an
111- Firkat-i ruyinle ey gonce-dehen
112- Firkatinle ey peri halim harab
113- Gah azm-i kuy-i yari candan özlersin gönül
114- Gam eksilmez neden benden
115- Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir(*a)
116- Gece gündüz ülfetini kurarım
117- Geldi eyyam-ı bahar-ı yasemen
118- Geldi revnak ey benim kaşı hilalim meclise
119- Getir saki bade maye-i candır
120- Gittim İstanbulda gevher sulara
121- Gönül (Gönlüm) arzu eder yari
122- Gönül bend oldu ol ısmet-sıfata
123- Gönül tesir-i gamla nalezendir
124- Gördüğüm günden beri ey şivekar
125- Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigahı
126- Gördüm yine bir dilber-i pakize-cemali
127- Görülmemiş böyle güzel
128- Görünür mü gayrı alem dideme
129- Görüp nur-i cemalin mah şaştı
130- Gösterir ebr-i şitadan başka tab
131- Gözde yaş kalmadı
132- Gözden cemalin çün ırağ oldu
133- Gözümden ey peri-ruyim
134- Gül cemalin bedr-i taban-ı cihan
135- Güldü ol gonce açıldı güller (*)
136- Gülersin güldürür eğlendirirsin
137- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
138- Gün olur ey meh-i nazım bu sabahat de geçer
139- Güzeller içre mümtazdır
140- Hak-i pay-i Mustafaya yüz süren mesrur olur
141- Halimi arz eyleyim sultanıma
142- Hançer-i gamzen ile sad-pare kıldın gönlümü
143- Hasret-i hicrinledir bi-çare dil
144- Hayal-i yare değme girye dursun
145- Hazan aldı yine bağ-ı cihanı
146- Hem-demim gam munisim derd ü elem
147- Hem-demin ağyar imiş ey bi-vefa
148- Hicran-ı gam-ı yare biraz eyle tahammül
149- İbram-ı vasla cüret etsem o an-ı ülfet
150- İltifatın eyledi ihya beni
151- İptila-yı(Müptela-yı) aşk ile afetzede bi-çareyim (*)
152- İştiharımdır bilir Rabb-i Gani
153- Karlı dağı aştım geldim
154- Kaşı kemansın nev-civansın
155- Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek
156- Komaz asude-hatır kakülün sevdası insanı
157- Lutf-i mahzın eyledi bir kat daha ihya beni (Sözsüz)
158- Lutf edip külbe-i ahzanıma gel
159- Lutf et efendim sen heman
160- Lutf et efendim sen heman (her zaman) (*)
161- Mader dü cihan gayri Hüda yar nedarim (AYİN)
162- Mail oldum kakül-i dildara ah
163- Mara zi aşk-ı canan esrar-ı dil ayanest
164- Mavi gözlüm ne kadar dilber imiş
165- Mest ü hayranım zar ü giryanım
166- Misli yok bir şuh-i rana
167- Müjde yeşillendi yine gülistan
168- Müjganlarının yaresi işler ciğerimden
169- Müptela-yı(İptila-yı) aşk ile afetzede bi-çareyim (*)
170- Mürg-i can nahçir-i sayyad-ı firak
171- Nale-i can-gahı canan duymuyor
172- Nalehanım ben firak-ı yar ile
173- Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
174- Nev-bahar erdi yine kesb-i mesar eyyamıdır
175- Nev-nihal-i gülsitan-ı saltanat
176- Neyleyeydim sana ben ah felek
177- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
178- Ol goncenin etrafını almış yine ağyar
179- Ol gül-i nevres beni cevr ile nalan eder
180- Ol mehin uşşakını gördüm bu şeb mehtabda
181- Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri
182- Oldu görünce gönül divane
183- Oldum ey şuh sana bende
184- Olsa alem büsbütün gül-zar hep
185- Ömrün efzun eylesin Rabbül-enam
186- Ötme ey bülbül-i şuride o yarim uyusun
187- Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı)
188- Padişahım asman kemter gulamındır senin
189- Padişahım çok yaşa ömrün mezid olsun müdam
190- Pek arzu eyler görmeyi canım
191- Perişan kakülü aşub-i candır
192- Rahm eyle gel feryadıma
193- Ruşen etti ey vech-i nur
194- Ruz u şeb zarınla giryan olmuşum
195- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
196- Salınıp naz ile raksetdikce sen (Sözsüz)
197- Sana vardır bir sözüm
198- Sen benim guş etmiyorsun sevdiğim feryadımı
199- Sen gibi bir cilveger şirin-sühan nazik-beden
200- Sen kaşı siyah gönlümü sevdaya düşürdün
201- Sen şeh-i nazik-edasın ey peri
202- Senin aşkın gamı attı beni engin-i hicrana
203- Senin dendanın ey şuh lülü-i bahr-i letafettir
204- Sevdiğim azade-i hicranınım
205- Sevdiğim dil-haste-i hicranınım
206- Sevdiğim lutf eyle bir gün gidelim
207- Sevmez oldun ey peri efkendeni
208- Sine hicranınla ateş dağıdır
209- Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı
210- Sivastopol önünde yatan gemiler...(*a)
211- Söz olmaz hüsnüne sen bir hub-ziba musavversin
212- Şad ol gönül ki artık erdin dem-i visale
213- Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen
214- Şebboy gibi giysulerin kim koklamaz
215- Şehen-şah-ı muazzam padişah-ı kutb-ı devransın
216- Şerar-ı nar-ı hasret sineden pertev-feşandır
217- Takıldı zülfüne akl ü şuurum
218- Tenhada bulsam yari yan atsam
219- Tıfl-ı nazeninim unutmam seni
220- Tir-i müjganınla oldu sine mecruh dil harab
221- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
222- Vaktidir gülzare gel ey nev-nihal
223- Vaslınla cana pek neşelendim
224- VATAN ŞARKISI (Evlad-ı vatan cümle-i..)
225- Vechine şemsiyyeyi etme nikab
226- Visal için o civana ricalar eylendi
227- Vuslatınla gönlüm abad eyledin
228- Ya Habiballah meded eyle mürüvvet kanısın
229- Ya Habiballah meded eyle mürüvvet kanısın
230- Yandım yine bir civana
231- Yare tesirin ümid etmez iken efganımın
232- Yarimin gül goncesi var
233- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
234- Yeryüzü zümrüt gibi oldu (Eski yazı)
235- Yine gördü gözüm yari
236- Yok nihayet şefkat ü ihsanına
237- Yüz çevirse sevdiğim bu bende-i bi-çareden
238- Zahm-ı müjganınla gönlüm yaresi
239- Zevk-i aşkınla çekip bunca zaman derd ü emek
240- Zevk-i vuslat var iken işretten olmam neşeyab
241- Zülfüne baktıkca ey şuh-i cihan
242- Ey can-ı derunum seni bu canım unutmaz
243- Bir kerre sorsalar dertli halinden
244- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
245- Dilber içre bi-mesel dil-cu musun
246- Ey gözleri ahu misal
247- Eya mah-ı münir-i burc-ı ısmet
248- Hak-i pay-i Mustafaya yüz süren mesrur olur
249- Açıldı bahçede güller
250- Lutf et efendim sen heman
251- Ben nev-reside bir gülüm
252- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
253- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
254- Vaslınla cana pek neşelendim
255- Hayal-i yare değme girye dursun
256- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
257- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
258- Vaslınla cana pek neşelendim
259- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
260- Hayal-i yare değme girye dursun
261- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
262- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
263- Görünür mü gayrı alem dideme
264- Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen
265- Vaslınla cana pek neşelendim
266- Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-haneyi
267- Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
268- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
269- Feryad ediyor aşık-ı hasret-zede her an
270- Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir(*a)
271- İltifatın eyledi ihya beni
272- Hayal-i yare değme girye dursun
273- Zülfüne baktıkca ey şuh-i cihan
274- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
275- Şad ol gönül ki artık erdin dem-i visale
276- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
277- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
278- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
279- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
280- Sen şeh-i nazik-edasın ey peri
281- Bir dilber-i ranayı gözüm gördü Bebekte
282- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
283- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
284- Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı
285- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
286- Çeşm-i ahu bir güzel
287- İltifatın eyledi ihya beni
288- Karlı dağı aştım geldim
289- Dildarı görüp nağme-i şehnaz edelim gel
290- Hayal-i yare değme girye dursun
291- Söz olmaz hüsnüne sen bir hub-ziba musavversin
292- Ya Habiballah meded eyle mürüvvet kanısın
293- Zülfüne baktıkca ey şuh-i cihan
294- Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
295- Düştüm yine bir afet-i meşhur-i cihana (*)
296- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
297- Şad ol gönül ki artık erdin dem-i visale
298- Ey can-ı derunum seni bu canım unutmaz
299- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
300- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
301- Be-hey zalim nidersin sen
302- Dökülüp yandı sitemlerle bütün bal ü perim
303- Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nalan
304- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
305- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
306- Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı
307- Tıfl-ı nazeninim unutmam seni
308- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
309- Çeşm-i ahu bir güzel
310- Eyle vaslınla efendim behredar
311- Güzeller içre mümtazdır
312- Hasret-i hicrinledir bi-çare dil
313- Arş tak-ı meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
314- Görünür mü gayrı alem dideme
315- Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen
316- Vaslınla cana pek neşelendim
317- Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-haneyi
318- Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
319- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
320- Feryad ediyor aşık-ı hasret-zede her an
321- Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir(*a)
322- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
323- Sen şeh-i nazik-edasın ey peri
324- Bende oldum bir dilbere
325- Bir dilber-i ranayı gözüm gördü Bebekte
326- Halimi arz eyleyim sultanıma
327- Düştüm yine bir afet-i meşhur-i cihana (*)
328- Müjde yeşillendi yine gülistan
329- Mürg-i can nahçir-i sayyad-ı firak
330- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
331- Şad ol gönül ki artık erdin dem-i visale
332- Mail oldum kakül-i dildara ah
333- Ey can-ı derunum seni bu canım unutmaz
334- Bir kerre sorsalar dertli halinden
335- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
336- Ey gözleri ahu misal
337- Gözden cemalin çün ırağ oldu
338- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
339- Be-hey zalim nidersin sen
340- Dildarı görüp nağme-i şehnaz edelim gel
341- Ehl-i dile evza-yı hayat cam-ı safadır
342- Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
343- Nev-bahar erdi yine kesb-i mesar eyyamıdır
344- Ruşen etti ey vech-i nur
345- Hayal-i yare değme girye dursun
346- Ey şehenşah-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel
347- Rahm eyle gel feryadıma
348- Sevdiğim lutf eyle bir gün gidelim
349- Söz olmaz hüsnüne sen bir hub-ziba musavversin
350- Ya Habiballah meded eyle mürüvvet kanısın
351- Zülfüne baktıkca ey şuh-i cihan
352- Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
353- Geldi revnak ey benim kaşı hilalim meclise
354- Bir civana mail oldum
355- Bağa azmetmek için ey fitne-saz
356- Dil-rübalar mail-i azar imiş
357- Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
358- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
359- Almak dilersen bu dil-rübayı
360- Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı
361- Feryad ediyor aşık-ı hasret-zede her an
362- Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir(*a)
363- Gözümden ey peri-ruyim
364- İltifatın eyledi ihya beni
365- Karlı dağı aştım geldim
366- Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nalan
367- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
368- Hazan aldı yine bağ-ı cihanı
369- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
370- Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı)
371- Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı
372- Tıfl-ı nazeninim unutmam seni
373- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
374- Çeşm-i ahu bir güzel
375- Eyle vaslınla efendim behredar
376- Getir saki bade maye-i candır
377- Güzeller içre mümtazdır
378- Hasret-i hicrinledir bi-çare dil
379- Sevmez oldun ey peri efkendeni
380- Tenhada bulsam yari yan atsam
381- Görülmemiş böyle güzel
382- Arş tak-ı meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
383- Görünür mü gayrı alem dideme
384- Pek arzu eyler görmeyi canım
385- Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen
386- Vaslınla cana pek neşelendim
387- Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-haneyi
388- Gördüğüm günden beri ey şivekar
389- Dide pür-nem dil esir-i ıztırap
390- Halimi arz eyleyim sultanıma
391- Hem-demin ağyar imiş ey bi-vefa
392- Ey dilber-i hoş-eda
393- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
394- Ötme ey bülbül-i şuride o yarim uyusun
395- Ey vücudu devlete ruh-i revan
396- Zahm-ı müjganınla gönlüm yaresi
397- Dü çeşm-i mesti hab-ı naza kanmış
398- Ciğerde nar-ı hasret açtı dağlar
399- Dökülüp yandı sitemlerle bütün bal ü perim
400- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
401- Sen şeh-i nazik-edasın ey peri
402- Bende oldum bir dilbere
403- Bir dilber-i ranayı gözüm gördü Bebekte
404- Şad ol gönül ki artık erdin dem-i visale
405- Mail oldum kakül-i dildara ah
406- Ey can-ı derunum seni bu canım unutmaz
407- Bir kerre sorsalar dertli halinden
408- Aman ey gonce-i nevres-nihalim
409- Ey gözleri ahu misal
410- Eya mah-ı münir-i burc-ı ısmet
411- Açıldı bahçede güller
412- Yarimin gül goncesi var
413- Gözden cemalin çün ırağ oldu
414- Hicran-ı gam-ı yare biraz eyle tahammül
415- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
416- Takıldı zülfüne akl ü şuurum
417- Be-hey zalim nidersin sen
418- Bağa azmetmek için ey fitne-saz
419- Arzu-yi vuslatındır bağrımı kan eyleyen
420- Aşktır ey dil bais-i sevda-yı yar
421- Düştüm yine bir afet-i meşhur-i cihana (*)
422- Erdi nev-bahar şenlendi dağlar
423- Ey dil yetişir bağrımı hun eyledi ahın
424- Ey şeh-i mah-ı münir-i burc-i şevket pür-seha
425- Güldü ol gonce açıldı güller (*)
426- Gün olur ey meh-i nazım bu sabahat de geçer
427- Müjde yeşillendi yine gülistan
428- Mürg-i can nahçir-i sayyad-ı firak
429- Sen gibi bir cilveger şirin-sühan nazik-beden
430- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
431- Aklımı verdi hevaya hal-i anber-bulerin
432- Cemiyyet-i dil koymadı mestane nigahın
433- Ey şehenşah-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel
434- Gördüm yine bir dilber-i pakize-cemali
435- Rahm eyle gel feryadıma
436- Sevdiğim lutf eyle bir gün gidelim
437- Söz olmaz hüsnüne sen bir hub-ziba musavversin
438- Şerar-ı nar-ı hasret sineden pertev-feşandır
439- Visal için o civana ricalar eylendi
440- Ya Habiballah meded eyle mürüvvet kanısın
441- Zülfüne baktıkca ey şuh-i cihan
442- Gönül (Gönlüm) arzu eder yari
443- Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
444- Mest ü hayranım zar ü giryanım
445- Geldi revnak ey benim kaşı hilalim meclise
446- Afitabım sana bilmem ne oldu
447- Bir yosma taze hoş-hıram
448- Gönül tesir-i gamla nalezendir
449- Bir civana mail oldum
450- Müptela-yı(İptila-yı) aşk ile afetzede bi-çareyim (*)
451- Nev-bahar erdi yine kesb-i mesar eyyamıdır
452- Oldu görünce gönül divane
453- Ruşen etti ey vech-i nur
454- Yandım yine bir civana
455- Yine gördü gözüm yari
456- Hayal-i yare değme girye dursun
457- Senin dendanın ey şuh lülü-i bahr-i letafettir
458- Ey nihal-i gonce-i bağ-ı zeka
459- İbram-ı vasla cüret etsem o an-ı ülfet
460- Ey kerem-ferma şehinşah-ı cihan
461- Ey padişah-ı saltanat-ara-yı yegane
462- Ey şuh-i rana ey mah-ı taban
463- Feryad ediyor aşık-ı hasret-zede her an
464- Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir(*a)
465- Gözümden ey peri-ruyim
466- İltifatın eyledi ihya beni
467- Karlı dağı aştım geldim
468- Senin aşkın gamı attı beni engin-i hicrana
469- Sevdiğim azade-i hicranınım
470- Sivastopol önünde yatan gemiler...(*a)
471- Tir-i müjganınla oldu sine mecruh dil harab
472- Bir dilbere efkendeyim
473- Bezm-i yarda daima el bağlarım
474- Dildarı görüp nağme-i şehnaz edelim gel
475- Ehl-i dile evza-yı hayat cam-ı safadır
476- Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
477- Firkat-i ruyinle ey gonce-dehen
478- Firkatinle ey peri halim harab
479- Gözde yaş kalmadı
480- İptila-yı(Müptela-yı) aşk ile afetzede bi-çareyim (*)
481- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
482- Zevk-i vuslat var iken işretten olmam neşeyab
483- Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri
484- Almak dilersen bu dil-rübayı
485- Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı
486- Bad-ı ahımdır sana tesir eden
487- Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-haneyi
488- Dil-rübalar mail-i azar imiş
489- Hançer-i gamzen ile sad-pare kıldın gönlümü
490- Ben mi sevdim sade sen meh-peykeri
491- Nar-ı aşkınla senin ey nev-civan
492- Dil hezarın oldu hüsnün gülşeni
493- Dil mail oldu hüsnüne
494- Eyle vaslınla efendim behredar
495- Getir saki bade maye-i candır
496- Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigahı
497- Güzeller içre mümtazdır
498- Hasret-i hicrinledir bi-çare dil
499- Sevmez oldun ey peri efkendeni
500- Tenhada bulsam yari yan atsam
501- Yare tesirin ümid etmez iken efganımın
502- Görülmemiş böyle güzel
503- Arş tak-ı meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
504- Etmedin bir kerrecik lutfa seza
505- Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bi-mecal
506- Görünür mü gayrı alem dideme
507- Pek arzu eyler görmeyi canım
508- Şah-ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen
509- Vaslınla cana pek neşelendim
510- Gösterir ebr-i şitadan başka tab
511- Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
512- Hazan aldı yine bağ-ı cihanı
513- Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek
514- Müjganlarının yaresi işler ciğerimden
515- Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
516- Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı)
517- Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı
518- Tıfl-ı nazeninim unutmam seni
519- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
520- Çeşm-i ahu bir güzel
521- Zahm-ı müjganınla gönlüm yaresi
522- Adl ü asayiş müfevvezdir yed-i ihsanına
523- Ömrün efzun eylesin Rabbül-enam
524- Ruz u şeb zarınla giryan olmuşum
525- Sen kaşı siyah gönlümü sevdaya düşürdün
526- Dü çeşm-i mesti hab-ı naza kanmış
527- Bahar oldu açıldı lale vü gül
528- Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun
529- Bana felek gör ne etti
530- Ciğerde nar-ı hasret açtı dağlar
531- Dökülüp yandı sitemlerle bütün bal ü perim
532- Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nalan
533- Görüp nur-i cemalin mah şaştı
534- Halimi arz eyleyim sultanıma
535- Nale-i can-gahı canan duymuyor
536- Enis ü hem-demim ah-ı mihendir
537- Sine hicranınla ateş dağıdır
538- Hem-demin ağyar imiş ey bi-vefa
539- Ey dilber-i hoş-eda
540- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
541- Ötme ey bülbül-i şuride o yarim uyusun
542- Bir gonca güldür ruhsar-ı ali
543- Ey padişah-ı vech-i nur
544- Ey vücudu devlete ruh-i revan
545- Ey melce-i naz ü eda
546- Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde
547- Sen şeh-i nazik-edasın ey peri
548- Ey gül-i nazik-beden / Uyandı bütün can ü ten
549- Bende oldum bir dilbere
550- Bir dilber-i ranayı gözüm gördü Bebekte
551- Gördüğüm günden beri ey şivekar
552- Lutf et efendim sen heman (her zaman) (*)
553- Bir yar sevdim geldim göze
554- Derd-i aşkın kıldı cismim na-tüvan
555- Dide pür-nem dil esir-i ıztırap
556- Gül cemalin bedr-i taban-ı cihan
557- Ol mehin uşşakını gördüm bu şeb mehtabda
558- Misli yok bir şuh-i rana
559- Vechine şemsiyyeyi etme nikab
560- Gittim İstanbulda gevher sulara
561- Bu şeb reca-yı dil ol dil-rübaya söylendi(*a)
562- Sen benim guş etmiyorsun sevdiğim feryadımı
563- Yarimin gül goncesi var
564- Gözden cemalin çün ırağ oldu
565- Gülersin güldürür eğlendirirsin
566- Hicran-ı gam-ı yare biraz eyle tahammül
567- Saki içelim camını dem-saz ederek gel
568- Sana vardır bir sözüm
569- Sevdiğim dil-haste-i hicranınım
570- Takıldı zülfüne akl ü şuurum
571- Ağlamaktan dideden aldı felek tab ü feri
572- Ahu arayan gözleri-mestanımı görsün
573- Be-hey zalim nidersin sen
574- Bir mehin bendesiyim saye dahi olmaz eşi
575- Oldum ey şuh sana bende
576- Çek keman ebrulerin ey şivekar


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR