Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Bimen Şen - Dergazaryan

D.Tarihi : 1873
Ö.Tarihi : 1943 Ağustos 26
Doğum Yılı :1873
Doğum Yeri :Bursa

Ölüm Tarihi:1943 Ağustos 26
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çaya ben (*)
Besteleri
1- Acaba şen misin kederin var mı
2- Açtıkça ruyin saçtıkça zülfün yar-i dil-agah
3- Adadan gitti seninle bütün ezvak-ı safa
4- Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende(*a)
5- Ah felek aldın benim bir tanemi (*)
6- Ah nolurdu mavili simin-beden
7- Aksın mı benim gözyaşım avare seninçün
8- Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
9- Ana harb ilan oldu
10- Andelib feryadının hengamı geldi sevdiğim
11- Andıkça senin ismini dil sızladı durdu
12- Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün (*)
13- Aşkıma hail olur yoktur emin ol güzelim
14- Aşkımın tahtını gönlüme kurdum
15- Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi
16- Aşkına düştüğüm ilk günden beri (Eski yazı)
17- Ateş-i aşkın dile etti eser
18- Bağlandı siyah zülfüne divane mi gönlüm (*)
19- Bağrı yanmış bir garib avareyim (*)
20- Bahar erdi buyur gülzare sen de
21- Bakınız şu kuşa ne söyler öter
22- Baktım yüzünün haline de aline kandım (*)
23- Bana doğru söyle ahu-nigahım (*)
24- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
25- Bazan o melek gelir fakat pek seyrek gelir
26- Ben feda etmek dilerken dost için hep canımı
27- Beni her görüşte handeler saçar (*)
28- Beni terk eyledin en son ey mah
29- Benim ey dilber-i sevda-eserim
30- Benim yarim şıktır şık
31- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
32- Bıktım elinden artık senin ben (*)
33- Bıraktı beni avare düşkün
34- Bi-behre bir aşık gibi tetkike ne hacet (Eski yazı)
35- Bilirim daha sen pek küçüceksin
36- Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin
37- Bir görüşte (İlk görüşte) aklım aldın neylediğim bilmedim
38- Bir gün gelecek ben gibi na-çar(kalacak-olacaksın)(*a)
39- Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında
40- Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun
41- Bir haber ver ey saba noldu gülistanım benim
42- Bir hoş tekellüm eyler ol afet çıtır çıtır (*-eski yazı)
43- Bir kerre görüp vech-i dil-aramını sevdim
44- Bir kimseye açılmaz idim damenin olsam (*)
45- Bir peri-sima melek-ten yare oldum müptela
46- Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim
47- Bir tatlı seda çıkmadadır bestelerinden
48- Bir teessür görünür tatlı nigahında bana
49- Bir tesadüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni (*)
50- Bir yaz gecesi Çamlıcada yar ile kaldım
51- Birdenbire neşen niye bilmem yine kaçtı
52- Birinin çeşmi siyah birinin zülfü zerrin
53- Boylu poslu hoş kıyafetli vücudu bi-bedel
54- Böyle mahzun durma ey nur-ı cemal (*)
55- Buy-i zerrin tütüyor kakül-i zer-tarında
56- Buyini senden alır her bir çiçek
57- Can esir-i ıztırab olsun mu sen canan iken
58- Candan uruldum (vuruldum) sen verd-i ale
59- Cemal-i şivekare bak (*)
60- Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam (*)
61- Çamlar altında uzattı dest-i nazı bir peri
62- Çamlarda dolaşsak yine hülyalara dalsak
63- Çerh elinden kimse yok alemde giryan olmamış
64- Çeşm-i alem görmedik bir nev-civansın sevdiğim (*)
65- Çeşmi gibi mestane kıyafet budur işte
66- Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdanımı
67- Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lazım sana
68- Dağları aştım da indim ovaya
69- Dehrin elemi bitmedi billahi usandım (*)
70- Derdimi ummana döktüm asumana inledim
71- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
72- Dil bülbül olup gonce-i gülzara sarıldım
73- Dilde sevda sinede dağ-ı firak
74- Diyorum bir gece olsun bana gel
75- Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin (*)
76- Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
77- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
78- Duydum ki takılmış o ipek saçlara tüller
79- Dün gece ümmid-i vuslatla melek
80- Dün yine günümüz geçti beraber (*)
81- Ebedi aşk olamaz zevk bulamaz alemde
82- Elverdi tegafül güzelim ruyini göster
83- Endamının hayalini gözlerimden silemem
84- Ey bağ-ı hüsnün dilcu nihali
85- Ey buse ne seyyale eden kalbimi yaktın
86- Ey gamlı dağların siyah gülleri
87- Ey hünerver dil-rüba ey nazlı nazik nağmekar (*)
88- Ey kuş neden mahzun durursun öyle
89- Eyvah o benim taliime sen de mi uydun
90- Feryadımı gördükçe benim ey gül-i rana (*)
91- Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir (*-eski yazı)
92- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
93- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
94- Gel eğlenelim bu şeb beraber
95- Gel güzelim biz gezelim
96- Gel harab-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
97- Gel şu tayyare ile hak-i kederden kaçalım
98- Geldikçe heman hatırıma şir-i hayalin
99- Geliyor benim edalı yarim
100- Geminin kıçına yaydırdık halı
101- Girdab-ı yese düştüm yoktur halasa çare
102- Gönlüm seni sevdi diye çılgınca sevindi
103- Gönlüm yine bir gonce-i nevruza tutuştu
104- Gönlüm yine bir şuh-i cefa-pişe ye aktı (*)
105- Görmedim alemde vefa hiç kimseden(*)
106- Görmedim bir daha bir benzerini
107- Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı
108- Gözlerim gözlerine hayrandır (*)
109- Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir (*)
110- Gözlerinin hazin bakışı vardır
111- Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün (*)
112- Gözümde sevdiğim nur-i ezelsin (*)
113- Gözünün misli yok alemde senin
114- Gül gamzelerin penbe yüzün neşesi miydi
115- Gül olsam sızsam imbiklerinden
116- Güle konmuş bülbül gibi kalbim neşeli
117- Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çaya ben (*)
118- Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı
119- Gülmek yakışır hüsnüne söz söyler iken sen (*)
120- Gülşende ne hoş neşeli Cem meclisi kurdun (*)
121- Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın (*)
122- Gün gelir de canan beni ararsa (*)
123- Gün kavuştu ümid gülü soluyor (*)
124- Günden güne ruhum daha yorgun daha argın
125- Güzelim gel gidelim alem-i ab eyleyelim (*)
126- Hal-i dili arza yok mecalim (*)
127- Haleli gözlerin hayale döndü
128- Hasretle akan gözlerimin yaşları dindi
129- Hasta-i zar ü nizarım seni sevdim seveli
130- Hastayım derd-i deruna kimse dad etmiyor
131- Hayalin gitmiyor gözümden dildar
132- Hayli demdir görmedim ben sevgili cananımı (*)
133- Hayli demdir neye hırçınlığı var
134- Hem-bezm-i safa yan yana kol kola gezerken (*)
135- Hep nağme uçar neşe doğar handelerinden
136- Hep yes ile dökmede iken didelerim kan
137- Her derdimi bir gizli nigahınla unuttum (*)
138- Her gece semada ararım seni
139- Her zaman serde heva-yı zülf-i cananım eser
140- Hezar mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizarım
141- Hicran ile dil-hasteyim ümmid ile nalan
142- Hoş gelirdi cana bezm-i ülfetin
143- Hüsn ü anın pek beğendim işvebaz (*)
144- İçin dostlar cabadan
145- İçin dostlar cabadan
146- İçtim suyunu şu coşkun derenin (*)
147- İlk görüşte (Bir görüşte) aklım aldın nolduğumu bilmedim
148- İltifat etmezse gam mı ruzigar (*)
149- İltifatın beni ihya eyler (*)
150- İltifatın kıldı ihya kalb-i pür-ahzanımı
151- İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil
152- İsmini bilmezdim fakat tanırdım
153- İzin ver lutf eyle darılma sakın
154- Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem
155- Kahbe felek yaktı bu cism ü teni
156- Kalbimde seni bir senedir gizli severdim
157- Kalmadı dilde safa-yı aşk-ı yar
158- Keklik gibi sekerek
159- Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
160- Kendimi ta yüreğimden vurdum
161- Kerem et sagarı destin ile doldur atalım
162- Kırsa bin tel naz ile terk-i esaret eylemem
163- Kızmasan sanki a dilber ne olur (*)
164- Koparan sinemi ağyar elidir
165- Kurban olam endamına yar senin (*)
166- Kurulsun bezm-i işret sakıya peymaneler dönsün
167- Lal oldu tenim kalmadı vallahi mecalim
168- Leblerinden katre-i sevdayı emmek isterim
169- Mehtabın ufuktan süzülüp battığı andı
170- Merhamet eyleme sen de bana ey nazlı yar
171- Mest-i cam-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın
172- Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda
173- Mey alihi sakilik eder hem bizi gözler (*)
174- Mey seni gonce-i naz açtı da bülbül etti (*)
175- Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
176- Müjde dil geldi yine fasl-ı bahar
177- Müştakına gül ey gül-i gülzar-ı letafet
178- Müttefikler hepiniz bunu böyle biliniz
179- Nazeninim buselerden toplayıp Mevla seni
180- Nazirin yok vücud-u bi-bedelsin (*)
181- Nazlı güzel bebeciğim
182- Ne bakarsın a gönül hırs ile yarin yüzüne
183- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
184- Ne yaptın ki bana söyle
185- Nereden sevdim o zalim kadını
186- Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen
187- Nur-i ismetle münevver gözlerin
188- O çapkın büsbütün yaramaz oldu
189- Oya olsam o ipekten tülüne (*)
190- Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim
191- Öperken ağzını düştüm bayıldım (*)
192- Pay-malin olmak ümidiyle damanın gibi (*)
193- Pek bozulmuş meh-cemalin gül-tenin (*)
194- Perişan bir güzellik var yine çeşm-i siyahında
195- Rahnedar ettin dil-i viranımı
196- Rast geldi gönül çeşm-i sitemkar-ı nigare
197- Ruhum emelim kalb-i nizarım zedelendi
198- Ruhum sana ey sevgili kız gizli tapardı (*)
199- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
200- Ruşen etse bu gece şem-i ruhun hanemizi (*)
201- Ruz-i hicranı uzattıkça uzatmıştı felek
202- Rüyada bu şeb yarimin aguşuna yattım (*)
203- Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli
204- Safa senin tebessümün
205- Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm
206- Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum
207- Sanma temin eyledin cana beni
208- Sen bir gül idin bülbül-i avare de bendim
209- Sen inleme ta inlemesin gökde melekler (*)
210- Sen istiğna gülüsün niyaz bülbülü ben de
211- Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan ruh-i revan
212- Seni böyle niçin sevdim (*)
213- Seni gidi çapkın seni
214- Seni gönlüm severken gel
215- Senin aşkın ey dil-rüba bir beladır
216- Senin aşkınla nalanım
217- Seninle ey gül-i ahsen
218- Ser-beste oldum zülf-i nigare (*)
219- Sevda-yı cemalin beni pek derbeder etti
220- Sevdiğim pek cilvelek körpe cihandır
221- Severim ben seni pek çok severim (*-eski yazı)
222- Seveyim sevdiğini ah bilerek
223- Sevilmeyi pek sever sevildikçe naz eder
224- Sinende başım gönlümü dinlendirebilsem
225- Sonbaharın zevki hoştur (*)
226- Söndürsün yar elinden aşıkın peymaneyi (*)
227- Söyle niçin benden kaçtın
228- Söyle o gül çehreye lebleri gül goncaya
229- Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada
230- Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi
231- Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
232- Şahane bakışlarla o çeşman-ı latifin (*)
233- Şahısın efendim sen güzellerin (*)
234- Şivekarım taht-gahın sinem olsun daima (*)
235- Ta haşre kadar taze kalır neşve-i busem
236- Taliimden ben ederken iştika
237- Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdanınım
238- Titriyorken dudaklarımda adın
239- Toplandı bulutlar şimşek çakıyor (*)
240- Tutuldum türlü derd-i bi-menende
241- Ümidim bağına nurlar saçıldı
242- Üzme kendin nafile kanmam söze (*)
243- Vakt-i baharan gibi gel nerdesin
244- Vasıl-ı semin değil mi ah ü feryadım benim (*)
245- Vuslat dileyip vadine ey sevgili kandım (*)
246- Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben
247- Yandım o senin gül gibi ruhsarına yandım
248- Yarin saçını çözdü elim muhterizane (*)
249- Yeni baştan bir dilbere yandım ben
250- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
251- Yine düşman kurmuş hududa pusu (*)
252- Yine tenha elime girdi hele cananım (*)
253- Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün
254- Yol verin ey karlı dağlar aşayım
255- Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
256- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
257- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
258- Zevk-i dilberle gönül düşme gama
259- Bir haber ver ey saba noldu gülistanım benim
260- Diyorum bir gece olsun bana gel
261- Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında
262- Benim yarim şıktır şık
263- Ana harb ilan oldu
264- Zevk-i dilberle gönül düşme gama
265- Acaba şen misin kederin var mı
266- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
267- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
268- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
269- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
270- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
271- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
272- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
273- Haleli gözlerin hayale döndü
274- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
275- Acaba şen misin kederin var mı
276- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
277- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
278- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
279- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
280- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
281- Endamının hayalini gözlerimden silemem
282- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
283- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
284- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
285- Beni her görüşte handeler saçar (*)
286- Bir gün gelecek ben gibi na-çar(kalacak-olacaksın)(*a)
287- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
288- İçtim suyunu şu coşkun derenin (*)
289- Bilirim daha sen pek küçüceksin
290- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
291- Endamının hayalini gözlerimden silemem
292- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
293- Dilde sevda sinede dağ-ı firak
294- Gel şu tayyare ile hak-i kederden kaçalım
295- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
296- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
297- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
298- Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
299- Koparan sinemi ağyar elidir
300- Her gece semada ararım seni
301- Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
302- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
303- Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli
304- Haleli gözlerin hayale döndü
305- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
306- Acaba şen misin kederin var mı
307- Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende(*a)
308- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
309- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
310- Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm
311- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
312- Kırsa bin tel naz ile terk-i esaret eylemem
313- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
314- Dilde sevda sinede dağ-ı firak
315- Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi
316- Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
317- Gel şu tayyare ile hak-i kederden kaçalım
318- Gül olsam sızsam imbiklerinden
319- Buy-i zerrin tütüyor kakül-i zer-tarında
320- Söyle niçin benden kaçtın
321- Bir görüşte (İlk görüşte) aklım aldın neylediğim bilmedim
322- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
323- Bir haber ver ey saba noldu gülistanım benim
324- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
325- Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim
326- Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm
327- Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben
328- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
329- Kırsa bin tel naz ile terk-i esaret eylemem
330- Beni her görüşte handeler saçar (*)
331- Bir gün gelecek ben gibi na-çar(kalacak-olacaksın)(*a)
332- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
333- Hasta-i zar ü nizarım seni sevdim seveli
334- İçtim suyunu şu coşkun derenin (*)
335- Bilirim daha sen pek küçüceksin
336- Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin
337- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
338- Endamının hayalini gözlerimden silemem
339- Can esir-i ıztırab olsun mu sen canan iken
340- Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
341- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
342- Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli
343- Mey seni gonce-i naz açtı da bülbül etti (*)
344- Görmedim alemde vefa hiç kimseden(*)
345- Haleli gözlerin hayale döndü
346- Hep yes ile dökmede iken didelerim kan
347- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
348- Acaba şen misin kederin var mı
349- Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende(*a)
350- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
351- Bir görüşte (İlk görüşte) aklım aldın neylediğim bilmedim
352- Ey kuş neden mahzun durursun öyle
353- İlk görüşte (Bir görüşte) aklım aldın nolduğumu bilmedim
354- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
355- Ser-beste oldum zülf-i nigare (*)
356- Bir haber ver ey saba noldu gülistanım benim
357- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
358- Seninle ey gül-i ahsen
359- Ruz-i hicranı uzattıkça uzatmıştı felek
360- Kalbimde seni bir senedir gizli severdim
361- Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
362- Koparan sinemi ağyar elidir
363- Her gece semada ararım seni
364- Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çaya ben (*)
365- Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
366- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
367- Dilde sevda sinede dağ-ı firak
368- Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi
369- Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
370- Gel şu tayyare ile hak-i kederden kaçalım
371- Çamlarda dolaşsak yine hülyalara dalsak
372- Gül olsam sızsam imbiklerinden
373- Buy-i zerrin tütüyor kakül-i zer-tarında
374- Gönlüm yine bir gonce-i nevruza tutuştu
375- Bir yaz gecesi Çamlıcada yar ile kaldım
376- Söyle niçin benden kaçtın
377- Bilirim daha sen pek küçüceksin
378- Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin
379- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
380- Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
381- Endamının hayalini gözlerimden silemem
382- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
383- Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim
384- Ruhum emelim kalb-i nizarım zedelendi
385- Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm
386- Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben
387- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
388- Kırsa bin tel naz ile terk-i esaret eylemem
389- Beni her görüşte handeler saçar (*)
390- Bir gün gelecek ben gibi na-çar(kalacak-olacaksın)(*a)
391- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
392- Hasta-i zar ü nizarım seni sevdim seveli
393- İçtim suyunu şu coşkun derenin (*)
394- Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
395- Acaba şen misin kederin var mı
396- Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende(*a)
397- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
398- Birinin çeşmi siyah birinin zülfü zerrin
399- Seninle ey gül-i ahsen
400- Ta haşre kadar taze kalır neşve-i busem
401- Ruz-i hicranı uzattıkça uzatmıştı felek
402- Kalbimde seni bir senedir gizli severdim
403- Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
404- Koparan sinemi ağyar elidir
405- Kurulsun bezm-i işret sakıya peymaneler dönsün
406- Nazlı güzel bebeciğim
407- Her gece semada ararım seni
408- Bir tatlı seda çıkmadadır bestelerinden
409- Can esir-i ıztırab olsun mu sen canan iken
410- Andıkça senin ismini dil sızladı durdu
411- Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
412- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
413- Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli
414- Merhamet eyleme sen de bana ey nazlı yar
415- Mey seni gonce-i naz açtı da bülbül etti (*)
416- Görmedim alemde vefa hiç kimseden(*)
417- Haleli gözlerin hayale döndü
418- Hep yes ile dökmede iken didelerim kan
419- Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün
420- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
421- Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
422- Ser-beste oldum zülf-i nigare (*)
423- Bir haber ver ey saba noldu gülistanım benim
424- Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında
425- Her derdimi bir gizli nigahınla unuttum (*)
426- Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lazım sana
427- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
428- Geliyor benim edalı yarim
429- Bahar erdi buyur gülzare sen de
430- Bir görüşte (İlk görüşte) aklım aldın neylediğim bilmedim
431- Çerh elinden kimse yok alemde giryan olmamış
432- Ey kuş neden mahzun durursun öyle
433- İçin dostlar cabadan
434- İlk görüşte (Bir görüşte) aklım aldın nolduğumu bilmedim
435- Ümidim bağına nurlar saçıldı
436- Buy-i zerrin tütüyor kakül-i zer-tarında
437- Gönlüm yine bir gonce-i nevruza tutuştu
438- Nazirin yok vücud-u bi-bedelsin (*)
439- Bir yaz gecesi Çamlıcada yar ile kaldım
440- Gönlüm seni sevdi diye çılgınca sevindi
441- Söyle niçin benden kaçtın
442- Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
443- Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
444- Dilde sevda sinede dağ-ı firak
445- Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi
446- Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
447- Gel şu tayyare ile hak-i kederden kaçalım
448- Gözlerinin hazin bakışı vardır
449- Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim
450- Çamlarda dolaşsak yine hülyalara dalsak
451- Gül olsam sızsam imbiklerinden
452- İzin ver lutf eyle darılma sakın
453- Rast geldi gönül çeşm-i sitemkar-ı nigare
454- Boylu poslu hoş kıyafetli vücudu bi-bedel
455- Çamlar altında uzattı dest-i nazı bir peri
456- Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çaya ben (*)
457- İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil
458- Bir tesadüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni (*)
459- Bilirim daha sen pek küçüceksin
460- Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin
461- Dil-hun olurum yad-ı cemalinle senin ben
462- Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
463- Endamının hayalini gözlerimden silemem
464- Hicran ile dil-hasteyim ümmid ile nalan
465- Kırsa bin tel naz ile terk-i esaret eylemem
466- Mest-i cam-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın
467- Açtıkça ruyin saçtıkça zülfün yar-i dil-agah
468- Beni her görüşte handeler saçar (*)
469- Bir gün gelecek ben gibi na-çar(kalacak-olacaksın)(*a)
470- Dağları aştım da indim ovaya
471- Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
472- Ebedi aşk olamaz zevk bulamaz alemde
473- Hasta-i zar ü nizarım seni sevdim seveli
474- Hep nağme uçar neşe doğar handelerinden
475- İçtim suyunu şu coşkun derenin (*)
476- Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın (*)
477- Günden güne ruhum daha yorgun daha argın
478- Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim
479- Ruhum emelim kalb-i nizarım zedelendi
480- Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm
481- Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben
482- Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
483- Yol verin ey karlı dağlar aşayım
484- Dil bülbül olup gonce-i gülzara sarıldım
485- Candan uruldum (vuruldum) sen verd-i ale
486- Acaba şen misin kederin var mı
487- Ağyar ile sen geşt ü güzar eyle çemende(*a)
488- Bana her yerde senin ruy-i melalin görünür
489- Beni terk eyledin en son ey mah
490- Birinin çeşmi siyah birinin zülfü zerrin
491- Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece
492- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
493- Gel harab-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
494- Her zaman serde heva-yı zülf-i cananım eser
495- Leblerinden katre-i sevdayı emmek isterim
496- Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
497- Şahısın efendim sen güzellerin (*)
498- O çapkın büsbütün yaramaz oldu
499- Hep yes ile dökmede iken didelerim kan
500- Tutuldum türlü derd-i bi-menende
501- Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün
502- Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
503- Elverdi tegafül güzelim ruyini göster
504- Sevilmeyi pek sever sevildikçe naz eder
505- Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam (*)
506- Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
507- Ruhumda bu şeb hicr-i visalin yanıyorken
508- Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli
509- Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum
510- Merhamet eyleme sen de bana ey nazlı yar
511- Mey seni gonce-i naz açtı da bülbül etti (*)
512- Görmedim alemde vefa hiç kimseden(*)
513- Haleli gözlerin hayale döndü
514- Aşkıma hail olur yoktur emin ol güzelim
515- Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkim gülşen
516- Seninle ey gül-i ahsen
517- Şivekarım taht-gahın sinem olsun daima (*)
518- Ta haşre kadar taze kalır neşve-i busem
519- Ruz-i hicranı uzattıkça uzatmıştı felek
520- Kalbimde seni bir senedir gizli severdim
521- Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
522- Koparan sinemi ağyar elidir
523- Kurulsun bezm-i işret sakıya peymaneler dönsün
524- Nazlı güzel bebeciğim
525- Güle konmuş bülbül gibi kalbim neşeli
526- Gülmek yakışır hüsnüne söz söyler iken sen (*)
527- Gün kavuştu ümid gülü soluyor (*)
528- Her gece semada ararım seni
529- Dün gece ümmid-i vuslatla melek
530- Bir tatlı seda çıkmadadır bestelerinden
531- Can esir-i ıztırab olsun mu sen canan iken
532- Andıkça senin ismini dil sızladı durdu
533- Ateş-i aşkın dile etti eser
534- Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun
535- Her derdimi bir gizli nigahınla unuttum (*)
536- Hezar mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizarım
537- Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen
538- Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lazım sana
539- Geminin kıçına yaydırdık halı
540- Seni gönlüm severken gel
541- Taliimden ben ederken iştika


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR